Στο προσκήνιο

Τομείς πολιτικής

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικοδομεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, εντός της οποίας οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν μαζί τις υγειονομικές κρίσεις και οι ασθενείς λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη για ασθένειες όπως ο καρκίνος.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας

Συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του οργανωμένου εγκλήματος και των κυβερνοαπειλών.

Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

Νέο ξεκίνημα στον τομέα της μετανάστευσης στην Ευρώπη

Στατιστικές για τη μετανάστευση στην Ευρώπη

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δικαστική συνεργασία

Αντιμετώπιση εγκλημάτων όπως η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη διακίνηση και η διαφθορά· δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης μέσω της σύνδεσης των διαφόρων εθνικών νομικών συστημάτων.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Καταπολέμηση των διακρίσεων και προαγωγή της ισότητας των φύλων, ιδίως μέσω της προάσπισης του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Προστασία των καταναλωτών

Προστασία και ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών μέσω της αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων, των υπηρεσιών και των τροφίμων· εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Κράτος δικαίου

Το κράτος δικαίου εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες, επιτρέπει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και στηρίζει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για τις επενδύσεις.