Opća politička strategija

Opću političku strategiju EU-a zajednički pripremaju njegove institucije: Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće Europske unije i Europska komisija.

Europsko vijeće (čelnici svih država članica EU-a) pruža smjernice i utvrđuje opće političke prioritete.

Predsjednik Komisije određuje političke prioritete za svoj mandat. Svakih pet godina, na početku novog mandata Komisije, predsjednik Komisije utvrđuje prioritetna područja na koja se treba usmjeriti tijekom tog mandata. Ta se područja temelje na strateškom programu Vijeća i raspravama s klubovima zastupnika Europskog parlamenta. 

Prioriteti za razdoblje 2019. – 2024.:

Prioriteti Komisije za razdoblje 2019. – 2024. utvrđeni su u političkim smjernicama predsjednika. 

6 prioriteta Komisije za razdoblje 2019. – 2024.

Govor o stanju Unije

Svake godine predsjednik Komisije odlazi u Europski parlament kako bi u govoru o stanju Unije predstavio postignuća Komisije tijekom prethodne godine te buduće prioritete i inicijative za sljedeću godinu.

Govori o stanju Unije

Kako se strategija provodi

Godišnji akcijski plan Komisije

Na temelju govora predsjednika Komisije pred Europskim parlamentom u programu rada Komisije utvrđuje se akcijski plan za sljedećih 12 mjeseci. U njemu se opisuje na koji će se način politički prioriteti odraziti u konkretnim mjerama.

Druge institucije EU-a i nacionalni parlamenti iznose komentare o programu.

Program rada za 2020.

Planiranje i izvješćivanje službi

Službe Komisije izrađuju strateške planove i planove upravljanja u kojima navode kako će pridonijeti ostvarenju prioriteta Komisije te određuju jasne ciljeve i pokazatelje za praćenje i izvješćivanje.

Za sve važne zakonodavne inicijative i inicijative kojima se utvrđuju politike službe Komisije pripremaju procjenu učinka radi analize mogućih gospodarskih, ekoloških i socijalnih učinaka tih prijedloga.

Popis planiranih inicijativa Komisije i popis donesenih inicijativa Komisije redovito se ažuriraju i šalju drugim institucijama EU-a kako bi im se pomoglo u organizaciji njihovih aktivnosti.

Na kraju proračunske godine svaka služba izrađuje godišnje izvješće o radu u kojem predstavlja napredak u postizanju svojih ciljeva.

Ta se izvješća prikupljaju u objedinjenom izvješću koje se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću. Od 2016. objedinjeno izvješće uključuje se u Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj učinkovitosti.