p>Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel UE przedstawili „Global Gateway”, czyli „bramę na świat” – nową europejską strategię mającą wspierać inteligentne, czyste i bezpieczne połączenia w sektorach cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wzmocnić systemy opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych w skali globalnej.

 

UE przedkłada swoim partnerom na całym świecie nową ofertę w formie dużych inwestycji w rozwój infrastruktury. W latach 2021–2027 Drużyna Europy (czyli wspólnie instytucje UE i państwa członkowskie UE) uruchomi inwestycje o wartości do 300 mld euro w dziedzinie:

 • technologii cyfrowych 
 • klimatu i energii 
 • transportu  
 • zdrowia 
 • edukacji i badań naukowych 
"Będziemy wspierać inteligentne inwestycje w infrastrukturę na wysokim poziomie, przy poszanowaniu najwyższych norm społecznych i standardów środowiskowych, zgodnie z wartościami i normami UE. Strategia Global Gateway to wzór prezentujący sposób, w jaki Europa może stworzyć odporniejsze połączenia z całym światem."

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
President von der Leyen

Strategia Global Gateway pozwoli na realizację zrównoważonych projektów wysokiej jakości, uwzględniających potrzeby krajów partnerskich i zapewniających trwałe korzyści społecznościom lokalnym. Inicjatywa umożliwi partnerom UE rozwój społeczny i gospodarczy, a także stworzy możliwości dla sektora prywatnego państw członkowskich UE w zakresie inwestowania i utrzymania konkurencyjności przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów środowiskowych i norm pracy, a także należytego zarządzania finansami.

Global Gateway to wkład UE w globalną lukę inwestycyjną na świecie. Jest to strategia zgodna ze zobowiązaniem przywódców G-7 z czerwca 2021 r. do zainicjowania opartego na wartościach, wysokiej jakości i przejrzystego partnerstwa infrastrukturalnego, które ma sprostać globalnym potrzebom w zakresie rozwoju infrastruktury. Strategia Global Gateway jest również w pełni zgodna z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i celami zrównoważonego rozwoju, a także z porozumieniem paryskim.

Zasady, na których opiera się Global Gateway

Europejski model konektywności opartej na zaufaniu w krajach partnerskich ma charakter długoterminowy i jest zgodny z interesami i wartościami UE: praworządnością, prawami człowieka oraz międzynarodowymi normami i standardami. Chodzi o:

 • inteligentne, ekologiczne i zrównoważone inwestycje w wysokiej jakości infrastrukturę
 • ączenie ze sobą towarów, osób i usług na całym świecie w zrównoważony sposób

Sześć reguł, na których będą się opierać partnerstwa w ramach Global Gateway, to:

 • democracy
  wartości demokratyczne i wysokie standardy
 • rules
  dobre rządy i przejrzystość
 • partnership
  równe partnerstwa
 • sustainability
  zielona i czysta strategia
 • security
  strategia skupiona na bezpieczeństwie
 • Investment
  stymulowanie inwestycji sektora prywatnego

Najważniejsze dziedziny partnerstwa

Sektor cyfrowy

Digital

Dzięki strategii Global Gateway UE poprawi połączenia między Europą a światem oraz pomoże krajom partnerskim w rozwiązywaniu problemów przepaści cyfrowej i w dalszej integracji z globalnym ekosystemem cyfrowym.

Klimat i energia

Energy

Inwestowanie w łagodzenie zmiany klimatu i w odporność na zmianę klimatu oraz w czystą energię jest koniecznością, ale również dużą szansą gospodarczą dla krajów o niskim i średnim dochodzie. Strategia Global Gateway będzie wspierać tę zieloną transformację prowadzącą do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego. Wspierana będzie wymiana technologii ekologicznych i inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne.

Transport

Transport

W ramach strategii Global Gateway na całym świecie wspierane będą inwestycje w infrastrukturę, które pozwolą na stworzenie zrównoważonych, inteligentnych, odpornych, sprzyjających włączeniu społecznemu i bezpiecznych sieci we wszystkich rodzajach transportu. Wspierane będzie na przykład rozszerzenie transeuropejskiej sieci transportowej.

Zdrowie

Health

Priorytetem strategii Global Gateway będzie bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i rozwój produkcji lokalnej. UE będzie współpracować z krajami partnerskimi, aby zdywersyfikować łańcuchy dostaw produktów farmaceutycznych. Będzie również pracować nad rozwiązaniem problemu wąskich gardeł w międzynarodowych łańcuchach dostaw.  

Edukacja i badania naukowe

Education

UE będzie inwestować w wysokiej jakości edukację, w tym edukację cyfrową, zwracając szczególną uwagę na włączenie w nią dziewcząt i kobiet oraz innych słabszych grup społecznych. Strategia pomoże krajom partnerskim w transformacji ich systemów edukacji i umożliwi mobilność studentów, pracowników, nauczycieli i stażystów. UE będzie współpracować z krajami partnerskimi nad zacieśnieniem współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Źródła finansowania

 • do 300 mld eurow inwestycjach do 2027 r.

Strategia Global Gateway będzie realizowana w ramach podejścia „Drużyna Europy”, które skupia instytucje Unii oraz państwa członkowskie UE wraz z ich instytucjami finansowymi i prorozwojowymi, do których należy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Ma ona również zmobilizować sektor prywatny w celu pobudzenia inwestycji z myślą o wpływie transformacyjnym.  

W strategii Global Gateway wykorzystywane są nowe narzędzia finansowe określone w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027, w szczególności Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) – „Globalny wymiar Europy”, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) III, a także Interreg, InvestEU i „Horyzont Europa” – unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji.

W szczególności Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFZR+), finansowe ramię instrumentu ISWMR – „Globalny wymiar Europy”, udostępni do 135 mld euro na gwarantowane inwestycje w projekty infrastrukturalne w latach 2021–2027. Do 18 mld euro zostanie udostępnione w formie dotacji z budżetu UE. Europejskie instytucje finansowe i zajmujące się finansowaniem rozwoju dysponują środkami do 145 mld na planowane inwestycje.  

UE rozważa ponadto możliwość ustanowienia europejskiego instrumentu kredytów eksportowych w celu dopełnienia praktykowanych rozwiązań w zakresie kredytów eksportowych na poziomie państw członkowskich i zwiększenia ogólnej siły oddziaływania UE w tym obszarze. Instrument taki pomógłby zapewnić przedsiębiorstwom z UE równe warunki działania na rynkach państw trzecich, a tym samym ułatwiłby ich udział w projektach infrastrukturalnych.

UE zapewni partnerom solidne warunki finansowe, ale również będzie promować najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i zarządzania strategicznego. UE zapewni partnerom również pomoc techniczną, aby poprawić ich zdolności w zakresie przygotowywania wiarygodnych projektów infrastrukturalnych, które zapewniają optymalne wykorzystanie środków.

Dokumenty

PobierzPDF - 541.6 KB