Цялостна политическа стратегия

Цялостната политическа стратегия на ЕС се изготвя съвместно от неговите институции: Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия.

По-специално Европейският съвет (където се събират лидерите на 28-те държави от ЕС) предоставя насоки и общи политически приоритети.

Председателят на Комисията също определя политическите приоритети за своя мандат. На всеки 5 години в началото на мандата на всяка нова Комисия нейният председател посочва приоритетните области, върху които тя ще се съсредоточи през своя мандат. Тези области произлизат от стратегическата програма на Съвета и са резултат от дискусии с политическите групи в Европейския парламент. 

Приоритети за периода 2014 — 2019 година: 

Основните приоритети на Комисията за 2014 — 2019 г. са посочени в политическите насоки на нейния председател. 

10 приоритета на Комисията за 2015 — 2019 г. 

Обръщение за състоянието на Съюза

Всяка година председателят на Комисията се явява в Европейския парламент, за да представи в своята реч за състоянието на Съюза постигнатото от Комисията през предходната година и предстоящите приоритети или инициативи за следващата година.

Реч за състоянието на Съюза за 2017 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер 

Как се изпълнява стратегията

Годишният план за действие на Комисията

Въз основа на декларацията, представена от председателя на Комисията пред Европейския парламент, в работната програма на Комисията се излага план за действие за следващите 12 месеца. В него се описва как политическите приоритети ще бъдат претворени в конкретни действия.

Останалите европейски институции и парламентите на страните членки също правят коментари по програмата.

Работна програма за 2017 г.

Планиране и докладване от ведомствата

Ведомствата на Комисията изготвят стратегически планове и планове за управление, в които се описва работата, насочена към изпълнение на приоритетите на Комисията, и се определят ясни цели и показатели за проследяване и отчитане на тази работа.

За всички важни законодателни и определящи политиката инициативи ведомствата на Комисията подготвят оценки на въздействието, за да анализират вероятните икономически, екологични и социални последствия от предложенията.

Списъкът с планирани инициативи на Комисията и списъкът с приети инициативи на Комисията се актуализират редовно и се изпращат до останалите европейски институции, за да могат те по-добре да организират своите собствени дейности.

В края на бюджетната година всяко ведомство изготвя годишен отчет за дейността, в който се разглеждат постигнатите резултати по отношение на целите.

Тези отчети се събират в обобщаващ доклад до Европейския парламент и Съвета. От 2016 г. обобщаващият доклад се включва в годишния отчет за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС.