EU:s stöd till Ukraina: praktisk information

 

EU-åtgärder

 

I fokus

Tidslinje

 • 29 april

  Kommissionen har betalat mer än 3,5 miljarder euro i förskott till EU-länder för att hjälpa dem att ta hand om dem som flyr från kriget i Ukraina till deras land. Betalningarna till React-EU har gjorts enligt EU:s sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa.

 • 27 april

  Kommissionen föreslår att det inte ska tas ut några importtullar på Ukrainas export till EU under ett år. Enligt förslaget ska EU:s gällande antidumpnings- och skyddsåtgärder för ukrainsk stålexport också tillfälligt hävas. De här långtgående åtgärderna ska ge en skjuts åt Ukrainas export till EU och bidra till att avhjälpa den svåra sits som ukrainska tillverkare och exportörer sitter i.

 • 17 april

  EU anslår ytterligare 50 miljoner euro i humanitär finansiering för att hjälpa människor som drabbats av Rysslands krig i Ukraina. Det omfattar 45 miljoner euro till humanitära projekt i Ukraina och 5 miljoner euro till Moldavien. Därmed uppgår EU:s totala humanitära bistånd till följd av kriget till 143 miljoner euro. Anslagen ingår i det stödpaket på en miljard euro som EU-kommissionen utlovade i samband med evenemanget ”Stand Up For Ukraine”.

 • 9 april

  Genom den globala kampanjen och givarevenemanget Stand Up for Ukraine samlar man in 9,1 miljarder euro till människor som flyr från den ryska invasionen och antigen stannar i landet eller beger sig utomlands. EU-kommissionen bidrar med 1 miljard euro. Dessutom meddelar Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling att den lånar ut ytterligare 1 miljard euro för att täcka flyktingarnas behov.

 • 8 april

  EU antar ett femte paket med restriktiva åtgärder mot Ryssland som svar på landets brutala angrepp mot Ukraina och dess befolkning. Tillsammans med de föregående fyra paketen kommer dessa sanktioner att bidra till att ytterligare öka det ekonomiska trycket på Kreml och försvaga dess förmåga att finansiera invasionen av Ukraina. Åtgärderna är bredare och skarpare, och skär ännu djupare i den ryska ekonomin. De har samordnats med EU:s internationella partner.

 • 8 april

  Telekomoperatörer i EU och Ukraina undertecknar ett gemensamt uttalande om samordnade insatser för att säkra och stabilisera roaming och utlandssamtal mellan EU och Ukraina till överkomliga priser eller utan kostnad. Det gemensamma uttalandet ska skapa stabilare ramar för att hjälpa ukrainare som har flytt så att de kan hålla kontakten med familj och vänner därhemma.

 • 6 april

  Kommissionen publicerar en rekommendation om erkännandet av akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer för människor som flyr undan Rysslands invasion av Ukraina. Den ger medlemsländerna vägledning och praktiska råd så att de kan se till att processen blir snabb, rättvis och flexibel.

 • 5 april

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen aviserar en femte omgång med sanktioner mot Ryssland. De nya, bredare och skarpare åtgärderna är inriktade på sex områden. De skär djupt in i den ryska ekonomin och ska sätta ytterligare press på den ryska regeringen.

 • 4 april

  EU tillsätter ett gemensamt utredningsteam med Ukraina för att samla in bevis och utreda krigsbrott och brott mot mänskligheten. EU står redo att förstärka initiativet genom att skicka utredningsteam ut på fältet för att stödja Ukrainas åklagarmyndighet. 

 • 1 april

  Kommissionen antar ett förslag om att växla ukrainska hryvni till värdlandets valuta för personer som har flytt från kriget i Ukraina. Förslaget ska bidra till en samordnad strategi för flyktingarna så att de kan växla in sina pengar till lokal valuta på samma villkor oavsett vilket EU-land de befinner sig i.

 • 28 mars

  På ett extrainsatt rådsmöte för rättsliga och inrikes frågor presenterar Margaritis Schinas, kommissionens vice ordförande för främjande av vår europeiska livsstil, och Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor, tillsammans med rådets franska ordförandeskap, en tiostegsplan för starkare samordning i EU när det gäller mottagandet av människor som flyr från kriget i Ukraina.

 • 25 mars

  Kommissionen och den kanadensiska regeringen tillkännager en global kampanj för att samla in pengar till människor som flyr undan invasionen av Ukraina. Kampanjen genomförs tillsammans med den internationella organisationen Global Citizen.

 • 23 mars

  Kommissionen beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att stödja EU-länderna så att de kan tillgodose behoven hos de människor som flyr från kriget i Ukraina. Utöver omedelbart stöd i form av bistånd vid gränsen, mottagande och civilskydd har EU beslutat om ytterligare åtgärder för att hjälpa EU-länderna att se till att flyktingarna faktiskt kan utnyttja sin rätt till utbildning, hälso- och sjukvård, boende och jobb.

 • 22 mars

  Kommissionen lanserar portalen det europeiska forskningsområdet för Ukraina (ERA4Ukraine), en gemensam kontaktpunkt för informations- och stödtjänster för forskare som är kvar i Ukraina och de som har flytt från landet.

 • 17 mars

  Kommissionen har inrättat en arbetsgrupp för frysning och beslag av tillgångar för att säkra samordningen på EU-nivå av åtgärderna mot de ryska och belarusiska oligarker som finns med på sanktionslistan. Arbetsgruppen ska nu växla upp sitt arbete på internationell nivå. Den ska samarbeta med den nybildade arbetsgruppen för den ryska eliten, proxyaktörer och oligarker, där EU deltar tillsammans med G7-länderna och Australien.

 • 15 mars

  Som uppföljning av EU:s stats- och regeringschefers informella möte den 10–11 mars enas rådet om ett fjärde paket med ekonomiska sanktioner och sanktioner mot enskilda personer med anledning av Rysslands militära angrepp på Ukraina. Sanktionerna ska öka det ekonomiska trycket på Kreml och försvaga dess förmåga att finansiera invasionen av Ukraina.

 • 11 mars

  Kommissionen betalar ut 300 miljoner euro i akut makroekonomiskt stöd till Ukraina. Det är den första delen av en första utbetalning på 600 miljoner euro enligt det nya makroekonomiska stödprogrammet på 1,2 miljarder till Ukraina. Programmet är ett konkret bevis på EU:s orubbliga stöd för Ukraina.

 • 9 mars

  Rådet beslutar att införa fler riktade sanktioner till följd av läget i Ukraina och som reaktion på Belarus inblandning i invasionen. Sanktionerna omfattar restriktiva åtgärder mot ytterligare 160 personer. Tillsammans med de åtgärder som rådet tidigare antagit mot olika sektorer i Belarus och Ryssland, täpper det nya paketet till kryphål och konsoliderar gällande åtgärder som EU enats om som reaktion på det ryska militära angreppet på Ukraina.

 • 8 mars

  Kommissionen sammanfattar i ett meddelande allt stöd som EU ger till människor som flyr från kriget i Ukraina och till de EU-länder som tar emot flyktingarna. Den europeiska solidariteten i sin konkreta form hjälper människor genom direkt humanitärt bistånd, akut civilskyddsbistånd, stöd vid gränsen och en tydlig rättslig status som gör att de som flyr kriget får omedelbart skydd i EU.

 • 8 mars

  Kommissionen antar ett förslag till sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa så att länderna och regionerna i EU kan ge katastrofhjälp till människor som flyr efter Rysslands invasion av Ukraina.

 • 4 mars

  Kommissionen har avbrutit samarbetet med ryska enheter inom forskning, vetenskap och innovation. Kommissionen kommer inte att sluta några nya avtal eller ingå några nya överenskommelser med ryska organisationer inom ramen för Horisont Europa-programmet. Kommissionen har också avbrutit samarbetet med Ryssland och dess allierade Belarus inom programmen för gränsöverskridande samarbete med stöd av det europeiska grannskapsinstrumentet samt inom Interregprogrammet för Östersjöområdet.

 • 2 mars

  Efter ett uttalande av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen beslutar Europeiska unionens råd att avbryta informationsspridningen via de statsägda desinformationskanalerna Russia Today och Sputnik i hela EU. Sanktionerna omfattar alla former av överföring och distribution, t.ex. via kabel, satellit, IPTV, plattformar, webbplatser och appar. Alla relevanta licenser, tillstånd och distributionsavtal upphävs tillfälligt. Åtgärderna omfattar alla EU-länder och gäller direkt.

 • 2 mars

  Kommissionen föreslår att direktivet om tillfälligt skydd aktiveras för att erbjuda snabb och effektiv hjälp till människor som flyr från kriget i Ukraina. Förslaget innebär att de som flyr från kriget beviljas tillfälligt skydd i EU, får uppehållstillstånd och tillgång till utbildning och till arbetsmarknaden.

 • 2 mars

  EU enas om att stänga ute viktiga ryska banker från Swift, världens ledande system för betalningsförmedling. Åtgärden hindrar de här bankerna från att utföra snabba och effektiva finansiella transaktioner i världen. Beslutet har samordnats med EU:s internationella partner, bl.a. USA och Storbritannien.

 • 28 februari

  Kommissionen meddelar att man anslår ytterligare 90 miljoner euro i katastrofbistånd för att hjälpa civila som drabbats av kriget i Ukraina. Beslutet är ett svar på FN:s uppmaning om snabb hjälp. Pengarna ska hjälpa människor i Ukraina och Moldavien.

  Kommissionen samordnar också leveranser av materiellt bistånd till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism och har fått erbjudanden från 20 EU-länder om 8 miljoner sjukvårdsartiklar och civilskyddsstöd.

  Moldavien har aktiverat mekanismen för att kunna hjälpa ukrainare som har kommit till landet. Frankrike, Nederländerna och Österrike har redan erbjudit katastrofhjälp i form av tält, filtar och medicinsk hjälp till Moldavien.

 • 27 februari

  Kommissionen lägger fram förslag till ytterligare stödåtgärder för Ukraina och sanktioner mot Ryssland som gäller följande:

  • Inköp och leverans av vapen och annan utrustning till Ukraina.
  • Förbud för ryskägda, ryskregistrerade eller ryskkontrollerade flygplan att befinna sig i EU:s luftrum [gäller sedan den 28 februari].
  • Förbud för de statsägda mediebolagen Russia Today och Sputnik och deras dotterbolag att verka i EU [gäller sedan den 2 mars].

  Kommissionen lägger också fram ett nytt paket mot Lukasjenkaregimen i Belarus som är inriktat på landets viktigaste sektorer, begränsar exporten av varor med dubbla användningsområden och inför restriktioner mot de belarusier som bidrar till den ryska krigsinsatsen.

 • 26 februari

  I samordning med Frankrike, Italien, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA föreslår kommissionen nya åtgärder som svar på Rysslands invasion av Ukraina. Åtgärderna innebär att

  • viktiga ryska banker stängs ute från Swiftsystemet
  • den ryska centralbankens transaktioner förbjuds och alla bankens tillgångar fryses [gäller sedan den 28 februari]
  • man riktar in sig på ryska oligarkers tillgångar [gäller sedan den 28 februari].
 • 25 februari

  Som uppföljning till Europeiska rådets slutsatser från den 24 februari antar rådet ett paket som inriktar sig på enskilda personer och ekonomin och som vilar på följande fem pelare:

  • Sanktioner mot finanssektorn som utestänger Ryssland från de viktigaste kapitalmarknaderna. De gäller 70 % av den ryska bankmarknaden, men också viktiga statsägda företag, bland annat på försvarsområdet.
  • Sanktioner mot energisektorn som förbjuder försäljning, leverans, överföring eller export till Ryssland av vissa varor och viss teknik för oljeraffinering och restriktioner för relaterade tjänster.
  • Sanktioner mot transportsektorn som förbjuder all försäljning av flygplan, reservdelar och utrustning till ryska flygbolag. Detta kommer att försämra nyckelsektorn i Rysslands ekonomi och landets transportförbindelser.
  • Sanktioner mot tekniksektorn med ytterligare restriktioner för varor och teknik med dubbla användningsområden samt restriktioner för export av vissa varor och teknik som kan bidra till att Ryssland tekniskt stärker sin försvars- och säkerhetssektor.
  • Sanktioner som gäller visum till diplomater, statligt anställda och affärsmän som inte längre kommer att ha privilegierat tillträde till EU.
 • 24 februari

  Vid Europeiska rådets extrainsatta möte fördömer EU-ledarna i starkast möjliga ordalag Rysslands oprovocerade och orättfärdiga militära angrepp på Ukraina. De enas om fler restriktiva åtgärder som ska få massiva och allvarliga konsekvenser för Ryssland för dess agerande, i nära samordning med EU:s partner och allierade.

 • 24 februari

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fördömer med kraft Rysslands invasion av Ukraina. Hon uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med våldet och dra tillbaka sina trupper från Ukrainas territorium och upprepar att Ukraina och dess folk har EU:s fulla stöd. Hon presenterar ett paket med omfattande och riktade sanktioner för EU-ledarnas godkännande. Paketet är inriktat på strategiska sektorer i den ryska ekonomin genom att blockera tillgången till teknik och marknader.

 • 23 februari

  Som svar på att Ryssland erkänt de ukrainska utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk och beslutat att skicka trupper till området antar EU ett sanktionspaket. Sanktionerna är inriktade på

  • enskilda personer och enheter som har bidragit till att underminera eller hota Ukrainas territoriella integritet och självständighet
  • de ekonomiska förbindelserna mellan Ukrainas två utbrytarregioner och EU, för att se till att de ansvariga tydligt känner av de ekonomiska konsekvenserna av sina olagliga och aggressiva handlingar
  • den ryska statens och regeringens tillgång till EU:s kapital- och finansmarknader och finansiella tjänster för att begränsa finansieringen av en eskalerande och aggressiv politik.

Dokument