EU-kommissionen och EU:s höga företrädare har presenterat Global Gateway, en ny EU-strategi för att främja smarta, miljövänliga och säkra förbindelser inom digital infrastruktur och energi och transport. Med strategin vill EU också stärka systemen för hälso- och sjukvård, utbildning och forskning runtom i världen.

EU erbjuder sina partner ökade infrastrukturinvesteringar i hela världen. Mellan 2021 och 2027 ska Team Europe, dvs. EU-institutionerna och medlemsländerna tillsammans, skaffa fram upp till 300 miljarder euro för investeringar i

 • digitalisering 
 • klimat och energi 
 • transporter 
 • hälso- och sjukvård 
 • utbildning och forskning. 
”Vi kommer att stödja smarta investeringar i infrastruktur av hög kvalitet, samtidigt som vi respekterar högsta möjliga sociala och miljömässiga standarder, i linje med EU:s värden och standarder. Strategin Global Gateway är en modell för hur EU kan bygga mer motståndskraftiga förbindelser med världen.”

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen
President von der Leyen

Global Gateway ska bidra till hållbara projekt av hög kvalitet, där man beaktar partnerländernas behov och säkerställer långvarig nytta för lokalsamhällena. EU:s partner kan på så sätt utveckla sina samhällen och ekonomier, men strategin skapar också möjligheter för EU-ländernas privata sektorer att investera och upprätthålla sin konkurrenskraft, samtidigt som man garanterar höga miljö- och arbetsstandarder och en sund ekonomisk förvaltning.

Global Gateway är EU:s bidrag till arbetet med att sluta investeringsklyftan i världen. Strategin ligger i linje med G7-ledarnas åtagande från juni 2021 om att dra igång ett värdedrivet och transparent infrastrukturpartnerskap med hög standard för att tillgodose behoven av global infrastrukturutveckling. Global Gateway ligger också helt i linje med FN:s Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling samt Parisavtalet.

Principerna för Global Gateway

EU:s modell för tillförlitlig konnektivitet i partnerländerna är långsiktig och stämmer överens med EU:s intressen och värden: rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och internationella normer och standarder. Det handlar om att

 • satsa på smarta, rena och säkra investeringar i bra infrastruktur
 • koppla ihop varor, människor och tjänster runtom i världen på ett hållbart sätt.

Global Gateways partnerskap ska bygga på följande sex principer:

 • democracy
  Demokratiska värden och höga standarder
 • rules
  God samhällsstyrning och transparens
 • partnership
  Jämlika partnerskap
 • sustainability
  Grönt och rent
 • security
  Säkerhetsinriktat
 • Investment
  Katalysator för investeringar från den privata sektorn

Viktiga områden för partnerskapen

Den digitala sektorn

Digital

Tack vare Global Gateway ska EU stärka förbindelserna mellan EU och omvärlden och hjälpa partnerländerna att överbrygga den digitala klyftan och integrera sig ännu mer i det globala digitala ekosystemet.

Klimat och energi

Energy

Det är helt nödvändigt att investera i både begränsningsåtgärder och klimatresiliens liksom ren energi, men sådana investeringar innebär också en stor ekonomisk möjlighet i låg- och medelinkomstländer. Global Gateway ska stödja den gröna omställningen för att nå målen för hållbar utveckling och åtagandena i Parisavtalet. Strategin ska främja övergången till grön teknik och förbättra energitryggheten.

Transporter

Transport

Global Gateway ska främja världsomspännande infrastrukturinvesteringar som ska skapa hållbara, smarta, resilienta, inkluderade och säkra nät i alla transportsätt. Strategin ska t.ex. stödja utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätet.

Hälso- och sjukvård

Health

Global Gateway ska prioritera säkra leveranskedjor och utvecklingen av lokal tillverkningskapacitet. EU ska samarbeta med partnerländerna för att hjälpa dem att diversifiera sina leveranskedjor för läkemedel. Dessutom ska EU bidra till att åtgärda flaskhalsar i den internationella leveranskedjan.  

Utbildning och forskning

Education

EU ska investera i god utbildning, bland annat digital utbildning, och vill särskilt inkludera flickor och kvinnor och andra utsatta grupper. Partnerländerna ska få hjälp med att omvandla sina utbildningssystem och underlätta utbyten för studenter, personal, lärare och praktikanter. EU ska arbeta med partnerländerna för att stärka samarbetet inom forskning och innovation.

Finansieringskällor

 • Upp till 300 miljarder euroi investeringar fram till 2027

Global Gateway ska genomföras med hjälp av en Team Europe-strategi där EU:s och EU-ländernas samlar sina finansierings- och utvecklingsinstitutioner, till exempel Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Strategin ska också mobilisera den privata sektorn för att generera investeringar med en omställningseffekt.  

Global Gateway bygger på de nya finansieringsinstrumenten i EU:s långtidsbudget för 2021–2027, främst instrumentet Europa i världen och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), men också Interreg, InvestEU och EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

Europeiska fonden för hållbar utveckling plus (EFHU+) som är Europa i världens ekonomiska del, ska göra 135 miljarder euro tillgängliga för garanterade investeringar i infrastrukturprojekt mellan 2021 och 2027. Upp till 18 miljarder euro från EU-budgeten ska göras tillgängliga i form av bidrag. EU:s finansierings- och utvecklingsinstitutioner har planerat för en investeringsvolym på upp till 145 miljarder euro. 

Dessutom tittar EU på möjligheten att inrätta en europeisk exportkreditresurs som komplement till de befintliga exportkreditöverenskommelserna på medlemslandsnivå för att öka EU:s övergripande styrka på detta område. Resursen ska bidra till att säkra mer rättvisa villkor för EU-företagen på utländska marknader och därmed underlätta deras deltagande i infrastrukturprojekt.

EU kommer inte bara att erbjuda sina partner goda ekonomiska villkor utan kommer också att främja de högsta standarderna när det gäller miljöskydd, sociala frågor och strategisk förvaltning. EU ska ge sina partner tekniskt bistånd för att förbättra deras kapacitet att förbereda trovärdiga infrastrukturprojekt som ger valuta för pengarna.

Dokument

Ladda nerPDF - 541.6 KB