Oblasti politiky

 • Zahraničná politika

  EÚ udržiava diplomatické vzťahy s takmer všetkými krajinami sveta. Nadviazala strategické partnerstvá s kľúčovými medzinárodnými aktérmi, angažuje sa vo vzťahoch s novými svetovými hráčmi a s mnohými štátmi vo svojej blízkosti podpísala dvojstranné dohody o pridružení.

 • Európska susedská politika

  Zameriava sa na stabilizáciu regiónu v politických, hospodárskych a bezpečnostných otázkach. Stabilita EÚ je založená na demokracii, ľudských právach a zásadách právneho štátu a politická činnosť bude pokračovať v presadzovaní týchto univerzálnych hodnôt.

 • Medzinárodná spolupráca a rozvoj

  EÚ svojou politikou rozvojovej spolupráce prispieva k znižovaniu chudoby vo svete a zabezpečovaniu trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja a podporuje demokraciu, právny štát, dobrú správu vecí verejných a dodržiavanie ľudských práv.

 • Humanitárna pomoc, civilná ochrana

  EÚ poskytuje humanitárnu pomoc založenú na potrebách, pričom osobitnú pozornosť venuje najzraniteľnejším obetiam, a koordinuje európsku pomoc v oblasti civilnej ochrany počas katastrof, ku ktorým dochádza na celom svete.

 • Obchodná politika

  Obchodná politika EÚ stanovuje smerovanie obchodu a investícií v rámci EÚ aj mimo nej. Ovplyvňuje občanov EÚ a formuje sa aj s ohľadom na ich pripomienky, aby odrážala hodnoty spoločnosti a záujmy EÚ ako celku. EÚ pomáha podnikom čo najviac využívať globálne príležitosti a zameriava sa na posilnenie rastu, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a investícií v EÚ.

 • Bezpečnosť a obrana

  Európska spoločná bezpečnostná a obranná politika má posilniť schopnosť EÚ predchádzať krízam a zvládať ich, a to rozvojom civilných a vojenských spôsobilostí.

 • Rozširovanie EÚ

  Investícia do mieru, bezpečnosti a stability v Európe: perspektíva členstva v EÚ má významný transformačný účinok na všetky krajiny, ktoré sa zúčastňujú na tomto procese, lebo vytvára pozitívne demokratické, politické, hospodárske a spoločenské zmeny.

 • A balanced and progressive trade policy to harness globalisation

  Open trade – without sacrificing Europe’s standards

 • The European Defence industry

  The European Defence industry

Dokumenty