Ögonblicksbild av invandringen till EU

Översikt

Den 1 januari 2019

 • circle image 2 people with European flag

  hade EU 446,8 miljoner invånare

 

 • Bland annat

  20,9 miljoner medborgare från länder utanför EU (4,7 % av alla EU-invånare)
 • Eller, sett ur ett annat perspektiv

  34,2 miljoner personer födda utanför EU (7,7 % av alla EU-invånare) 

Detta omfattar inte personer födda i ett annat EU-land

Andelen utlandsfödda i EU är lägre än i de flesta utvecklade länder.

Procentandel utlandsfödda invånare per land

Skäl för att komma till EU

De flesta uppehållstillstånd utfärdas av familjeskäl

Alla giltiga uppehållstillstånd efter skäl 2018

Sysselsättning bland invandrare

Under 2019 arbetade i genomsnitt 191,5 miljoner personer i åldern 20–64 år på EU:s arbetsmarknad. Av dem var 8,8 miljoner (4,6 %) medborgare i länder utanför EU.

I EU är sysselsättningen högre bland EU-medborgare (73,8 % år 2019) än bland personer från länder utanför EU (60,0 %).

Många personer från länder utanför EU är ”viktiga arbetstagare” .

Under 2019 var de överrepresenterade i bland annat följande ekonomiska sektorer:

Sektor Total sysselsättning bland icke EU-medborgare Total sysselsättning bland EU-medborgare
Hotell och restaurang 13,2 % 4,4 %  
Kontorsarbete 7,5 % 4,0 %
Hushållsarbete 7,5 % 0,8 %

 

Personer från länder utanför EU var underrepresenterade i bland annat följande sektorer:

Sektor Total sysselsättning bland icke EU-medborgare Total sysselsättning bland EU-medborgare
Offentlig förvaltning och försvar 1,0 % 7,1 %
Utbildning 3,2 % 7,5 %

 

Personer från länder utanför EU är överrepresenterade i följande yrkesgrupper:

Sektor Total sysselsättning bland icke EU-medborgare Total sysselsättning bland EU-medborgare
Städare och hjälp i hemmet 13,3 %

3,2 %

Serviceyrken 9,5 % 4,7 %
Vård- och omsorgsyrken 5,3 % 2,9 %
Byggnadsarbetare 6,5 % 3,8 %
Arbetare inom gruvdrift, tillverkning, byggverksamhet och transport 6,1 % 2,6 %
Köks- och restaurangbiträden 3,0 % 0,6 %
Lant- och fiskeriarbetare 2,5 % 0,7 %

 

 

 Personer från länder utanför EU är däremot underrepresenterade i följande yrkesgrupper:

Sektor Total sysselsättning bland icke EU-medborgare Total sysselsättning bland EU-medborgare
Lärare och pedagoger 1,7 % 5,0 %
Ekonomer och handläggare 2,0 % 7,0 %
Högutbildade inom jord- och skogsbruk och fiske 1,3 % 3,2 %

 

Flyktingar i Europa

I slutet av 2019 fanns det 26 miljoner flyktingar och 45,7 miljoner internflyktingar i världen (uppgifter från UNHCR).

10 % av alla flyktingar och endast en bråkdel av internflyktingarna bodde i EU.

Andelen flyktingar i EU är 0,6 % av den totala befolkningen.

Flera länder runtom i världen har en stor andel flyktingar: 

Antal flyktingar i förhållande till folkmängden

Majoriteten av flyktingarna från Afrika och Asien kommer inte till Europa utan tar sig ofta till sina grannländer.

Statistik om den senaste utvecklingen

Migrationen till och från EU

Under 2018:


 • 2,2 miljoner
  personerinvandrade till EU

 • 0,9 miljoner personerutvandrade från EU

 • Total nettoinvandring till EU:
  1,3 miljoner personer

Utan migrationen skulle EU:s folkmängd ha minskat med en halv miljon, eftersom det föddes 4,2 miljoner barn samtidigt som 4,7 miljoner människor dog. 

Under 2018 utfärdades 2,7 miljoner första uppehållstillstånd i EU för följande nationaliteter:

De tio vanligaste nationaliteterna som fick ett första uppehållstillstånd 2019

Asylsökande i EU

Personer som söker asyl

 

Förstagångsansökningar om asyl i EU 2019 efter ursprungskontinent

De 15 vanligaste nationaliteterna för första asylansökningar i EU 2019

Under 2019 sökte personer från nästan 150 länder asyl i EU. 699 000 asylansökningar, varav 631 000 förstagångsansökningar, lämnades in i EU, vilket är en ökning med 12 % jämfört med 2018.

Allt fler av dem som söker asyl kommer från visumfria länder (27 % av förstagångssökande 2019) och reser in i EU lagligt, främst från

 • Venezuela (7,1 % av alla förstagångsansökningar)
 • Colombia (5,0 %)
 • Georgien (3,2 %)
 • Albanien (2,7 %)
 • asylum application icon

  De flesta ansökningarna lämnades in i

  • Tyskland (142 450)
  • Frankrike (138 290)
  • Spanien (115 175)
  • Grekland (74 910)
  • Italien (35 005)
 •  

  asylum application icon

  I förhållande till folkmängden lämnades flest asylansökningar in i följande länder 2019:

  • Cypern (1 449 per 100 000 invånare)
  • Malta (813)
  • Grekland (698)

 

Första asylansökningar per 100 000 invånare 2019:

Under 2019 ansökte 207 000 personer under 18 år om internationellt skydd, och 7 % av dem (14 000) var ensamkommande. De flesta ensamkommande var från Afghanistan, följt av Syrien och Pakistan.

Erkännande av flyktingar

Under 2019 fattade EU-länderna 541 000 asylbeslut i första instans. 38 % av besluten var positiva:

 • 109 000 personer fick flyktingstatus
 • 52 000 personer fick status som subsidiärt skyddsbehövande
 • 45 000 fick humanitär status

Ytterligare 297 000 slutliga beslut fattades efter överklagande, bland annat 33 000 beslut om beviljande av flyktingstatus, 30 000 om status som subsidiärt skyddsbehövande och 28 000 om beviljande av humanitär status.

Totalt sett gav EU-länderna nästan 300 000 asylsökande någon form av skydd under 2019, främst till personer från

 • Syrien (27 % av alla som fick skydd)
 • Afghanistan (14 % av alla som fick skydd) 
 • Venezuela (13 % av alla som fick skydd)

Handläggningstider

I slutet av 2019 pågick 929 000 asylärenden jämfört med 941 000 ärenden 2018, vilket visar på en snabbare handläggningstid.

Andelen pågående ärenden och handläggningstiden varierar kraftigt mellan länderna.

Antal pågående ärenden i förhållande till antalet ansökningar en viss månad

Nästan 60 % av asylansökningarna behandlas i första instans inom sex månader (enligt preliminära uppgifter från 18 EU-länder).

Det finns fortfarande stora skillnader mellan länderna när det gäller andelen godkända asylansökningar, vilket gör EU:s asylsystem mindre enhetligt. Andelen asylansökningar från afghanska medborgare som godkändes i första instans varierade under 2019 från 2 % i Ungern till 93 % i Italien. Det är ett ännu större gap än under 2018.

Under 2019 skickade EU-länderna 142 500 Dublinförfrågningar till andra EU-länder om att pröva en ansökan om internationellt skydd. Av 131 000 beslut om sådana förfrågningar godtogs 85 400 (65 %) och 23 700 utgående överföringar verkställdes, det vill säga 28 % av de godtagna förfrågningarna.

Vidarebosättning

Under 2019 vidarebosattes omkring 21 200 personer från länder utanför EU till olika EU-länder, vilket är 12 % mer än under 2018. 73 % av dem togs emot av tre EU-länder: Sverige, Tyskland och Frankrike. Syrierna stod för hela 60 % av de vidarebosatta personerna.

Genom EU:s gemensamma vidarebosättningsprogram har över 70 000 personer fått skydd i EU sedan 2015. EU-länderna får bidrag från EU-budgeten för de här vidarebosättningarna.

Olagliga gränspassager

Översikt

 

Antalet olagliga gränspassager i EU 2019 efter nationalitet

2019
 
illegal border crossing down by 5% icon

141 700 olagliga gränspassager

En minskning med 5 % jämfört med 2018, den lägsta siffran på sex år.

Fördelning på sjö- och landgränser:

 •  

  Illegal sea crossings down by 7% icon

  106 200 gränspassager till sjöss 2019

  En minskning med 7 % jämfört med 2018.

 • illegal land crossings icon

  35 500 gränspassager på land 2019

  Ungefär samma nivå som 2018. 

2020
 
illegal border crossings down in 2020 icon

51 600 olagliga gränspassager (januari–juli 2020)

7 % färre än samma period 2019.

Geografisk fördelning

2019

 

Antalet gränspassager under 2019 minskade avsevärt via västra Medelhavet (-57 %, 26 700) och centrala Medelhavet (-40 %, 14 000) medan den östra Medelhavsrutten ökade kraftigt (+47 %, 83 300).

Antalet olagliga gränspassager längs den östra rutten (via landgränserna med Belarus, Moldavien, Ryssland och Ukraina) är betydligt färre (640) och minskade med 38 % på årsbasis.

När det gäller dödsfall till havs rapporterades 1 885 personer döda eller saknade på de tre huvudrutterna under 2019, jämfört med 2 299 personer 2018 (en minskning med 18 %).

2020
Under januari–juli 2020 ökade antalet gränspassager på den centrala Medelhavsrutten jämfört med samma period 2019 (+205 %, 15 700), vilket uppvägdes av minskningar på den östra Medelhavsrutten (-54 %, 13 400) och den västra Medelhavsrutten (-29 %, 9 800).

Återvändande

Översikt

 • Returns in 2019 icon
  2019

  491 000 personer uppmanades att lämna EU

  En ökning med 8 % jämfört med 2018.

 •  

  Returns in 2018 icon
  2018

  457 000 personer uppmanades att lämna EU

De som uppmanades att lämna EU var främst medborgare från

 • Ukraina 
 • Marocko 
 • Albanien
 • Afghanistan
 • Algeriet

Andel återvändande

Under 2019 återvände 142 000 personer till ett land utanför EU. Det motsvarar en återvändandegrad på 29 %, jämfört med 32 % år 2018.

Några av de vanligaste ursprungsländerna bland dem som återvände 2019 var

 • Ukraina (19 % av alla som återvände)
 • Albanien (11 %)
 • Marocko (7,2 %)

För nationaliteterna med minst 5 000 beslut om återvändande var det en särskilt låg andel som återvände till följande länder:

 • Demokratiska republiken Kongo (2,5 %)
 • Syrien (2,5 %)
 • Mali (2,8 %)
 • Guinea (2,8 %)
 • Elfenbenskusten (3,4 %)
 • Somalia (4,0 %)

15 EU-länder för statistik över återvändande med eller utan stöd. Under 2019 fick 19 % av dem som återvände från dessa länder logistiskt, ekonomiskt och/eller annat materiellt bistånd medan 81 % inte fick något stöd. Andelen återvändanden med stöd var särskilt hög i

 • Österrike (83 %)
 • Ungern (82 %)
 • Luxemburg (81 %)

Nästan 16 000 medborgare i länder utanför EU återvände under 2019 i Frontexstödda återvändandeinsatser, vilket är 15 % mer än under 2018.

Visum för kortare vistelse

Under 2019 behandlade mer än 1 800 konsulat nästan 17 miljoner ansökningar om Schengenvisum för kortare vistelser från medborgare i länder utanför EU.

Totalt utfärdades 15 miljoner Schengenvisum och 1,7 miljoner fick avslag, vilket motsvarar 9,9 % av visumansökningarna.

De flesta ansökningarna lämnades in i

 • Ryssland (4,1 miljoner) 
 • Kina (3,0 miljoner)
 • Indien (1,1 miljoner)

De flesta visumansökningarna behandlades av

 • Frankrike (4,0 miljoner)
 • Tyskland (2,2 miljoner)
 • Italien (2,1 miljoner)
 • Spanien (1,9 miljoner)

59 % av alla visum utfärdades för flera inresor. Schengenvisum för kortare vistelser gäller för resor i de 26 Schengenländerna i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod.