Den overordnede politiske strategi

EU's overordnede politiske strategi udarbejdes i fællesskab af EU's institutioner: Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen.

Særligt udstikker Det Europæiske Råd (som samler lederne af de 28 medlemslande) retningslinjer og generelle politiske prioriteter.

Kommissionens formand fastsætter også de politiske prioriteter for sin embedsperiode. Hvert femte år, ved begyndelsen af den nye Kommissions mandatperiode, fastlægger formanden for Kommissionen de prioriteter, der vil være i fokus i denne periode. Prioriteterne afspejler Rådets strategiske dagsorden og drøftelser med de politiske grupper i EU-Parlamentet. 

Prioriteter for 2014-2019: 

Kommissionens overordnede prioriteter for perioden 2014-2019 er fastsat i formandens politiske retningslinjer. 

Kommissionens 10 prioriteter for 2015-2019 

Tale om Unionens tilstand

Hvert år møder Kommissionens formand op i Europa-Parlamentet og fremlægger Kommissionens resultater i det forløbne år samt prioriteter eller initiativer for det kommende år i talen om Unionens tilstand.

Talen om Unionens tilstand 2017 - af Kommissionsformand Jean-Claude Juncker 

Sådan gennemføres strategien

Kommissionens årlige handlingsplan

Med udgangspunkt i Kommissionsformandens tale i Europa-Parlamentet fastlægges der en handlingsplan for de kommende 12 måneder i Kommissionens arbejdsprogram. Planen er en beskrivelse af, hvordan de politiske prioriteter skal omsættes i konkret handling.

Andre EU-institutioner og nationale parlamenter kommer også med bemærkninger til programmet.

Arbejdsprogram for 2017

Afdelingernes planlægning og rapportering

Kommissionens afdelinger udarbejder strategi- og forvaltningsplaner, der viser, hvordan de vil bidrage til Kommissionens prioriteter, og som fastsætter klare mål og indikatorer for overvågning og rapportering./info/publications/management-plans_da

Kommissionens afdelinger gennemfører ved alle vigtige og politikdefinerende initiativer en konsekvensanalyse, der vurderer de mulige økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af forslaget.

En liste over Kommissionens planlagte initiativer og en liste over initiativer vedtaget af Kommissionen opdateres jævnligt og sendes til andre EU-institutioner for at hjælpe dem med at organisere deres aktiviteter.

Ved udgangen af regnskabsåret udarbejder alle afdelinger en årlig aktivitetsrapport om, hvor langt de er nået med at opnå målene.

Disse rapporter samles i én sammenfattende rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Fra 2016 indgår den sammenfattende rapport i den årlige forvaltnings- og resultatrapport om EU's budget.