Politikas jomas

Ārpolitika

ES uztur diplomātiskās attiecības ar gandrīz visām pasaules valstīm. Tā ir iesaistījusies stratēģiskās partnerattiecībās ar ietekmīgākajām pasaules valstīm, veido intensīvu dialogu ar jaunietekmes valstīm un ir noslēgusi divpusējos asociācijas nolīgumus ar vairākām kaimiņvalstīm.

Eiropas kaimiņattiecību politika

Tās galvenais mērķis ir stabilizācija reģionā — politiskā, ekonomiskā un drošības jomā. Pašas ES stabilitātes pamatā ir demokrātija, cilvēktiesības un tiesiskums. Eiropas kaimiņattiecību politika arī turpmāk atbalstīs šīs universālās vērtības.

Starptautiskas partnerības

Sniedzot palīdzību un sadarbojoties, ES atbalsta jaunattīstības valstis un to sociālekonomisko stabilizāciju.

Humānā palīdzība, civilā aizsardzība

ES sniedz humāno palīdzību atkarībā no tā, kādas ir vajadzības, īpašu uzmanību pievērošot visneaizsargātākajiem, un koordinē Eiropas civilās aizsardzības palīdzību katastrofu gadījumos visā pasaulē.

Tirdzniecības politika

Ar tirdzniecības politiku ES nosaka tirdzniecības un investīciju virzību ES robežās un ārpus tām. Tā ietekmē ES iedzīvotājus un ir izstrādāta ar viņu dalību tā, lai tiktu atspoguļotas ES sabiedrības kā veseluma intereses un vērtības. ES palīdz uzņēmumiem maksimāli izmantot iespējas pasaules mērogā, un tiecas stimulēt izaugsmi, nodarbinātību, konkurētspēju un ieguldījumus ES.

Drošība un aizsardzība

Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas mērķis ir nostiprināt ES spējas nepieļaut un pārvaldīt krīzes, pateicoties civilās un militārās kapacitātes attīstībai.

ES paplašināšanās

Ieguldījums Eiropas drošībā, mierā un stabilitātē: izredzēm nākotnē pievienoties ES ir spēcīga pārveidojoša ietekme uz iestāšanās procesā esošajām valstīm — tiek ieviestas pozitīvas demokrātiskas, politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas.

A balanced and progressive trade policy

The EU’s trade policy is balanced, progressive and designed to harness globalisation.

The European Defence industry

Strengthening the competitiveness of the defence industry in Europe, including SMEs

Dokumenti