Συνολική πολιτική στρατηγική

Η συνολική πολιτική στρατηγική της ΕΕ χαράσσεται από κοινού από τους θεσμούς της: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (το οποίο απαρτίζεται από τους αρχηγούς των 28 κρατών μελών της ΕΕ) καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες.

Επίσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της θητείας του. Κάθε 5 χρόνια, με την έναρξη της θητείας της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους θα εστιαστούν οι προσπάθειες κατά τη θητεία αυτή. Οι εν λόγω τομείς προκύπτουν από το στρατηγικό θεματολόγιο του Συμβουλίου και τις συζητήσεις με τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Προτεραιότητες για το 2014 – 2019 

Οι κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2019 ορίζονται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει διατυπώσει ο πρόεδρός της. 

10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015-2019 

Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης

Κάθε χρόνο, σε ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει τα επιτεύγματα της Επιτροπής τη χρονιά που πέρασε και τις προτεραιότητες ή τις πρωτοβουλίες για τον ερχόμενο χρόνο.

Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2018 - του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 

Πώς υλοποιείται η στρατηγική

Το ετήσιο σχέδιο δράσης της Επιτροπής

Με βάση την ομιλία του προέδρου της Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρτίζεται, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, ένα σχέδιο δράσης για τους επόμενους 12 μήνες. Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιγράφει πώς οι πολιτικές προτεραιότητες μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες δράσεις.

Τα άλλα όργανα στης ΕΕ και τα κοινοβούλια των κρατών μελών διατυπώνουν, επίσης, παρατηρήσεις επί του προγράμματος εργασίας.

Πρόγραμμα εργασίας για το 2019

Σχεδιασμός και αναφορά από τις υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια και σχέδια διαχείρισης στα οποία περιγράφουν πώς σκοπεύουν να συμβάλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Επιτροπής και ορίζουν ξεκάθαρους στόχους και δείκτες παρακολούθησης και αναφοράς.

Για κάθε σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία ή πρωτοβουλία χάραξης πολιτικής, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπονούν εκτίμηση του αντικτύπου, όπου αναλύουν τις πιθανές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες της πρωτοβουλίας.

Ο κατάλογος των προγραμματισμένων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και ο κατάλογος των πρωτοβουλιών που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, επικαιροποιούνται σε τακτά διαστήματα και αποστέλλονται στα άλλα όργανα της ΕΕ προκειμένου αυτά να οργανώνουν τις δραστηριότητές τους.

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, όλες οι υπηρεσίες καταρτίζουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων όπου αναφέρονται οι επιδόσεις τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων τους.

Οι εκθέσεις αυτές συγκεντρώνονται σε μια συγκεφαλαιωτική έκθεση που κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Από το 2016, η συγκεφαλαιωτική έκθεση περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ.