Области на политиката

 • Европейска стратегия за Съюза на сигурност

  Работа с държавите членки и агенциите на ЕС за изграждане на ефективна реакция за борба с тероризма и радикализацията, организираната престъпност и кибернетичните заплахи.

 • Съдебно сътрудничество

  Работа при взаимно доверие по наказателноправни въпроси за справяне с трафика на хора, незаконното превеждане през граница и корупцията. Създаване на Европейско пространство на правосъдие чрез свързване на различните национални правни системи в ЕС, което ще улесни гражданите и предприятията.

 • Основни права

  Защита на принципите на правовата държава и основните права чрез приключване на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека и гарантиране, че всички предложения на Комисията са съобразени с Хартата на основните права на Европейския съюз. Директивата за борба с дискриминацията се бори срещу дискриминацията и насърчава равенството между половете.

 • Защита на потребителите

  Защита и оправомощаване на потребителите чрез подобряване на безопасността на стоките, услугите и храните; по-добро информиране на потребителите; подобряване на прилагането на правилата за защита на потребителите и адаптиране на потребителското право към цифровата ера.

 • Миграция

  Към европейска програма за миграцията