Oblasti politiky

  • Zahraniční politika

    EU má diplomatické styky téměř se všemi zeměmi světa. Navázala strategická partnerství s nejvýznamnějšími aktéry na světové scéně, úzce spolupracuje s novými světovými velmocemi a s celou řadou států, které se nacházejí v její blízkosti, podepsala bilaterální asociační dohody.

  • Evropská politika sousedství

    Zaměřuje se na stabilizaci regionu z hlediska politického, hospodářského a bezpečnostního. Stabilita EU je založena na demokracii, lidských právech a právním státu a evropská politika sousedství bude tyto univerzální hodnoty i nadále prosazovat.

  • Mezinárodní spolupráce a rozvoj

    Prostřednictvím své politiky rozvojové spolupráce EU přispívá ke snižování chudoby ve světě, zajištění udržitelného hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje a propaguje demokracii, právní stát, řádnou správu věcí veřejných a dodržování lidských práv.

  • Humanitární pomoc a civilní ochrana

    EU poskytuje humanitární pomoc vycházející ze skutečných potřeb, přičemž zvláštní pozornost věnuje nejzranitelnějším obětem, a koordinuje evropskou pomoc v oblasti civilní ochrany během katastrof, k nimž dochází na celém světě.

  • Obchodní politika

    Obchodní politika EU stanovuje směr, kterým by se měl obchod a investice v EU a mimo ni ubírat. Jelikož ovlivňuje život všech občanů EU, je její obsah s nimi konzultován, tak aby odrážel hodnoty a zájmy společnosti jako celku. EU pomáhá podnikům využívat všech příležitostí dostupných v celosvětovém měřítku a zaměřuje se na podporu hospodářského růstu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a investic v EU.

  • Bezpečnost a obrana

    Společná bezpečnostní a obranná politika Evropské unie se zaměřuje na posílení schopnosti EU předcházet krizím a zvládat je, a to prostřednictvím rozvoje civilních a vojenských schopností.

  • Rozšíření EU

    Investice do míru, bezpečnosti a stability v Evropě – perspektiva členství v EU má na příslušné země silný transformační účinek, jenž zahrnuje pozitivní demokratické, politické, hospodářské a společenské změny.

  • A balanced and progressive trade policy

    The EU’s trade policy is balanced, progressive and designed to harness globalisation.

  • The European Defence industry

    The European defence industry

Dokumenty