Šiandien Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė naują Europos strategiją „Global Gateway“. Ja siekiama skatinti skaitmeninės ekonomikos, energetikos ir transporto sektoriuose kurti pažangumo, netaršumo ir saugumo siekiais grindžiamas sąsajas ir visame pasaulyje stiprinti sveikatos, švietimo ir mokslinių tyrimų sistemas.

Nuo šiol pasitelkdama dideles investicijas į infrastruktūros plėtrą visame pasaulyje ES gali dar daugiau pasiūlyti savo partneriams. 2021–2027 m. Europos komanda, t. y. ES institucijos ir ES valstybės narės kartu, sutelks iki 300 mlrd. EUR investicijų į:

 • skaitmenines technologijas 
 • klimatą ir energetiką 
 • transportą 
 • sveikatą 
 • švietimą ir mokslinius tyrimus 
„Remsime pažangias investicijas į kokybiškus infrastruktūros projektus, atitinkančius aukščiausius socialinius bei aplinkos standartus ir ES vertybes bei standartus. Strategija „Global Gateway“ – atsparesnių Europos sąsajų su pasauliu kūrimo modelis.“

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos Pirmininkė
President von der Leyen

Pagal strategiją „Global Gateway“ bus įgyvendinami tvarūs ir kokybiški projektai, atsižvelgiant į šalių partnerių poreikius ir užtikrinant ilgalaikę naudą vietos bendruomenėms. Tai leis ES partneriams vystyti savo visuomenę ir ekonomiką, taip pat suteiks galimybių ES valstybių narių privačiajam sektoriui investuoti ir išlikti konkurencingam, kartu užtikrinant aukščiausius aplinkos ir darbo standartus, taip pat patikimą finansų valdymą.

„Global Gateway“ – tai ES indėlis mažinant pasaulinį investicijų deficitą visame pasaulyje. Šia strategija laikomasi 2021 m. birželio mėn. G 7 vadovų įsipareigojimo pradėti vertybėmis grindžiamą, aukšto lygio ir skaidrią infrastruktūros partnerystę, kad būtų patenkinti pasauliniai infrastruktūros plėtros poreikiai. „Global Gateway“ visapusiškai dera su JT darbotvarke iki 2030 m. ir jos darnaus vystymosi tikslais, taip pat su Paryžiaus susitarimu.

Strategijos „Global Gateway“ principai

Europos siūlomas patikimo sąsajumo šalyse partnerėse modelis yra ilgalaikis ir atitinka ES interesus ir vertybes, susijusias su teisine valstybe, žmogaus teisėmis ir tarptautinėmis normomis bei standartais. Jis grindžiamas:

 • pažangiomis, netaršiomis ir saugiomis investicijomis į kokybišką infrastruktūrą
 • prekių, žmonių ir paslaugų susiejimu visame pasaulyje

„Global Gateway“ partnerystės bus grindžiamos 6 principais:

 • democracy
  demokratinės vertybės ir aukšti standartai
 • rules
  geras valdymas ir skaidrumas
 • partnership
  lygios partnerystės
 • sustainability
  žalioji ir netarši infrastruktūra
 • security
  orientacija į saugumą
 • Investment
  privačiojo sektoriaus investicijų skatinimas

Pagrindinės partnerystės sritys

Skaitmeninis sektorius

Digital

Vykdydama iniciatyvą „Global Gateway“, ES stiprins Europos ir pasaulio ryšius ir padės šalims partnerėms spręsti skaitmeninės atskirties problemą ir toliau integruotis į pasaulinę skaitmeninę ekosistemą.

Klimatas ir energetika

Energy

Investicijos į klimato kaitos švelninimą ir atsparumą klimato kaitai, taip pat į netaršią energiją yra ne tik būtinybė, bet ir didelė ekonominė galimybė mažas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse. „Global Gateway“ rems šią žaliąją pertvarką, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai ir Paryžiaus susitarime nustatyti įsipareigojimai. Iniciatyva bus skatinami žaliųjų technologijų mainai ir stiprinamas energetinis saugumas.

Transportas

Transport

„Global Gateway“ skatins pasaulines investicijas į infrastruktūrą, kuriomis bus kuriami tvarūs, pažangūs, atsparūs, įtraukūs ir saugūs visų rūšių transporto tinklai. Strategija bus remiami tinklai, pavyzdžiui, transeuropinio transporto tinklo plėtra.

Sveikata

Health

Iniciatyva „Global Gateway“ pirmenybė bus teikiama tiekimo grandinių saugumui ir vietos gamybos pajėgumų plėtojimui. ES bendradarbiaus su šalimis partnerėmis, kad įvairintų savo vaistų tiekimo grandines. ES taip pat padės šalinti tarptautinės tiekimo grandinės trūkumus.

Švietimas ir moksliniai tyrimai

Education

ES investuos į kokybišką švietimą, įskaitant skaitmeninį švietimą, ypatingą dėmesį skirdama mergaičių ir moterų bei kitų pažeidžiamų grupių įtraukčiai. Ji padės šalims partnerėms pertvarkyti savo švietimo sistemas ir sudarys palankesnes sąlygas studentų, darbuotojų, mokytojų ir stažuotojų judumui. ES bendradarbiaus su šalimis partnerėmis, kad sustiprintų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Finansavimo šaltiniai

 • iki 300 mlrd. EUR investicijų iki 2027 m.

Strategija „Global Gateway“ bus vykdoma taikant Europos komandos metodą ir taip suburiant ES ir jos valstybes nares bei jų finansų ir plėtros įstaigas, įskaitant Europos investicijų banką (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB). Ja taip pat siekiama sutelkti privatųjį sektorių, kad būtų pritraukta transformacinį poveikį darančių investicijų. 

„Global Gateway“ grindžiama naujomis finansinėmis priemonėmis pagal 2021–2027 m. ES daugiametę finansinę programą, visų pirma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemone (KVTBP) „Globali Europa“, Pasirengimo narystei pagalbos priemone (PNPP) III, taip pat INTERREG, programa „InvestEU“ ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“.

Visų pirma iš „Europos darnaus vystymosi fondo +“ (EDVF+), kuris yra KVTBP „Globali Europa“ finansinė dalis, 2021– 2027 m. bus skirta iki 135 mlrd. EUR garantuotoms investicijoms į infrastruktūros projektus. Iš ES biudžeto bus skirta iki 18 mlrd. EUR dotacijų finansavimo. Europos finansų ir plėtros finansų įstaigos planuoja investuoti iki 145 mlrd. EUR. 

Be to, ES svarsto galimybę išplėsti savo finansinių priemonių rinkinį sukuriant Europos eksportų kreditų priemonę. Ši priemonė papildytų esamus valstybių narių lygmens eksporto kreditų susitarimus ir padėtų padidinti bendrą ES pajėgumą šioje srityje. Priemonė padėtų užtikrinti vienodesnes sąlygas ES įmonėms trečiųjų šalių rinkose ir taip palengvintų jų dalyvavimą infrastruktūros projektuose.

ES ne tik sudarys patikimas finansines sąlygas partneriams, bet ir skatins taikyti aukščiausius aplinkos apsaugos, socialinių reikalų ir strateginio valdymo standartus. ES teiks techninę pagalbą partneriams, kad sustiprintų jų pajėgumus parengti patikimus ir ekonomiškai naudingiausius infrastruktūros projektus.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 541.6 KB