Európska únia podniká kroky na zabezpečenie obnovy globálnej potravinovej bezpečnosti prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Poskytuje aj humanitárnu pomoc a podporu najviac postihnutým poľnohospodárom.

ursula von der leyen
Dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu pociťujeme na celom svete. Má vplyv na životy a živobytie miliónov ľudí na celom svete, ktorí sa obávajú, že nebudú schopní vykurovať svoje domovy alebo uživiť svoje deti.

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie

Ruská agresia poháňa globálnu potravinovú krízu

Ruská invázia na Ukrajinu mala okamžitý vplyv na potravinovú bezpečnosť pre milióny ľudí na celom svete. Náklady sa zvýšili v celom potravinovom dodávateľskom reťazci. Zvýšením nákladov na energiu a hnojivá sa destabilizovali poľnohospodárske trhy a obchodné toky na Ukrajinu a do Ruska a z nich sú narušené.

planet earth graphic Samotná Ukrajina poskytuje viac ako polovicu dodávok pšenice Svetového potravinového programu. Ostreľovanie a bombardovanie znemožňujú ukrajinským poľnohospodárom siatie.
growth graphic Rusko zámerne útočí na poľnohospodárske stroje, zásoby potravín a spracovateľské a prepravné kapacity na Ukrajine a ničí ich.
cargo ship graphic Rusko obmedzuje vývoz potravín a blokuje stovky lodí naplnených pšenicou v Čiernom mori.
target Sankcie EÚ voči Rusku a Bielorusku sa nezameriavajú na odvetvie poľnohospodárstva. Nákup, dovoz a preprava poľnohospodárskych a potravinových výrobkov sú vyňaté zo zákazu, ktorý sa vzťahuje na plavidlá plaviace sa pod ruskou vlajkou.

Opatrenia EÚ

EÚ ako dlhodobý a spoľahlivý partner krajín na celom svete pracuje na zabezpečení potravinovej bezpečnosti vo svete a budovaní odolných potravinových systémov.

Dostupnosť potravín v EÚ zatiaľ nie je ohrozená, keďže v prípade mnohých poľnohospodárskych výrobkov dokáže byť Únia do veľkej miery sebestačná. Náš poľnohospodársky sektor je však čistým dovozcom niektorých výrobkov, napríklad kŕmnych bielkovín. Toto „citlivé miesto“, ako aj vysoké vstupné náklady, napr. na hnojivá a energiu z fosílnych zdrojov, ohrozujú produkciu poľnohospodárov a môžu výraznejšie zvyšovať ceny potravín.

Európska komisia navrhuje viacero krátkodobých a strednodobých opatrení na zvýšenie potravinovej bezpečnosti vo svete, ako aj na podporu poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ v reakcii na rastúce ceny potravín a vstupných nákladov.

Preto:

Logistics graphic pomáhame prepravovať obilie z Ukrajiny
Supporting people graphic podporujeme zraniteľné skupiny obyvateľstva
food production icon zintenzívňujeme našu výrobu potravín
removing restrictions icon odstraňujeme obmedzenia obchodu s potravinami a podporujeme multilateralizmus

Zvýšenie globálnej potravinovej bezpečnosti

 

  • 2,5 miliardy EURna medzinárodnú spoluprácu zameranú na oblasť výživy (2021 – 2024)
  • Viac ako 70 krajín získa podporu pri zvyšovaní odolnosti svojich potravinových systémov

Komisia je odhodlaná prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že EÚ ako čistý vývozca potravín a popredný výrobca agropotravinárskych výrobkov prispieva k potravinovej bezpečnosti vo svete. EÚ je jedným z popredných poskytovateľov humanitárnej a rozvojovej pomoci, pokiaľ ide o potraviny a potravinové systémy.

Humanitárne potreby a náklady sa pravdepodobne zvýšia, čím sa zintenzívni tlak na humanitárnu pomoc. Od roku 2015 EÚ vynakladá minimálne 350 miliónov EUR ročne na humanitárnu potravinovú pomoc a ďalších 2,5 miliardy EUR (1,4 miliardy EUR na rozvoj a 1,1 miliardy EUR na humanitárnu pomoc) je prisľúbených na medzinárodnú spoluprácu zameranú na oblasť výživy v období 2021 – 2024. V období 2021 – 2027 bude EÚ podporovať potravinové systémy v približne 70 partnerských krajinách.

  • EÚ a členské štáty prisľúbili 6. apríla viac ako 1 miliardu EUR na riešenie potravinovej bezpečnosti v regióne Sahel. 
  • Následne 26. apríla prisľúbili 633 miliónov EUR na naliehavú podporu a posilnenie potravinových systémov a odolnosti v Africkom rohu.

Pokiaľ ide o región južného susedstva, EÚ prijala podporný balík vo výške 225 miliónov EUR na zmiernenie účinkov prípadných potravinových kríz, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vysokej závislosti od dovozu potravín narušenej vojnou.

Navyše sa EÚ bude naďalej dôrazne zasadzovať o to, aby nedochádzalo k obmedzeniam vývozu ani k zákazom vývozu potravín a takisto aby jednotný trh mohol dobre fungovať.

Táto hlboká kríza len potvrdzuje, že treba urýchliť prechod svetového potravinového systému na udržateľnejší a odolnejší, aby sme boli lepšie pripravení na budúce krízy. V nadväznosti na samit OSN o potravinových systémoch v roku 2021 sa Komisia zapája do ôsmich globálnych koalícií, ktorých cieľmi sú transformácia potravinového systému, odolnosť a udržateľný rast produktivity.

Podpora pre Ukrajinu

wheatfield EÚ usilovne pracuje na tom, aby sa obilie zablokované na Ukrajine dostalo na svetové trhy, aby mohla poskytnúť Ukrajincom veľmi potrebné príjmy a Svetovému potravinovému programu zásoby, ktoré tak veľmi potrebuje.

 

EÚ otvára pruhy solidarity a financuje rôzne spôsoby dopravy, aby sa obilie z Ukrajiny dostalo do najzraniteľnejších krajín sveta.

EÚ takisto zvyšuje svoju vlastnú výrobu, aby zmiernila tlak na svetové trhy s potravinami, a spolupracuje so Svetovým potravinovým programom, aby sa dostupné zásoby a ďalšie produkty dostali do zraniteľných krajín za dostupné ceny.

Komisia podporuje Ukrajinu aj pri vypracovaní a realizácii krátkodobej a strednodobej stratégie potravinovej bezpečnosti tak, aby sa príspevky dostali k poľnohospodárskym podnikom všade tam, kde je to možné, a aby sa zachovali možnosti prepravy a skladovania potravín, ktoré umožnia krajine pokryť potreby občanov, prípadne získať späť kontrolu nad jej vývoznými trhmi.

Solidarita EÚ s Ukrajinou

Podpora pre poľnohospodárov z EÚ

A woman checking the progress of the harvest in real time on her smartphone V rámci národných alokácií sa rozdelí 500 miliónov EUR na priamu podporu poľnohospodárov, ktorých najviac postihli vyššie vstupné náklady a zatvorenie vývozných trhov. Krajiny EÚ môžu túto podporu doplniť vnútroštátnymi prostriedkami až do výšky 200 %.

 

Na riešenie problémov s peňažným tokom, ktorým v súčasnosti čelia poľnohospodári, bude krajinám EÚ umožnené vyplácať vyššie úrovne priamych platieb SPP vopred.

Komisia už:

  • udelila mimoriadnu a dočasnú výnimku s cieľom umožniť pestovanie plodín na pôde vyňatej z produkcie v rámci EÚ pri zachovaní úplných ekologizačných platieb pre poľnohospodárov,
  • navrhla nový dočasný krízový rámec, ktorý sa vzťahuje aj na poľnohospodárov, výrobcov hnojív a zástupcov odvetvia rybolovu.

Komisia zavedie aj bezpečnostné opatrenia na podporu trhu s bravčovým mäsom vzhľadom na mimoriadne ťažkú situáciu v tomto sektore.

Podpora pre spotrebiteľov v EÚ

A woman in the fruit and vegetable department of a supermarket Opatreniami na zlepšenie ponuky základných potravín sa pomôžu zmierniť tlaky na ceny.

 

Členské štáty EÚ môžu takisto zaviesť znížené sadzby dane z pridanej hodnoty a podporiť hospodárske subjekty tak, aby nezvyšovali maloobchodné ceny.

Členské štáty môžu zároveň využiť pomoc z fondov EÚ, napríklad z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, z ktorého sa podporujú opatrenia krajín EÚ na zabezpečenie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám.

Odolnosť a udržateľnosť potravinových systémov

Zvýšenie odolnosti vďaka zníženiu závislosti európskeho poľnohospodárstva od energií, energeticky náročného dovozu a dovozu krmív je dnes potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Odolnosť si vyžaduje diverzifikáciu dovozných zdrojov a trhové odbytiská ako výsledok stabilnej multilaterálnej a bilaterálnej obchodnej politiky.