Zawartość strony

Obszary działalności

 • Europejska strategia w zakresie unii bezpieczeństwa

  Współpraca z państwami członkowskimi i agencjami UE w celu skutecznego przeciwdziałania terroryzmowi i radykalizacji postaw, przestępczości zorganizowanej i zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa.

 • Współpraca sądowa

  Współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu w zakresie spraw karnych w celu zwalczania handlu ludźmi, przemytu i korupcji. Stworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości poprzez powiązanie różnych krajowych systemów prawnych w całej UE, co ma ułatwiać życie obywatelom i przedsiębiorstwom.

 • Prawa podstawowe

  Ochrona praworządności i praw podstawowych poprzez przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka i zagwarantowanie przestrzegania europejskiej karty praw podstawowych we wszystkich wnioskach ustawodawczych Komisji. Dyrektywa antydyskryminacyjna zwalcza dyskryminację i wspiera równouprawnienie płci.

 • Ochrona konsumentów

  Ochrona i wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do towarów, usług i żywności; lepsze informowanie konsumentów; poprawę egzekwowania przepisów ochrony konsumentów i dostosowanie prawa konsumenckiego do epoki cyfrowej.

 • Migracja

  W kierunku europejskiego programu w zakresie migracji