Области на политиката

Външна политика

ЕС поддържа дипломатически отношения с почти всички страни в света. Той е сключил стратегически партньорства с основни международни участници, поддържа тесни връзки с нововъзникващите сили в целия свят и е подписал двустранни споразумения за асоцииране с редица съседни държави.

Европейска политика за съседство

Тя се съсредоточава върху стабилизирането на региона в политически и икономически аспект, както и в областта на сигурността. Стабилността на самия ЕС се основава на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона и политиката на Съюза ще продължи да се застъпва за тези всеобщи ценности.

Международни партньорства

Чрез помощ и сътрудничество Европейският съюз подкрепя развиващите се страни и техния преход към икономическа и социална стабилност.

Хуманитарна помощ, гражданска защита

ЕС предоставя съобразена с нуждите хуманитарна помощ, като обръща особено внимание на най-уязвимите жертви, и координира помощта по линия на европейската гражданска защита при бедствия по света.

Търговска политика

Чрез търговската политика на ЕС се определя насоката за търговията и инвестициите във и извън ЕС. Тя засяга гражданите на ЕС и се изготвя с тяхно участие, така че да отразява ценностите и интересите на обществото в Съюза като цяло. ЕС помага на предприятията да се възползват максимално от възможностите в световен мащаб, като целта му е да стимулира растежа, заетостта, конкурентоспособността и инвестициите в ЕС.

Сигурност и отбрана

Целта на европейската обща политика за сигурност и отбрана е укрепване на способността на ЕС да предотвратява и управлява кризи чрез развитие на гражданския и военния капацитет.

Разширяване на ЕС

Инвестиция в мир, сигурност и стабилност в Европа: перспективата за членство в ЕС има мощен преобразяващ ефект върху страните в процес на присъединяване, като води до положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

A balanced and progressive trade policy

The EU’s trade policy is balanced, progressive and designed to harness globalisation.

The European Defence industry

Strengthening the competitiveness of the defence industry in Europe, including SMEs

Документи