Ogólna strategia polityczna

W opracowywaniu ogólnej strategii politycznej UE uczestniczą wspólnie następujące instytucje: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska.

W szczególności Rada Europejska (w której skład wchodzą przywódcy wszystkich krajów UE) określa ogólne kierunki i priorytety polityczne.

Przewodniczący Komisji określa również priorytety polityczne na czas swojej kadencji. Co pięć lat, na początku każdej nowej kadencji Komisji, jej przewodniczący przedstawia priorytetowe obszary, na których Komisja skoncentruje się w danym okresie urzędowania. Te priorytetowe obszary opierają się na strategicznym programie Rady Europejskiej i dyskusjach prowadzonych z grupami politycznymi Parlamentu Europejskiego. 

Priorytety na lata 2019–2024

Priorytety Komisji na lata 2019–24 zostały określone w wytycznych politycznych przewodniczącej. 

6 priorytetów Komisji na lata 2019-2024

Orędzie o stanie UE

Co roku przewodniczący Komisji występuje przed Parlamentem Europejskim, aby zaprezentować osiągnięcia Komisji w poprzednim roku oraz priorytety i inicjatywy planowane na najbliższy rok. Jego przemówienie nazywa się „orędziem o stanie Unii”.

Orędzia o stanie Unii w latach

W jaki sposób realizuje się strategię?

Roczny plan działania Komisji

Na podstawie deklaracji przewodniczącego Komisji w Parlamencie Europejskim, sporządzany jest program prac Komisji, który jest planem działania na kolejne 12 miesięcy. Opisuje on konkretne środki realizacji priorytetów politycznych.

Inne instytucje UE i parlamenty narodowe zgłaszają również swoje uwagi do programu.

Program prac na 2020 r.

Plany i sprawozdania poszczególnych departamentów

Departamenty Komisji sporządzają plany strategiczne i plany zarządzania, w których wskazują, w jaki sposób zamierzają przyczynić się do realizacji priorytetów wyznaczonych przez Komisję, oraz wyraźnie określają cele i wskaźniki na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości

W odniesieniu do wszystkich głównych inicjatyw ustawodawczych i politycznych departamenty Komisji przygotowują ocenę skutków, która ma być analizą wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego proponowanych działań.

Regularnie aktualizowany jest wykaz planowanych i przyjętych inicjatyw Komisji, który jest przekazywany innym instytucjom UE, aby pomóc im w organizacji ich własnych działań.

Na koniec roku budżetowego wszystkie departamenty opracowują roczne sprawozdanie z działalności zawierające informacje o ich wynikach w realizacji wyznaczonych celów.

Sprawozdania to są zestawiane w formie sprawozdania podsumowującego przekazywanego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Począwszy od 2016 r. sprawozdanie podsumowujące jest zawarte w rocznym sprawozdaniu z zarządzania i wyników dotyczącym budżetu UE.