Splošna politična strategija

Splošno politično strategijo EU skupaj pripravljajo njene institucije: Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija.

Evropski svet, ki združuje voditelje 28 držav članic EU, določi politične usmeritve in splošne prednostne naloge.

Predsednik Komisije določi politične prednostne naloge za obdobje svojega mandata. Vsakih pet let, ob nastopu novega mandata Komisije, njen predsednik določi prednostna področja mandata. Ta področja temeljijo na strateški agendi Sveta in razpravah s političnimi skupinami Evropskega parlamenta. 

Prednostne naloge v obdobju 2014–2019 

Glavne prednostne naloge Evropske komisije za obdobje 2014–2019 so začrtane v političnih smernicah predsednika Komisije. 

10 prednostnih nalog Komisije v obdobju 2015–2019 

Govor o stanju v Uniji

Predsednik Komisije vsako leto v svojem govoru o stanju v Uniji pred Evropskim parlamentom predstavi dosežke Komisije v preteklem letu ter prednostne naloge in pobude za prihodnje leto.

Govor o stanju v Uniji iz leta 2018 predsednika Komisije Jean-Clauda Junckerja 

Izvajanje strategije

Letni akcijski načrt Komisije

Na podlagi govora predsednika Komisije o stanju Unije pred Evropskim parlamentom Komisija v svojem letnem delovnem pogramu pripravi akcijski načrt za naslednjih 12 mesecev. V njem opiše, kako se bodo politične prednostne naloge izvajale v praksi.

Mnenje o delovnem programu dajo tudi druge institucije EU in parlamenti držav članic.

Delovni program za leto 2018

Načrtovanje in poročanje služb Komisije

Službe Komisije pripravijo strateške načrte in načrte upravljanja, v katerih predstavijo svoj prispevek k uresničevanju prednostnih nalog Komisije ter določijo jasne cilje in kazalnike za spremljanje in poročanje.

Službe Komisije pripravijo za vse glavne zakonodajne predloge in pobude politik oceno učinka z analizo verjetnih ekonomskih, okoljskih in družbenih učinkov predlogov.

Komisija redno dopolnjuje seznam načrtovanih in seznam sprejetih pobud Komisije ter ju pošlje drugim institucijam EU, da laže načrtujejo svoje dejavnosti.

Ob koncu proračunskega leta vse službe pripravijo letno poročilo o dejavnostih, v katerem predstavijo rezultate pri izpolnjevanju svojih ciljev.

Komisija ta poročila združi v zbirno poročilo, ki ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu EU. Z letom 2016 se zbirno poročilo doda letnemu poročilu o upravljanju in izvrševanju proračuna EU.