An mhórstraitéis pholaitiúil

Is ar bhonn comhpháirteach a cheaptar mórstraitéis pholaitiúil an Aontais Eorpaigh. Is iad na rannpháirtithe sa phróiseas sin: Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle Eorpach, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach.

Is í an Chomhairle Eorpach (ina dtugtar le chéile ceannairí náisiúnta na 28 mBallstát), go háirithe, a threoraíonn an straitéis agus a chinneann na tosaíochtaí ginearálta polaitiúla.

Cinneann Uachtarán an Choimisiúin na tosaíochtaí polaitiúla a bheidh aige dá thréimhse oifige freisin. Gach cúig bliana, i dtús théarma nua an Choimisiúin, leagann Uachtarán an Choimisiúin amach na réimsí tosaíochta a ndíreofar orthu i rith an téarma sin. Tá na réimsí sin bunaithe ar chlár oibre straitéiseach na Comhairle agus ar phlé leis na grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa. 

Tosaíochtaí don tréimhse 2014 – 2019 

Tá tosaíochtaí uileghabhálacha an Choimisiúin do na blianta 2014–2019 leagtha amach i dtreoirlínte polaitiúla an Uachtaráin. 

10 dtosaíocht an Choimisiún don tréimhse 2015–2019 

An t-aitheasc ar Staid an Aontais

Gach bliain, tagann Uachtarán an Choimisiúin os comhair Pharlaimint na hEorpa chun an méid atá bainte amach ag an gCoimisiún sa bhliain roimhe, chomh maith leis na tosaíochtaí nó tionscnaimh atá ar na bacáin don chéad bhliain eile, a chur i láthair in óráid ar Staid an Aontais.

Óráid 2017 ar Staid an Aontais ó Uachtarán an Choimisiúin, Jean-Claude Juncker 

An chaoi a gcuirtear an straitéis i gcrích

Plean gníomhaíochta bliantúil an Choimisiúin

Bunaithe ar dhearbhú Uachtarán an Choimisiúin os comhair Pharlaimint na hEorpa, leagtar amach plean gníomhaíochta don chéad 12 mhí eile i gclár oibre an Choimisiúin. Léirítear sa phlean sin an chaoi a gcuirfear na tosaíochtaí polaitiúla i bhfeidhm go praiticiúil.

Tugann institiúidí eile an Aontais agus parlaimintí náisiúnta barúil uathu faoin gclár freisin.

Clár oibre 2017

Pleanáil agus tuairisciú a dhéanann na ranna

Cuireann ranna an Choimisiúin pleananna straitéiseacha agus pleananna bainistíochta le chéile ina léirítear conas a chuirfidh siad le tosaíochtaí an Choimisiúin agus ina leagtar amach cuspóirí agus táscairí soiléire monatóireachta agus tuairiscithe.

Ullmhaíonn ranna an Choimisiúin measúnú tionchair do gach mórthionscnamh reachtach agus gach mórthionscnamh lena sainmhínítear beartais. Déantar anailís ar éifeachtaí eacnamaíochta, comhshaoil agus sóisialta a d'fhéadfadh a bheith ag na tograí.

Tugtar cothrom le dáta go rialta liosta de thionscnaimh an Choimisiúin atá beartaithe agus liosta de thionscnaimh an Choimisiúin atá glactha agus seoltar chuig institiúidí eile an Aontais Eorpaigh iad chun cabhrú leo sin a gcuid gníomhaíochtaí féin a eagrú.

Ag deireadh na bliana airgeadais, ullmhaíonn na ranna go léir tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí maidir leis an gcaoi ar éirigh leo a gcuid cuspóirí a bhaint amach.

Déantar na tuarascálacha sin a thiomsú in aon tuarascáil sintéise amháin a chuirtear ansin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle. Ón mbliain 2016 i leith, áireofar an tuarascáil sintéise ina cuid den tuarascáil bhliantúil bhainistíochta agus feidhmíochta ar bhuiséad an Aontais.