Celková politická strategie

Celkovou politickou strategii EU připravují společně: Evropský parlament, Evropská rada, Rada Evropské unie a Evropská komise.

Evropská rada (složená z vedoucích představitelů všech členských zemí EU) udává obecný směr a stanovuje obecné politické priority.

Předseda Evropské komise vždy stanoví politické priority pro své funkční období. Na začátku každého nového funkčního období Komise, tj. každých 5 let, určí předseda Komise nové prioritní oblasti, na které se bude zaměřovat. Tyto oblasti vycházejí ze strategické agendy Rady EU a z diskusí s politickými skupinami Evropského parlamentu. 

Priority na období 2019–2024

Priority Evropské komise na období 2019–2024 jsou stanoveny v politických směrech její předsedkyně. 

6 priorit Komise na období 2019–2024

Zpráva o stavu Unie

Předseda Komise v Evropském parlamentu každoročně přednese svůj projev o stavu Unie, v němž prezentuje výsledky činnosti Komise za předchozí rok a zároveň představí priority či iniciativy na rok následující.

Projevy o stavu Unie z let

Jak se strategie realizuje

Roční akční plán Komise

Na základě projevu předsedy Komise v Evropském parlamentu se vypracuje akční plán na dalších 12 měsíců, který je vždy obsažen v pracovním programu Komise. Uvádí, která konkrétní opatření Komise v zájmu realizace politických priorit podnikne.

Ostatní evropské instituce a parlamenty členských států program připomínkují.

Pracovní program na rok 2020

Plánování a podávání zpráv jednotlivých útvarů

Útvary Komise (tzv. generální ředitelství) předloží strategické plány a plány řízení, v nichž uvedou, jak se budou podílet na plnění priorit Komise. Stanoví v nich rovněž vlastní cíle a ukazatele pro monitorování pokroku a sestavování zpráv.

U všech důležitých legislativních iniciativ a také těch, které definují politiku, připravují útvary Komise posouzení dopadů, v němž analyzují pravděpodobné ekonomické, environmentální a sociální dopady návrhů.

Pravidelně se aktualizuje seznam plánovaných a přijatých iniciativ Komise a zasílá se ostatním evropským institucím, aby jej při plánování své činnosti zohlednily.

Na konci rozpočtového roku předkládají všechny útvary Komise výroční zprávu o činnosti a plnění stanovených cílů.

Všechny tyto zprávy jsou sdruženy do jediné souhrnné zprávy, která se předloží Evropskému parlamentu a Radě. Od roku 2016 je souhrnná zpráva součástí výroční zprávy o řízení a plnění rozpočtu EU.