Under coronakrisen har klyftorna mellan könen ökat och därför är EU uppmärksamt på och agerar mot ojämlikheten och ser till att det forskas på området och att kommande EU-förslag har ett jämställdhetsperspektiv.

Här kommer tre berättelser från olika håll i EU.

Tyskland

Tyskland

Michèle Tertilt

Michèle Tertilt © dfg ausserhofer, 2019

Michèle Tertilt är ekonomiprofessor vid Mannheims universitet i Tyskland och ansvarig utredare för det sexåriga EU-projektet Gendermacro. I projektet undersöker man om ekonomiska trender påverkar kvinnor och män på olika sätt.

När pandemin var ett faktum började projektets forskare tillämpa sina rön på den nya situationen. Arbetet visade på stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller sysselsättning, distansarbete, barnomsorg och hjälp till barn som har distansundervisning.

Till exempel har uppsägningar på grund av åtgärder för fysisk distansering i högre grad drabbat branscher som sysselsätter kvinnor. Yrkesarbetande och ensamstående mammor har också drabbats hårdare, eftersom stängda förskolor och skolor har ökat behoven av att ta hand om barnen enormt. Kvinnorna är också överrepresenterade i frontlinjen i kampen mot covid-19. I EU är 76 % av de som arbetar i vården kvinnor, drygt 90 % av personalen in om barn- och äldreomsorgen är kvinnor och 95 % av de som utför hushållsnära tjänster.

”Vi måste lyfta fram jämställdhets- och familjefrågor och integrera dem i forskningen så att vi kan få en mer välgrundad forskning och bättre underlag för politiska beslut.
Nederländerna

Nederländerna

Professor Sabine Oertelt-Prigione © Radboudumc, 2017

Professor Sabine Oertelt-Prigione © Radboudumc, 2017

Professor Sabine Oertelt-Prigione är expert på genusmedicin vid Radboudsuniversitetets medicinska centrum i Nederländerna och medlem av en EU-expertgrupp om jämställdhetsfrågor. Hon var ansvarig för gruppens nya studie om effekterna av kön och genus under covid-19-pandemin.

Av studien framgår att en människas kön påverkar kroppens immunförsvar och hur man svarar på olika behandlingar. Genus är i sin tur viktigt när det gäller risken att utsättas för smitta och de långsiktiga konsekvenserna på sysselsättning, våld i hemmet och ojämlikhet.

I sin rapport lyfter gruppen fram att även om fler män än kvinnor dör av den akuta infektionen, bidrar sociala faktorer till att kvinnor löper större risk att smittas av coronaviruset eftersom de i större utsträckning arbetar i yrken med nära kontakter.

Personlig skyddsutrustning tar till exempel inte heller hänsyn till kvinnors och mäns olika kroppsform.

”Covid-19-pandemin visar tydligt mitt i all tragedi att kön och genus påverkar hälsan på alla nivåer.”
Belgien

Belgien

Gwendoline Lefebvre

Gwendoline Lefebvre © Europeiskt kvinnoforum, 2020

Gwendoline Lefebvre är ordförande för Europeiskt kvinnoforum, en EU-finansierad organisation som företräder över 2 000 kvinnogrupper. Det är den största organisationen i sitt slag i Europa.

Forumet ser till att kvinnors perspektiv företräds på högsta nivå inom europeiskt och internationellt beslutsfattande. Gwendoline och hennes team har också en rådgivande roll i Europarådet och FN:s ekonomiska och sociala råd.

Europeiskt kvinnoforum © Europeiskt kvinnoforum, 2020

”Trots kvinnors enorma arbetsinsats under krisen har våldet mot kvinnor i hemmet ökat under nedstängningarna, kvinnor med osäkra anställningar riskerar i ännu högre grad att hamna i fattigdom och kvinnor har tryckts tillbaka i traditionella roller där de tar hand om barn, anhöriga och hemmet i första hand.”

Hur kan EU bidra?

– Krisen har tydliggjort att kvinnor och män ännu inte är jämställda i våra samhällen, säger Gwendoline.

Så vad gör EU för att överbrygga klyftan? Inom forskningsprogrammet Horisont Europa (2021–2027) ska jämställdhetsfrågor genomsyra all forskning och innovation och kvinnors erfarenheter ska tas tillvara.

I sin återhämtningsplan förespråkar EU-kommissionen en inkluderande strategi för att främja jämställdheten, till exempel genom att öka insynen i lönesättningen. När åtgärder vidtas för att hantera krisen och främja återhämtningen ska ingen lämnas utanför, oavsett vilket kön de har.