Euroopan unioni pyrkii varmistamaan, että maailmanlaajuinen ruokaturva palautetaan kansainvälisen yhteistyön avulla. Se antaa myös humanitaarista apua ja tukea pahiten kärsineille viljelijöille.

ursula von der leyen
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut seurauksia ympäri maailman. Miljoonien ihmisten elämä ja elinkeinot ovat uhattuina. Monet pelkäävät, ettei heillä ole enää varaa lämmittää kotejaan tai ruokkia lapsiaan.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen

Venäjän hyökkäys kiihdyttää maailmanlaajuista ruokakriisiä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut välittömästi miljoonien ihmisten ruokaturvaan eri puolilla maailmaa. Kustannukset ovat nousseet koko elintarvikeketjussa. Energia- ja lannoitekustannusten nousu on horjuttanut maatalousmarkkinoita. Ukrainaan ja Venäjälle suuntautuvat ja niistä lähtevät kauppavirrat ovat häiriintyneet.

planet earth graphic Pelkästään Ukraina toimittaa yli puolet Maailman elintarvikeohjelman vehnästä. Pommitusten vuoksi ukrainalaisten viljelijöiden on mahdotonta kylvää peltojaan.
growth graphic Venäjä kohdistaa tarkoituksellisesti iskuja maatalouskoneisiin, elintarvikevarastoihin sekä jalostus- ja kuljetuskapasiteettiin Ukrainassa.
cargo ship graphic Venäjä rajoittaa elintarvikevientiään ja estää satojen vehnäkuljetusten liikkumisen Mustallamerellä.
target Valko-Venäjälle ja Venäjälle asetetut EU:n pakotteet eivät koske maatalousalaa. Maatalous- ja elintarviketuotteiden ostaminen, maahantuonti ja kuljettaminen on vapautettu Venäjän lipun alla purjehtivien alusten kiellosta.

EU:n toimet

EU on pitkäaikainen ja luotettava kumppani eri puolilla maailmaa, ja se pyrkii varmistamaan maailmanlaajuisen ruokaturvan ja rakentamaan selviytymiskykyisiä elintarvikejärjestelmiä.

Ruoan saatavuus ei ole nyt uhattuna EU:ssa, koska EU on suurelta osin omavarainen monien maataloustuotteiden suhteen. Maatalousala on kuitenkin muun muassa rehuvalkuaisen nettotuoja. Tämä heikko kohta sekä lannoitteiden, fossiilisen energian ja muiden tuotantopanosten korkeat kustannukset, aiheuttavat viljelijöille tuotantoon liittyviä haasteita ja uhkaavat nostaa elintarvikkeiden hintoja.

Euroopan komissio ehdottaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia globaalin ruokaturvan parantamiseksi ja viljelijöiden ja kuluttajien tukemiseksi EU:ssa. Toimissa otetaan huomioon elintarvikkeiden hintojen sekä tuotantopanoskustannusten nousun.

EU

Logistics graphic auttaa siirtämään viljaa Ukrainasta
Supporting people graphic tukee heikossa asemassa olevia väestöryhmiä
food production icon lisää elintarviketuotantoaan
removing restrictions icon poistaa rajoitteita elintarvikekaupasta ja edistää monenvälisyyttä

Globaalin ruokaturvan vahvistaminen

 

  • 2,5 miljardia euroa ravitsemustavoitteelliseen kansainväliseen yhteistyöhön (vuosina 2021–2024)
  • Yli 70 maan tukeminen niiden ruokajärjestelmien häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi

Komissio on sitoutunut toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EU edistää elintarvikkeiden nettoviejänä ja johtavana maatalouselintarvikkeiden tuottajana maailmanlaajuista ruokaturvaa. EU on johtava humanitaarisen avun ja kehitysavun antaja ruokaa ja ruokajärjestelmiä koskevissa asioissa.

Sekä humanitaariset tarpeet että kustannukset todennäköisesti kasvavat, ja humanitaariseen apuun kohdistuu lisäpainetta. Vuodesta 2015 lähtien EU on käyttänyt humanitaariseen elintarvikeapuun vähintään 350 miljoonaa euroa vuodessa. Kaudella 2021–2024 ravitsemustavoitteen mukaiseen kansainväliseen yhteistyöhön käytetään 2,5 miljardia euroa, josta 1,4 miljardia euroa käytetään kehitysapuun ja 1,1 miljardia euroa humanitaariseen apuun. Vuosina 2021–2027 EU tukee elintarvikejärjestelmiä noin 70 kumppanimaassa.

  • 6.4.2022 – EU ja sen jäsenmaat lupasivat yli miljardi euroa ruokaturvan parantamiseen Sahelissa. 
  • 26.4.2022 – EU ja sen jäsenmaat lupasivat 633 miljoonaa euroa kiireelliseen tukeen sekä elintarvikejärjestelmien ja selviytymiskyvyn vahvistamiseen Afrikan sarvessa.

EU on hyväksynyt 225 miljoonan euron tukipaketin mahdollisten ruokakriisien lieventämiseen EU:n eteläisessä naapurustossa. Alue on hyvin riippuvainen elintarvikkeiden maahantuonnista, joka on häiriintynyt sodan takia.

Lisäksi EU ajaa edelleen voimakkaasti elintarvikkeiden vientirajoitusten ja vientikieltojen välttämistä ja jatkaa sisämarkkinoiden toimivuuden tehostamista.

Nykyinen syvä kriisi osoittaa, että koko maailmassa on siirryttävä nopeasti kestävään ja häiriönsietokykyiseen ruokajärjestelmään, jotta voimme valmistautua paremmin tuleviin kriiseihin. Vuonna 2021 pidettiin elintarvikejärjestelmiä koskeva YK:n huippukokous. Sen jatkotoimena komissio liittyy kahdeksaan koalitioon, joiden tavoitteena on ruokajärjestelmän muutos, häiriönsietokyky ja kestävä tuottavuuden kasvu.

Tuki Ukrainalle

wheatfield EU tekee paljon töitä viljan saamiseksi Ukrainasta maailmanmarkkinoille, jotta ukrainalaiset saisivat kipeästi kaivattuja tuloja ja Maailman elintarvikeohjelma kipeästi tarvitsemiaan tarvikkeita.

 

EU avaa solidaarisuuskaistoja ja rahoittaa erilaisia kuljetusmuotoja, jotta Ukrainan viljaa voidaan viedä maailman haavoittuvimpiin maihin.

EU lisää myös omaa tuotantoaan helpottaakseen maailmanlaajuisiin elintarvikemarkkinoihin kohdistuvaa painetta. Se tekee yhteistyötä Maailman elintarvikeohjelman kanssa, jotta saatavilla olevat varastot ja lisätuotteet saadaan heikossa asemassa oleviin maihin kohtuullisin hinnoin.

Lisäksi komissio auttaa Ukrainaa laatimaan ja toteuttamaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin ruokaturvastrategian. Strategialla pyritään takaamaan maksujen päätyminen viljelijöille ja kuljetus- ja varastointikapasiteetin ylläpito, jotta Ukraina voi ruokkia kansalaisensa ja saada lopulta takaisin vientimarkkinansa.

EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Tuki viljelijöille

A woman checking the progress of the harvest in real time on her smartphone Kansallisista määrärahoista jaetaan 500 miljoonaa euroa suoraan viljelijöille, joihin tuotantopanoskustannusten nousu ja vientimarkkinoiden sulkeutuminen vaikuttavat eniten. EU:n jäsenmaat voivat täydentää tätä tukea jopa 200 prosentilla kansallisista varoista.

 

Viljelijöiden nykyisten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi EU:n jäsenmaat voivat maksaa korotettuja YMP:n suoria tukia etukäteen.

Komissio on

  • myöntänyt väliaikaisen poikkeuksen, jolla sallitaan viljelykasvien tuottaminen kesannoidulla maalla ja täyden viherryttämistuen säilyttäminen viljelijöille
  • ehdottanut uutta tilapäistä kriisikehystä, joka kattaisi myös viljelijät, lannoitteiden tuottajat ja kalatalousalan.

Komissio aikoo myös ottaa käyttöön markkinoiden turvaverkkotoimenpiteitä sianlihamarkkinoiden tukemiseksi alan erityisen vaikean tilanteen vuoksi.

Tuki kansalaisille

A woman in the fruit and vegetable department of a supermarket Toimenpiteet peruselintarvikkeiden tarjonnan parantamiseksi auttavat lieventämään hintapaineita.

 

Jäsenmaat voivat vaikuttaa elintarvikkeiden hintoihin myös alentamalla arvonlisäverokantoja ja kannustamalla talouden toimijoita hillitsemään vähittäishintoja.

Jäsenmaat voivat lisäksi saada tukea EU:n eri rahastoista kuten vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (FEAD). Se tukee EU-maita elintarvikkeina ja perushyödykkeinä annettavan avun toimittamisessa sitä eniten tarvitseville.

Ruokajärjestelmien häiriönsietokyky ja kestävyys

Häiriönsietokyvyn parantaminen siten, että vähennetään Euroopan maatalouden riippuvuutta energiasta, energiaintensiivisestä tuonnista ja rehun tuonnista, on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Häiriönsietokyky edellyttää monipuolisia tuontilähteitä ja markkinakanavia vankan monenvälisen ja kahdenvälisen kauppapolitiikan avulla.