Wsparcie UE dla Ukrainy: informacje praktyczne

 

Działania UE

 

W centrum uwagi

Kalendarium

 • 29 kwietnia

  Komisja wypłaciła państwom członkowskim ponad 3,5 mld euro w formie zaliczek, które mają im pomóc w zarządzaniu napływem uchodźców wojennych z Ukrainy na ich terytorium. Płatności z programu REACT-EU zostały udostępnione z tytułu unijnego działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie.

 • 27 kwietnia

  Komisja zaproponowała zawieszenie na jeden rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do UE. Wniosek przewiduje również zawieszenie na jeden rok wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych obowiązujących w odniesieniu do ukraińskiego eksportu stali. Ten dalekosiężny krok ma na celu zwiększenie ukraińskiego eksportu do UE oraz złagodzenie trudnej sytuacji ukraińskich producentów i eksporterów.

 • 17 kwietnia

  UE przeznaczyła kolejne 50 mln euro na finansowanie pomocy humanitarnej dla ofiar rosyjskiej inwazji na Ukrainę – 45 mln euro na projekty humanitarne w Ukrainie i 5 mln euro na projekty humanitarne w Mołdawii. Łącznie unijna pomoc humanitarna udzielona w związku z wojną w Ukrainie wynosi teraz 143 mln euro. Środki te są częścią pakietu wsparcia o wartości 1 mld euro, które Komisja Europejska zadeklarowała podczas wydarzenia „Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy”.

 • 9 kwietnia

  Podczas światowej konferencji darczyńców i kampanii „Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy” zgromadzono 9,1 mld euro na rzecz osób uciekających przed rosyjską inwazją, czy to wewnątrz Ukrainy, czy za granicę. W ramach tej kwoty 1 mld euro pochodzi od Komisji Europejskiej. Ponadto Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zapowiedział dodatkowe środki w wysokości 1 mld euro na pożyczki przeznaczone na potrzeby osób przesiedlonych w wyniku inwazji.

 • 8 kwietnia

  W odpowiedzi na brutalną agresję przeciwko Ukrainie i jej obywatelom UE osiągnęła porozumienie w sprawie piątego pakietu sankcji wobec Rosji. Wraz z poprzednimi czterema pakietami sankcje te pomogą jeszcze bardziej zwiększyć presję gospodarczą na Kreml i osłabią jego zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę. Środki te mają szerszy i ostrzejszy charakter, dzięki czemu jeszcze bardziej wpłyną na stan rosyjskiej gospodarki. Zostały one skoordynowane z partnerami międzynarodowymi.

 • 8 kwietnia

  Operatorzy telekomunikacyjni z siedzibą w UE i w Ukrainie podpisali wspólne oświadczenie w sprawie wspólnych działań na rzecz zabezpieczenia i stabilizacji przystępnego cenowo lub bezpłatnego roamingu i połączeń międzynarodowych między UE a Ukrainą. Wspólne oświadczenie ma na celu ustanowienie bardziej stabilnych ram, aby pomóc ukraińskim uchodźcom rozproszonym po całej Europie w utrzymaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, którzy pozostali w kraju.

 • 6 kwietnia

  Komisja opublikowała zalecenie w sprawie uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych osób uciekających z Ukrainy przed rosyjską inwazją. Oferuje ono państwom członkowskim wytyczne i praktyczne porady dotyczące zapewnienia szybkiego, sprawiedliwego i elastycznego procesu uznawania kwalifikacji.

 • 5 kwietnia

  Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła piąty pakiet sankcji UE wymierzonych w Rosję. Nowe, szerzej zakrojone i surowsze środki ograniczające będą ukierunkowane na sześć filarów, mocniej uderzą w rosyjską gospodarkę i podtrzymają presję wywieraną na rząd Rosji.

 • 4 kwietnia

  UE powołała wraz z Ukrainą wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy, którego zadaniem jest gromadzenie dowodów i prowadzenie dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. UE jest gotowa zintensyfikować te działania i wysyłać na miejsce zespoły dochodzeniowo-śledcze w celu wsparcia ukraińskiej prokuratury. 

 • 1 kwietnia

  Komisja przyjęła wniosek w sprawie wymiany banknotów hrywny na walutę przyjmujących państw członkowskich przez osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Celem jest promowanie skoordynowanego podejścia, które zapewni osobom uciekającym z Ukrainy takie same warunki wymiany banknotów hrywny na walutę lokalną niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim przebywają.

 • 28 marca

  Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wiceprzewodniczący do spraw promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas i komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, we współpracy z francuską prezydencją Rady reprezentowaną przez ministra Géralda Darmanina, przedstawili 10-punktowy plan wzmocnienia europejskiej koordynacji przyjmowania osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

 • 25 marca

  Komisja Europejska i rząd Kanady ogłosiły dziś rozpoczęcie globalnej kampanii, aby pozyskać środki finansowe na wsparcie osób uciekających przed inwazją na Ukrainę, we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen.

 • 23 marca

  Komisja przedstawiła działania służące wsparciu państw członkowskich i mające zaspokoić potrzeby osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Oprócz doraźnego wsparcia (pomoc na przejściach granicznych, przyjmowanie uchodźców i ochrona ludności) UE podjęła również dalsze kroki, aby pomóc państwom członkowskim w zapewnianiu uchodźcom dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i zatrudnienia.

 • 22 marca

  Komisja uruchomiła dziś portal ERA4Ukraine, w którym można znaleźć wszelkie informacje i pomoc dla naukowców z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj.

 • 17 marca

  Powołana przez Komisję grupa zadaniowa „Freeze and Seize”, która ma koordynować wdrażanie na szczeblu UE sankcji wobec rosyjskich i białoruskich oligarchów, rozwija swoją współpracę międzynarodową. Będzie ona współpracować z nowo utworzoną grupą zadaniową REPO (ang. Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), która koordynuje współpracę UE z krajami G-7 i Australią.

 • 15 marca

  W wyniku nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów UE, które odbyło się w dniach 10–11 marca, Rada zatwierdziła czwarty pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych w związku z agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy. Sankcje przyczynią się do nasilenia presji gospodarczej na Kreml i dalszego osłabienia jego zdolności do finansowania inwazji na Ukrainę.

 • 11 marca

  Komisja przekazała Ukrainie 300 mln euro nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej. Jest to pierwsza wypłata w ramach pierwszej transzy o wartości 600 mln euro. Łączny budżet nowego programu nadzwyczajnej pomocy dla Ukrainy wynosi 1,2 mld euro. Program ten jest konkretną formą stałego wsparcia UE dla Ukrainy.

 • 9 marca

  Rada postanowiła wprowadzić dalsze ukierunkowane sankcje w związku z sytuacją w Ukrainie i w odpowiedzi na zaangażowanie Białorusi w agresję. Są to między innymi środki ograniczające względem kolejnych 160 osób. Nowe wykazy – wraz z przyjętymi również przez Radę środkami sektorowymi skierowanymi przeciwko Białorusi i Rosji – mają wypełnić luki i skonsolidować obowiązujące już środki uzgodnione przez UE w odpowiedzi na atak wojskowy Rosji na Ukrainę.

 • 8 marca

  Komisja zapowiedziała silne wsparcie unijne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz dla krajów UE, które te osoby przyjmują. Europejska solidarność wyraża się między innymi poprzez bezpośrednią pomoc humanitarna, nadzwyczajną pomoc w zakresie ochrony ludności, wsparcie na granicy, a także jasny status prawny umożliwiający osobom uciekającym przed wojną uzyskanie natychmiastowej ochrony w UE.

 • 8 marca

  Komisja przyjęła wniosek w sprawie Działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie, który ma umożliwić państwom członkowskim i regionom udzielanie wsparcia w sytuacji nadzwyczajnej osobom uciekającym przed rosyjską inwazją w Ukrainie.

 • 4 marca

  Komisja zawiesiła współpracę z rosyjskimi instytucjami zajmującymi się badaniami, nauką i innowacjami. Komisja nie będzie zawierać żadnych nowych umów ani porozumień z organizacjami rosyjskimi w ramach programu „Horyzont Europa”. Komisja zawiesiła również współpracę z Rosją i z jej sojusznikiem – Białorusią w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz w ramach programu Interreg „Region Morza Bałtyckiego”.

 • 2 marca

  Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen Rada UE podjęła decyzję o zawieszeniu w Unii odbioru rosyjskich państwowych mediów szerzących dezinformację – Russia Today i Sputnik. Sankcje te obejmują wszystkie środki transmisji i dystrybucji, w tym za pośrednictwem telewizji kablowej, satelitarnej i IPTV, platform, stron internetowych i aplikacji. Zawieszone zostają wszystkie odnośne licencje, zezwolenia i porozumienia dotyczące dystrybucji. Środki te obejmują wszystkie państwa członkowskie UE i są bezpośrednio stosowane ze skutkiem natychmiastowym.

 • 2 marca

  Komisja zaproponowała uruchomienie mechanizmu przewidzianego w dyrektywie w sprawie tymczasowej ochrony, aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc ludności uciekającej przed wojną w Ukrainie. Dzięki temu osoby uciekające przed wojną zostaną objęte w UE tymczasową ochroną, co oznacza, że otrzymają zezwolenia na pobyt oraz uzyskają dostęp do edukacji i rynku pracy.

 • 2 marca

  UE zgodziła się wykluczyć główne banki rosyjskie z systemu SWIFT – dominującego na świecie systemu rozliczeń międzybankowych. Posunięcie to uniemożliwi tym bankom szybkie i skuteczne przeprowadzanie transakcji finansowych na całym świecie. Decyzja ta została podjęta w ścisłej koordynacji z partnerami UE na arenie międzynarodowej, takimi jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

 • 28 lutego

  Komisja zapowiedziała przeznaczenie dodatkowych 90 mln euro na programy pomocy nadzwyczajnej, aby pomóc ludności cywilnej dotkniętej wojną w Ukrainie, w ramach odpowiedzi na apel ONZ o pilną pomoc. Środki te pomogą ludności w Ukrainie i Mołdawii.

  Komisja koordynuje również dostawy do Ukrainy pomocy materialnej udostępnionej za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Jak dotąd taką pomoc zaoferowało 20 państw członkowskich i obejmuje ona 8 mln podstawowych artykułów opieki medycznej i wsparcie w zakresie ochrony ludności.

  Mołdawia uruchomiła mechanizm wsparcia dla Ukraińców przybywających do tego kraju. Austria, Francja i Holandia zaoferowały już Mołdawii pomoc nadzwyczajną, w formie sprzętu noclegowego i pomocy medycznej.

 • 27 lutego

  Komisja zaproponowała dodatkowe środki wsparcia dla Ukrainy i sankcje wobec Rosji, w tym:

  • sfinansowanie zakupu i dostaw broni i innego sprzętu do Ukrainy
  • zamknięcie przestrzeni powietrznej UE dla wszystkich samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję [obowiązuje od 28 lutego]
  • zakaz działalności w UE względem rosyjskich państwowych mediów Russia Today i Sputnik i ich spółek zależnych [obowiązuje od 2 marca].

  Komisja zaproponowała również nowy pakiet sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki na Białorusi. Są to sankcje wymierzone w najważniejsze sektory tego kraju i Białorusinów wspierających rosyjskie działania wojenne, a także ograniczające eksport produktów podwójnego zastosowania.

 • 26 lutego

  W koordynacji z Francją, Niemcami, Włochami, Kanadą, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi Komisja zaproponowała nowy zestaw środków w odpowiedzi na napaść Rosji na Ukrainę. Ich celem jest:

  • wykluczenie głównych banków rosyjskich z systemu SWIFT
  • zakaz transakcji z rosyjskim bankiem centralnym i zamrożenie wszystkich jego aktywów [obowiązuje od 28 lutego]
  • pozbawienie rosyjskich oligarchów dostępu do aktywów [obowiązuje od 28 lutego].
 • 25 lutego

  W następstwie konkluzji Rady Europejskiej z 24 lutego Rada przyjęła pakiet sankcji indywidualnych i gospodarczych opartych na pięciu filarach:

  • sankcje wobec sektora finansowego, które ograniczą dostęp Rosji do najważniejszych rynków kapitałowych, wymierzone w 70 proc. rosyjskiego rynku bankowego, ale także w najważniejsze przedsiębiorstwa państwowe, w tym w sektorze obronności
  • sankcje wobec sektora energetycznego – zakaz sprzedaży, dostaw, transferu i eksportu do Rosji określonych towarów i technologii do rafinacji ropy naftowej oraz restrykcje w świadczeniu powiązanych usług
  • sankcje wobec sektora transportu – zakaz sprzedaży rosyjskim liniom lotniczym wszelkich samolotów, części zamiennych i wyposażenia; spowoduje to degradację kluczowego sektora rosyjskiej gospodarki i sieci połączeń w tym kraju
  • sankcje wobec sektora technologii – dalsze ograniczenia wobec eksportu towarów i technologii podwójnego zastosowania, a także restrykcje wobec eksportu niektórych towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do rozwoju technologicznego Rosji w sektorze obrony i bezpieczeństwa
  • sankcje w ramach polityki wizowej, co oznacza, że dyplomaci i powiązane z nimi grupy oraz biznesmeni nie będą już mogli wjeżdżać do UE na uprzywilejowanych zasadach.
 • 24 lutego

  Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy UE z całą mocą potępili niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną napaść wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Uzgodnili, w ścisłej współpracy z partnerami i sojusznikami UE, dalsze restrykcje, które będą miały dla Rosji rozległe i poważne konsekwencje.

 • 24 lutego

  Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zdecydowanie potępiła napaść Rosji na Ukrainę. Wezwała Rosję do natychmiastowego zaprzestania przemocy i wycofania wojsk z terytorium Ukrainy. Potwierdziła przy tym pełne poparcie UE dla Ukrainy i jej ludności. Przedstawiła przywódcom krajów UE do zatwierdzenia pakiet ogromnych sankcji wymierzonych w strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków.

 • 23 lutego

  W odpowiedzi na uznanie przez Rosję niepodległości niekontrolowanych przez rząd ukraiński obwodów donieckiego i ługańskiego oraz decyzję Rosji o wysłaniu wojsk do tego regionu, UE przyjęła pakiet sankcji. Przyjęto sankcje przeciwko:

  • osobom i podmiotom, które uczestniczyły w podważaniu integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy lub im zagrażały
  • stosunkom gospodarczym między dwoma regionami niekontrolowanymi przez rząd ukraiński a Unią Europejską, aby zagwarantować, że osoby odpowiedzialne wyraźnie odczują konsekwencje gospodarcze swoich nielegalnych i agresywnych działań
  • zdolności państwa i rządu rosyjskiego do uzyskania dostępu do unijnych rynków i usług kapitałowych i finansowych w celu ograniczenia finansowania eskalacyjnej i agresywnej polityki.

Dokumenty