Lapas saturs

Politikas jomas

Eiropas veselības savienība

Eiropas Komisija veido Eiropas veselības savienību, kurā ES valstis kopā reaģē uz veselības aizsardzības krīzēm un pacienti saņem vislabāko iespējamo aprūpi tādu slimību gadījumā kā vēzis.

Eiropas drošības savienība

Sadarbība ar dalībvalstīm un ES aģentūrām, lai izveidotu efektīvus reaģēšanas pasākumus terorisma, radikalizācijas un organizētās noziedzības apkarošanai un kiberdraudu novēršanai.

Jauns Migrācijas un patvēruma pakts

Eiropas migrācijas politikas “pārstartēšana”

Statistika par migrāciju uz Eiropu

Statistikas dati par imigrāciju, bēgļiem un patvēruma meklētājiem Eiropas Savienībā.

Tiesu iestāžu sadarbība

Savstarpēji uzticoties, sadarboties krimināllietās, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību, kontrabandu un korupciju. Izveidot Eiropas tiesiskuma telpu, kurā visu ES dalībvalstu tiesību sistēmas ir savstarpēji saistītas, līdz ar to atvieglojot dzīvi iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Pamattiesības

Aizsargāt tiesiskumu un pamattiesības, gādājot par ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un to, ka visos Komisijas priekšlikumos ir ievērota Eiropas Cilvēktiesību harta. Diskriminācijas novēršanas direktīva cīnās pret diskrimināciju un veicina dzimumu līdztiesību.

Patērētāju aizsardzība

Aizsargāt un atbalstīt patērētājus, veicinot ražojumu, pakalpojumu un pārtikas produktu drošumu; labāk informēt patērētājus; uzlabot patērētāju aizsardzības noteikumu piemērojumu un pielāgot patēriņa tiesības digitālajam laikmetam.

Tiesiskums

Rule of law guarantees fundamental rights and values, allows the application of EU law, and supports an investment-friendly business environment.