Oblasti politiky

 • Stratégia Európskej únie pre bezpečnostnú úniu

  Spolupráca s členskými štátmi a agentúrami EÚ na budovaní účinnej reakcie na boj proti terorizmu a radikalizácii, organizovanej trestnej činnosti a kybernetickým hrozbám.

 • Justičná spolupráca

  Spolupráca v duchu vzájomnej dôvery v trestných veciach s cieľom bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, pašovaniu a korupcii. Vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti prepojením rôznych vnútroštátnych právnych systémov v celej EÚ pre uľahčenie života občanom a podnikom.

 • Základné práva

  Ochrana právneho štátu a základných práv ukončením procesu pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach a zabezpečenie súladu všetkých návrhov Komisie s Chartou základných práv Európskej únie. Antidiskriminačná smernica bojuje proti diskriminácii a podporuje rodovú rovnosť.

 • Ochrana spotrebiteľa

  Ochrana spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia zlepšením bezpečnosti tovarov, služieb a potravín; lepšia informovanosť spotrebiteľov; efektívnejšie presadzovanie pravidiel ochrany spotrebiteľa a prispôsobenie spotrebiteľského práva digitalizácii.

 • Migrácia

  Na ceste k európskemu programu v oblasti migrácie