Celková politická stratégia

Celkovú politickú stratégiu EÚ vypracúvajú spoločne jej inštitúcie: Európsky parlament, Európska rada, Rada Európskej únie a Európska komisia.

Usmernenia a všeobecné politické priority prichádzajú najmä z Európskej rady (lídri zo všetkých krajín EÚ).

Aj predseda Komisie určuje politické priority svojho mandátu. Každých 5 rokov na začiatku funkčného obdobia novej Komisie určuje jej predseda prioritné oblasti, na ktoré sa bude práca Komisie zameriavať. Tieto oblasti sa odvodzujú od strategického programu Rady a diskusií s politickými skupinami Európskeho parlamentu. 

Priority na roky 2019 – 2024:

Priority Komisie na obdobie rokov 2019 až 2024 sú stanovené v politických usmerneniach predsedu Komisie. 

6 priorít Komisie na roky 2019 – 2024

Správa o stave Únie

Každý rok prichádza predseda Komisie do Európskeho parlamentu, aby v správe o stave Únie informoval o dosiahnutých výsledkoch Komisie počas predchádzajúceho roka a predstavil priority a iniciatívy na nadchádzajúci rok.

Správy o stave Únie za roky

Ako sa stratégia realizuje

Ročný akčný plán Komisie

Na základe vyhlásenia predsedu Komisie pred Európskym parlamentom sa určí plán opatrení na nasledujúcich 12 mesiacov. Tento plán opisuje, ako sa politické priority budú realizovať v praxi.

K tomuto programu sa vyjadrujú aj ďalšie inštitúcie EÚ a národné parlamenty.

Pracovný program na rok 2020

Plánovanie a podávanie správ v jednotlivých útvaroch

Útvary Komisie pripravia strategické plány a plány riadenia, v ktorých predstavia spôsob dosahovania priorít Komisie a stanovia jasné ciele a ukazovatele pre potreby monitorovania a podávania správ.

Pre všetky hlavné legislatívne a politické iniciatívy vypracovávajú útvary Komisie posúdenia vplyvu so zámerom analyzovať predpokladané hospodárske, sociálne a environmentálne dosahy návrhov.

Zoznam plánovaných iniciatív Komisie a zoznam schválených iniciatív Komisie sa aktualizujú každý mesiac a zasielajú sa ďalším inštitúciám EÚ, aby ich mohli zohľadniť pri plánovaní vlastných aktivít.

Na konci rozpočtového roku vypracúvajú všetky útvary výročné správy o činnosti, v ktorých hodnotia, do akej miery sa im podarilo dosiahnuť stanovené ciele.

Tieto správy Komisia sumarizuje vo forme súhrnnej správy predkladanej Európskemu parlamentu a Rade. Súhrnná správa je od roku 2016 súčasťou výročnej správy a správy o plnení rozpočtu EÚ.