Obszary działalności

 • Polityka zagraniczna

  Unia Europejska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z niemal wszystkimi krajami na świecie. Zawarła partnerstwa strategiczne z kluczowymi podmiotami międzynarodowymi, prowadzi ożywioną współpracę ze wschodzącymi potęgami na całym świecie, a także podpisała dwustronne układy o stowarzyszeniu z wieloma państwami, które z nią sąsiadują.

 • Europejska polityka sąsiedztwa

  Służy przede wszystkim podtrzymywaniu stabilności w regionie pod względem politycznym i gospodarczym oraz pod względem bezpieczeństwa. Stabilność UE opiera się na demokracji, przestrzeganiu praw człowieka i praworządności, a realizowana polityka ma zagwarantować, że prawa te są respektowane.

 • Współpraca Międzynarodowa i Rozwój

  Za pomocą swojej polityki współpracy na rzecz rozwoju Unia Europejska przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa na świecie oraz do zagwarantowania trwałego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, a także wspiera demokrację, praworządność, dobre rządzenie i poszanowanie praw człowieka.

 • Pomoc humanitarna i ochrona ludności

  UE udziela pomocy humanitarnej stosownie do potrzeb, zwłaszcza osobom najsłabszym, oraz koordynuje udzielanie europejskiej pomocy w zakresie ochrony ludności podczas klęsk i katastrof na całym świecie.

 • Polityka handlowa

  Unijna polityka handlowa wyznacza kierunek działań w obszarze handlu i inwestycji zarówno w UE, jak i poza nią. Polityka ta ma wpływ na życie obywateli UE i jest kształtowana przy uwzględnieniu ich opinii, tak aby odzwierciedlała wartości i interesy całego społeczeństwa europejskiego. UE pomaga przedsiębiorstwom jak najlepiej wykorzystać szanse, jakie oferuje światowy rynek, oraz stara się pobudzać wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność i inwestycje w UE.

 • Bezpieczeństwo i obrona

  Europejska wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony służy wzmacnianiu zdolności UE do zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi poprzez rozwój zdolności cywilnych i wojskowych.

 • Rozszerzenie UE

  Inwestycje w działania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie: perspektywa członkostwa w UE ma ogromny wpływ na transformację państw zainteresowanych członkostwem w UE, ponieważ prowadzi do pozytywnych zmian demokratycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych.

 • A balanced and progressive trade policy to harness globalisation

  Open trade – without sacrificing Europe’s standards

 • The European Defence industry

  The European Defence industry

Dokumenty