Hlavná téma

Oblasti politiky

Ochrana spotrebiteľa

Ochrana a posilnenie postavenia spotrebiteľov zvýšením bezpečnosti tovarov, služieb a potravín; zabezpečenie súladu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Vzdelávanie a odborná príprava

Podpora vzdelávania v Európe prostredníctvom rôznych iniciatív a fórum pre spoluprácu v oblastiach, ako sú školská politika, odborné vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

Európska zdravotná únia

Európska komisia buduje európsku zdravotnú úniu, v ktorej krajiny EÚ spoločne reagujú na zdravotné krízy a pacienti s ochoreniami, ako je napríklad rakovina, dostávajú najlepšiu možnú starostlivosť.

Európska bezpečnostná únia

Spolupráca s členskými štátmi a agentúrami EÚ na budovaní účinnej reakcie na boj proti terorizmu a radikalizácii, organizovanej trestnej činnosti a kybernetickým hrozbám.

Základné práva

Boj proti diskriminácii a presadzovanie rodovej rovnosti, najmä ochranou právneho štátu a základných práv.

Justičná spolupráca

Boj proti trestným činom, ako sú obchodovanie s ľuďmi, pašovanie a korupcia; vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti prepojením rôznych vnútroštátnych právnych systémov.

New Pact on Migration and Asylum

Nový začiatok pre migráciu v Európe

Štatistika o migrácii do Európy

Štatistické údaje o prisťahovalectve, utečencoch a žiadateľoch o azyl v Európskej únii.

Právny štát

Právny štát je zárukou základných práv a hodnôt, umožňuje uplatňovanie práva EÚ a podporuje podnikateľské prostredie priaznivé pre investície.