Европейската комисия и върховният представител на ЕС представиха Global Gateway (Глобален портал) — нова европейска стратегия за насърчаване на интелигентни, чисти и сигурни връзки в секторите на цифровите технологии, енергетиката и транспорта и за укрепване на здравните, образователните и научноизследователските системи в целия свят.

ЕС предлага на своите партньори нови възможности посредством големи инвестиции в развитието на инфраструктурата по света. Между 2021 г. и 2027 г. „Екип Европа“, т.е. институциите на ЕС и държавите от ЕС, ще мобилизира инвестиции в размер до 300 милиарда евро в следните области:

 • цифрови технологии 
 • климат и енергетика 
 • транспорт 
 • здравеопазване 
 • образование и научни изследвания. 
Ще подкрепяме интелигентните инвестиции в качествена инфраструктура при спазване на най-високите социални и екологични стандарти в съответствие с ценностите и стандартите на ЕС. Стратегията Global Gateway е образец за това как Европа може да изгради по-устойчиви връзки със света.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия
President von der Leyen

С помощта на Global Gateway ще се осъществяват устойчиви и висококачествени проекти, като се вземат под внимание нуждите на страните партньори и се осигуряват трайни ползи за местните общности. Това ще помогне на партньорите на ЕС да развиват своите общества и икономики, но също така ще създаде за частния сектор от държавите от ЕС възможности да инвестира и да остане конкурентоспособен, като същевременно се гарантира спазването на най-високи екологични и трудови стандарти, както и добро финансово управление.

Global Gateway е приносът на ЕС за справяне с недостига на инвестиции в световен мащаб. Стратегията е в съответствие с ангажимента на лидерите на Г-7 от юни 2021 г. за стартиране на основано на ценности и високи стандарти прозрачно инфраструктурно партньорство, за да се отговори на глобалните нужди от развитие на инфраструктура. Global Gateway също така е в пълно съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР), както и с Парижкото споразумение.

Принципи на Global Gateway

Европейският модел на надеждна свързаност в партньорските държави е дългосрочен и в съответствие с интересите и ценностите на ЕС: върховенство на закона, права на човека и международни норми и стандарти. Става въпрос за:

 • интелигентни, чисти и сигурни инвестиции в качествена инфраструктура
 • устойчиво свързване на стоки, хора и услуги по света.

Партньорствата в рамките на Global Gateway ще се основават на 6 принципа:

 • democracy
  демократични ценности и високи стандарти
 • rules
  добро управление и прозрачност
 • partnership
  равноправни партньорства
 • sustainability
  зелени и чисти инфраструктури
 • security
  насоченост към сигурността
 • Investment
  стимулиране на инвестиции от частния сектор

Основни области на партньорство

Цифров сектор

Digital

Чрез Global Gateway ЕС ще укрепи връзките между Европа и света и ще помогне на държавите партньори да преодолеят цифровото разделение и да продължат интеграцията си в глобалната цифрова екосистема.

Климат и енергетика

Energy

Инвестициите в мерки за смекчаване на изменението на климата и за повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата, както и в чиста енергия, са необходимост, но също така и голяма икономическа възможност в държавите с ниски и средни доходи. С Global Gateway ще се подкрепи тази екологична трансформация по пътя към изпълнението на целите за устойчиво развитие и ангажиментите по Парижкото споразумение. Ще се насърчава обменът на зелени технологии и ще се укрепва енергийната сигурност.

Транспорт

Transport

Чрез Global Gateway в целия свят ще се насърчават инвестициите в инфраструктура, чрез които се създават устойчиви, интелигентни, издръжливи на сътресения, приобщаващи и безопасни мрежи за всички видове транспорт. Ще се подкрепя развитието на различни мрежи, например разширяването на трансевропейската транспортна мрежа.

Здравеопазване

Health

В рамките на Global Gateway ще се даде приоритет на сигурността на веригите на доставки и развитието на местен производствен капацитет. ЕС ще работи с държавите партньори за диверсифициране на техните вериги за доставки на фармацевтични продукти. Съюзът също така ще допринесе за преодоляване на затрудненията по международната верига за доставки.

Образование и научни изследвания

Education

ЕС ще инвестира в качествено образование, включително цифрово образование, като обръща специално внимание на приобщаването на момичетата и жените и други уязвими групи. Той ще помага на партньорските държави да трансформират своите образователни системи и ще улесни мобилността на студентите, персонала, учителите и стажантите. ЕС ще работи с държавите партньори за засилване на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите.

Източници на финансиране

 • до 300 млрд. евроинвестиции до 2027 г.

Global Gateway ще се прилага чрез подход „Екип Европа“, обединяващ усилията на ЕС, държавите членки и техните финансови институции и институции за развитие, включително Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Стратегията също така има за цел мобилизиране на инвестиции от частния сектор, за да се постигне трансформиращо въздействие. 

Global Gateway се основава на новите финансови инструменти в многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г., по-конкретно Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) — Глобална Европа, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) III, както и Interreg, InvestEU и програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

По-специално, по линия на Европейския фонд за устойчиво развитие плюс (ЕФУР+), финансовото подразделение на ИССРМС—Глобална Европа, ще бъдат предоставени на разположение до 135 млрд. евро за гарантирани инвестиции в инфраструктурни проекти между 2021 г. и 2027 г. До 18 млрд. евро ще бъдат отпуснати под формата на безвъзмездни средства от бюджета на ЕС. Европейските финансови институции и европейските институции за финансиране за развитието планират инвестиции в размер на 145 млрд. евро. 

Освен това ЕС проучва възможността за създаване на европейски механизъм за експортно кредитиране, който да допълва съществуващите договорености за експортни кредити на равнището на държавите членки и да увеличава общия капацитет на ЕС в тази област. Механизмът ще спомогне за осигуряването на по-равнопоставени условия на конкуренция за предприятията от ЕС на пазарите на трети държави и по този начин ще улесни участието им в инфраструктурни проекти.

ЕС ще предложи не само стабилни финансови условия за партньорите, но също така ще насърчава спазването на най-високите стандарти за опазване на околната среда, социална дейност и стратегическо управление. ЕС ще предоставя техническа помощ на партньорите за подобряване на техния капацитет за изготвяне на надеждни инфраструктурни проекти, които са икономически ефективни.

Документи

СвалиPDF - 541.6 KB