Bendra politikos strategija

Bendrą ES politikos strategiją drauge rengia jos institucijos: Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija.

Europos Vadovų Taryba (visų ES šalių vadovai) pateikia gaires ir nustato bendruosius politikos prioritetus.

Komisijos pirmininkas apibrėžia atitinkamos kadencijos Komisijos politikos prioritetus. Kas 5 metus, naujos Komisijos kadencijos pradžioje, Komisijos pirmininkas nustato prioritetines sritis, kurioms tą kadenciją bus skiriama daugiausia dėmesio. Šios sritys nustatomos vadovaujantis strategine Tarybos darbotvarke ir atsižvelgiant į diskusijų su Europos Parlamento politinėmis frakcijomis rezultatus. 

2019–2024 m. prioritetai

2019–2024 m. Komisijos prioritetai yra išdėstyti jos Pirmininkės politikos gairėse. 

6 Komisijos prioritetai 2019–2024 m.

Pranešimas apie Sąjungos padėtį

Komisijos pirmininkas kasmet Europos Parlamente sakomoje kalboje apie Sąjungos padėtį pristato Komisijos praėjusių metų laimėjimus ir ateinančių metų prioritetus arba iniciatyvas.

Pranešimai apie Sąjungos padėtį

Kaip strategija vykdoma

Komisijos metinis veiksmų planas

Remiantis Komisijos pirmininko pareiškimu Europos Parlamentui, Komisijos darbo programoje išdėstomas ateinančių 12 mėnesių veiksmų planas. Jame aprašoma, kaip politikos prioritetai bus įgyvendinami konkrečiais veiksmais.

Kitos ES institucijos ir nacionaliniai parlamentai taip pat pateikia pastabų apie programą.

2020 m. darbo programa

Padalinių planai ir ataskaitos

Komisijos padaliniai parengia strateginius ir valdymo planus, iš kurių matyti, kaip jie padės įgyvendinti Komisijos prioritetus, ir kuriuose nustatomi aiškūs stebėjimo ir ataskaitų teikimo tikslai bei rodikliai.

Teikdami visas svarbias teisėkūros ir politikos iniciatyvas Komisijos padaliniai parengia poveikio vertinimą, kuriame analizuojami galimi ekonominiai bei socialiniai pasiūlymų padariniai ir poveikis aplinkai.

Numatomų Komisijos iniciatyvų sąrašas ir priimtų Komisijos iniciatyvų sąrašas reguliariai atnaujinami ir siunčiami kitoms ES institucijoms siekiant joms padėti organizuoti savo veiklą.

Biudžetinių metų pabaigoje visi padaliniai parengia metinę veiklos ataskaitą, kurioje nurodo, ką jie nuveikė siekdami savo tikslų.

Šios ataskaitos sujungiamos apibendrinamojoje ataskaitoje, kuri teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai. Nuo 2016 m. apibendrinamoji ataskaita įtraukiama į metinę ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą.