Акцент

Области на политиката

Европейски здравен съюз

Европейската комисия изгражда Европейски здравен съюз, в който страните от ЕС реагират заедно на здравни кризи, а пациентите получават най-добрите възможни грижи при заболявания, като например рак.

Европейски съюз на сигурност

Работа с държавите членки и агенциите на ЕС за изграждане на ефективна реакция за борба с тероризма и радикализацията, организираната престъпност и кибернетичните заплахи.

Нов пакт за миграцията и убежището

Ново начало за миграционната политика в Европа.

Статистика за миграцията към Европа

Статистически данни относно имиграцията, бежанците и търсещите убежище в Европейския съюз.

Съдебно сътрудничество

Противодействие на престъпления като трафика на хора, контрабандата и корупцията; създаване на европейско пространство на правосъдие чрез свързване на различните национални правни системи.

Основни права

Борба с дискриминацията и насърчаване на равенството между половете, по-специално чрез гарантиране на върховенството на закона и защита на основните права.

Защита на потребителите

Защита и овластяване на потребителите чрез подобряване на безопасността на стоките, услугите и храните; гарантиране на спазването на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Върховенство на закона

Чрез върховенството на закона се гарантират основните права и ценности, позволява се прилагането на правото на ЕС и се подкрепя благоприятна за инвестициите бизнес среда.