Evropská komise a vysoký představitel EU zahájili strategii Globální brána, novou evropskou strategii na podporu inteligentních, čistých a bezpečných vazeb v digitálním odvětví, energetice a dopravě a na posílení zdravotnických, vzdělávacích a výzkumných systémů po celém světě.

EU rozšiřuje svou nabídku svým partnerům významnými investicemi do rozvoje infrastruktury po celém světě. Tým Evropa, což znamená orgány EU a členské státy EU, zmobilizují v období 2021–2027 společně až 300 miliard eur investic do:

 • digitálních technologií 
 • boje proti změně klimatu a energetiky 
 • dopravě 
 • zdravotnictví 
 • vzdělávání a výzkumu 
„Budeme podporovat inteligentní investice do kvalitní infrastruktury a zároveň dodržovat nejvyšší sociální a environmentální standardy, v souladu s hodnotami a normami EU. Strategie „Globální brána“ chce posloužit jako vzor odolnějších vazeb se světem, které může Evropa budovat.“

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise
President von der Leyen

Globální brána přinese udržitelné a vysoce kvalitní projekty, přičemž zohlední potřeby partnerských zemí a zajistí trvalý přínos pro místní komunity. To umožní partnerům EU rozvíjet společnost a ekonomiky, ale také to vytvoří příležitosti pro investice a zachování konkurenceschopnosti soukromého sektoru členských států EU. Zároveň se tak zajistí dodržování nejvyšších environmentálních a pracovních norem, jakož i řádné finanční řízení.

Globální brána je příspěvek EU ke zmírňování nedostatku investic na celém světě. Je v souladu se závazkem vedoucích představitelů skupiny G7 z června 2021, kterým je zahájit transparentní infrastrukturní partnerství založené na společných hodnotách a vysokých standardech. Cílem je uspokojit potřeby globálního rozvoje infrastruktury. Globální brána je rovněž plně v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejími cíli udržitelného rozvoje, jakož i s Pařížskou dohodou.

Zásady strategie „Globální brána“

Evropský model důvěryhodné konektivity v partnerských zemích je dlouhodobý a je v souladu se zájmy a hodnotami EU: principy právního státu, lidskými právy a mezinárodními normami a standardy. Jedná se o

 • inteligentní, čisté a bezpečné investice do kvalitní infrastruktury
 • udržitelné propojení zboží, osob a služeb po celém světě

Partnerství Globální brány se budou řídit šesti zásadami:

 • democracy
  demokratické hodnoty a vysoké standardy
 • rules
  transparentnost a řádná správa věcí veřejných
 • partnership
  rovnoprávná partnerství
 • sustainability
  ekologické a čisté technologie
 • security
  bezpečnost
 • Investment
  stimulace investic soukromého sektoru

Klíčové oblasti partnerství

Digitální odvětví

Digital

Prostřednictvím Globální brány posílí EU vazby mezi Evropou a světem a pomůže partnerským zemím řešit digitální propast a dále se začlenit do globálního digitálního ekosystému.

Klima a energetika

Energy

Investice do zmírňování změny klimatu a odolnosti vůči změně klimatu, jakož i do čisté energie, jsou v zemích s nízkými a středními příjmy nutností, ale také významnou hospodářskou příležitostí. Globální brána bude tuto zelenou transformaci podporovat na cestě k dosažení cílů udržitelného rozvoje a závazků Pařížské dohody. Podpoří vzájemnou výměnu zelených technologií a posílí energetickou bezpečnost.

Doprava

Transport

Globální brána bude podporovat celosvětové investice do infrastruktury, které vytvářejí udržitelné, inteligentní, odolné, inkluzivní a bezpečné sítě ve všech druzích dopravy. Bude například podporovat rozšíření transevropské dopravní sítě.

Zdraví

Health

Globální brána bude upřednostňovat bezpečnost dodavatelských řetězců a rozvoj místní výroby. EU bude spolupracovat s partnerskými zeměmi na diverzifikaci jejich farmaceutických dodavatelských řetězců. EU rovněž přispěje k řešení překážek v mezinárodním dodavatelském řetězci.

Vzdělávání a výzkum

Education

EU bude investovat do kvalitního vzdělávání, včetně digitálního, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat začlenění dívek a žen a dalších zranitelných skupin. Pomůže partnerským zemím transformovat jejich vzdělávací systémy a usnadní mobilitu studentů, zaměstnanců, učitelů a stážistů. EU bude spolupracovat s partnerskými zeměmi na posílení spolupráce v oblasti výzkumu a inovací.

Zdroje financování

 • až 300 miliard eur ve formě investic do roku 2027

Globální brána bude realizována prostřednictvím přístupu „tým Evropa“ s cílem navýšit zdroje od orgánů EU, členských států s jejich finančními a rozvojovými institucemi, včetně od Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Usiluje rovněž o mobilizaci soukromého sektoru, aby se podařilo mobilizovat investice a zaručit jejich transformační dopad. 

Globální brána čerpá z nových finančních nástrojů stanovených ve víceletém finančním rámci EU na období 2021–2027, zejména z Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)-Globální Evropa, nástroje předvstupní pomoci (NPP) III, ale také z programů Interreg, InvestEU a Horizont Evropa, programu EU pro výzkum a inovace.

Zejména Evropský fond pro udržitelný rozvoj+ (EFSD+), finanční složka Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, uvolní v letech 2021 až 2027 na zaručené investice na projekty v oblasti infrastruktury až 135 miliard eur. Z rozpočtu EU bude v rámci grantů uvolněno až 18 miliard eur. Evropské finanční a rozvojové finanční instituce mají naplánované investice ve výši až 145 miliard eur. 

Kormě toho EU také zkoumá možnost zřízení Evropského nástroje pro vývozní úvěry, který by doplnil stávající ujednání o vývozních úvěrech na úrovni členských států, a zvýšil tak celkový vliv EU v této oblasti. Nástroj by pomohl zajistit rovnější podmínky pro podniky z EU na trzích třetích zemí, a usnadnit tak jejich účast na infrastrukturních projektech.

EU nabídne partnerům nejen solidní finanční podmínky, ale bude také prosazovat nejvyšší standardy v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních věcí a strategického řízení. EU poskytne partnerům také technickou pomoc, aby posílila jejich kapacitu při přípravě důvěryhodných infrastrukturních projektů, jež zajistí optimální využití prostředků.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 541.6 KB