Fookuses

Poliitikavaldkonnad

Euroopa terviseliit

Euroopa Komisjon on loomas Euroopa terviseliitu, kus ELi liikmesriigid reageerivad tervisekriisidele ühiselt ja patsiendid saavad selliste haiguste nagu vähktõve korral parimat ravi.

Euroopa julgeolekuliit

Teha liikmesriikide ja ELi ametitega koostööd, et töötada välja tulemuslikud terrorismi, radikaliseerumise, organiseeritud kuritegevuse ja küberohtude vastase võitluse meetmed.

Uus rände- ja varjupaigalepe

Uus lähtepunkt rändeküsimuste lahendamisel

Euroopa-suunalise rände statistika

Statistilised andmed sisserände, pagulaste ja varjupaigataotlejate kohta Euroopa Liidus.

Õigusalane koostöö

Võidelda selliste kuritegude vastu nagu inimkaubandus, smugeldamine ja korruptsioon; luua Euroopa õigusruum, ühendades erinevad riiklikud õigussüsteemid

Põhiõigused

Võidelda diskrimineerimise vastu ja edendada soolist võrdõiguslikkust, eelkõige õigusriigi ja põhiõiguste kaitsmise teel

Tarbijakaitse

Kaitsta tarbijaid ja suurendada nende mõjuvõimu, parandades nende jaoks kaupade, teenuste ja toiduainete ohutust; tagada ELi tarbijakaitsenormide täitmine

Õigusriigi põhimõte

Õigusriigi tagatised, põhiõigused ja väärtused võimaldavad kohaldada ELi õigust ja toetavad investeerimissõbralikku ettevõtluskeskkonda.