Et øjebliksbillede af indvandrere i det europæiske samfund

Samlede tal

Den 1. januar 2019

 • circle image 2 people with European flag

  var der 446,8 millioner indbyggere i EU

 

 • Tallet omfatter

  inhibitants image icon 20,9 millioner ikke-EU-borgere (4,7 % af alle EU's indbyggere)
 • Set fra et andet perspektiv omfatter tallet også

  inhibitants image icon 34,2 millioner personer født uden for EU* (7,7 % af alle EU's indbyggere) 

*Omfatter ikke personer, der er født i en anden medlemsstat

Andelen af den udenlandskfødte befolkning i EU er mindre end i de fleste udviklede lande.

Andel af udenlandskfødte indbyggere pr. land i procent.

Kilde: Eurostat, OECD, UNDESA, data fra 2018 eller 2019
Bemærk: personer født uden for EU i tilfælde af EU (dvs. dem, der er født i en anden medlemsstat, er ikke omfattet); hvis personer, der er mobile i EU, var omfattet, ville andelen være 11,9 %.

Årsager til at komme til Europa

Der blev udstedt flest opholdstilladelser af familiemæssige årsager

Alle gyldige opholdstilladelser ved udgangen af 2019 efter årsag

Kilde: Eurostat.

Indvandrere i arbejde

I 2019 var gennemsnitligt 191,5 millioner mennesker i alderen 20-64 beskæftiget på EU's arbejdsmarked. heraf 8,8 millioner (4,6 %) ikke-EU-borgere.

I EU er den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for personer i den erhvervsaktive alder højere for EU-borgere (73,8 % i 2019) end for ikke-EU-borgere (60,0 %).

Mange ikke-EU-borgere er "medarbejdere i kritiske funktioner".

I 2019 var ikke-EU-borgere overrepræsenteret i visse økonomiske sektorer såsom:

Sektor Samlet beskæftigelsesfrekvens for ikke-EU-borgere Samlet beskæftigelsesfrekvens for EU-borgere
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomheder 13,2 % 4,4 %  
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 7,5 % 4,0 %
Arbejde i hjemmet 7,5 % 0,8 %

 

Ikke-EU-borgere var underrepræsenteret i andre økonomiske sektorer, herunder:

Sektor Samlet beskæftigelsesfrekvens for ikke-EU-borgere Samlet beskæftigelsesfrekvens for EU-borgere
Offentlig forvaltning, forsvar og socialsikring 1,0 % 7,1 %
Uddannelse 3,2 % 7,5 %

 

Med hensyn til erhverv var ikke-EU-borgere overrepræsenteret inden for følgende:

Sektor Samlet beskæftigelsesfrekvens for ikke-EU-borgere Samlet beskæftigelsesfrekvens for EU-borgere
Rengøringsarbejde 13,3 %

3,2 %

Servicearbejde 9,5 % 4,7 %
Omsorgsarbejde 5,3 % 2,9 %
Bygningsarbejdere 6,5 % 3,8 %
Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport 6,1 % 2,6 %
Manuelt arbejde med tilberedning af mad 3,0 % 0,6 %
Arbejde inden for landbrug og fiskeri 2,5 % 0,7 %

 

 

 Modsat var ikke-EU-borgere underrepræsenteret inden for følgende:

Sektor Samlet beskæftigelsesfrekvens for ikke-EU-borgere Samlet beskæftigelsesfrekvens for EU-borgere
Undervisning og pædagogisk arbejde 1,7 % 5,0 %
Arbejde på mellemniveau inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg 2,0 % 7,0 %
Markedsorienterede faglærte arbejdere inden for landbrug 1,3 % 3,2 %

 

Kilde: Eurostat.

Flygtninge i Europa

Ved udgangen af 2019 var der på verdensplan 26,0 millioner flygtninge og 45,7 millioner internt fordrevne (tal fra UNHCR)

10 % af alle flygtninge og kun en brøkdel af de internt fordrevne bor i EU.

Andelen af flygtninge i EU svarer til 0,6 % af den samlede befolkning.

Flere lande rundtom i verden huser en stor andel af flygtninge: 

Antal flygtninge i forhold til den samlede befolkning

Kilde: UNHCR
Bemærk: Figuren viser de ti lande, der modtager det største antal flygtninge, og EU.

Størstedelen af flygtningene fra Afrika og Asien kommer ikke til Europa, men tager i stedet til nabolandene.

Statistik over den seneste udvikling

Migration til og fra EU

2018:


 • 2,2 millioner
  mennesker indvandrede til EU

 • 0,9 millioner mennesker udvandrede fra EU,

 • hvilket giver en nettoindvandring på
  1,3 millioner mennesker

Uden migration ville den europæiske befolkning være skrumpet med en halv million, hvis det forudsættes, at der ville være blevet født 4,2 millioner børn, og at 4,7 millioner mennesker ville være afgået ved døden. 

I 2019 blev der udstedt 3,0 millioner førstegangsopholdstilladelser i EU til:

Kilde: Eurostat.

I 2019 blev der udstedt flest førstegangsopholdstilladelser til personer med følgende ti nationaliteter

Kilde: Eurostat.

Asylsøgning i Europa

Asylansøgere

 

Førstegangsasylansøgninger i Europa i 2019 efter oprindelseskontinent

Kilde: Eurostat.

Personer med følgende 15 nationaliteter indgav flest førstegangsasylansøgninger i EU i 2019

Kilde: Eurostat.

Asylansøgerne kom fra næsten 150 forskellige lande i 2019. Der blev indgivet 699 000 ansøgninger, herunder 631 000 førstegangsansøgninger, i EU, hvilket er en stigning på 12 % fra 2018.

En stigende andel af ansøgerne kommer fra visumfrie lande (27 % af førstegangsansøgerne i 2019) og rejser lovligt ind i EU, hovedsagelig fra

 • Venezuela (7,1 % af alle førstegangsansøgere)
 • Colombia (5,0 %)
 • Georgien (3,2 %)
 • Albanien (2,7 %)
 • asylum application icon

  Der blev indgivet flest førstegangsansøgninger i

  • Tyskland (142 450)
  • Frankrig (138 290)
  • Spanien (115 175)
  • Grækenland (74 910)
  • Italien (35 005)
 •  

  asylum application icon

  Set i forhold til befolkningen blev det højeste antal førstegangsasylansøgninger i 2019 indgivet i

  • Cypern (1 449 pr. 100 000 indbyggere)
  • Malta (813)
  • Grækenland (698)

 

Førstegangsasylansøgninger pr. 100 000 indbyggere i 2019:

Kilde: Eurostat.

I 2019 ansøgte 207 000 personer under 18 år om international beskyttelse, og 7 % heraf (14 000) var uledsagede. Størstedelen af de uledsagede børn og unge, der ansøgte om asyl, havde afghansk statsborgerskab, efterfulgt af syrisk og pakistansk statsborgerskab.

Anerkendelse af flygtninge

I 2019 traf medlemsstaterne 541 000 afgørelser om asyl i første instans. 38 af disse afgørelser var positive:

 • 109 000 fik tildelt flygtningestatus
 • 52 000 fik tildelt subsidiær beskyttelsesstatus
 • 45 000 fik tildelt humanitær status

Der blev truffet yderligere 297 000 endelige afgørelser efter en appel, herunder 33 000 afgørelser om tildeling af flygtningestatus, 30 000 afgørelser om tildeling af subsidiær beskyttelsesstatus og 28 000 afgørelser om tildeling af humanitær status.

Samlet set tildelte medlemsstaterne en eller anden form for beskyttelse til næsten 300 000 asylansøgere i 2019. Den største gruppe var

 • syrere (27 % af alle, der fik beskyttelse)
 • afghanere (14 % af alle, der fik beskyttelse) 
 • venezuelanere (13 % af alle, der fik beskyttelse)

Asylsystemets effektivitet

Ved udgangen af 2019 var 929 000 asylansøgninger ved at blive behandlet, lidt færre end det foregående år (941 000), hvilket kunne tyde på en forbedring af behandlingstiden.

Andelen af ikkefærdigbehandlede sager og ansøgninger varierer kraftigt fra medlemsstat til medlemsstat, og det afspejler forskellene i behandlingstiden.

Antallet af ikkefærdigbehandlede ansøgninger sammenlignet med antallet af indgivne ansøgninger i en given måned

Kilde: Eurostat.

Næsten 60 % af asylansøgningerne behandles i første instans inden for seks måneder (skøn baseret på foreløbige data fra 18 medlemsstater).

Der er store forskelle i anerkendelsesprocenten på tværs af medlemsstaterne, og det undergraver sammenhængen i EU's asylsystem. For eksempel spændte anerkendelsesprocenten af afghanske statsborgere i første instans fra 2 % i Ungarn til 93 % i Italien i 2019. Dette spænd er endnu større end i 2018.

I 2019 indberettede medlemsstaterne 142 900 udgående anmodninger i henhold til Dublinreglerne, som var indgivet til andre medlemsstater, om overtagelse af ansvaret for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse. Ud af 131 300 afgørelser om sådanne anmodninger, blev 85 700 (65 %) accepteret, og 23 700 udgående overførsler blev gennemført, hvilket svarer til 28 % af de accepterede anmodninger.

I første halvdel af 2020 af blev der indgivet 219 000 asylansøgninger (herunder 197 000 førstegangsansøgninger) i EU, 34 % mindre end samme periode i 2019. Faldet hjalp medlemsstaterne med at nedbringe deres efterslæb: ved udgangen af juni var antallet af verserende sager 842 000, 9 % mindre end i slutningen af 2019.

Antallet af afgørelser truffet i første instans var 237 000 i første halvdel af 2020, 8 % mindre end i samme periode i det foregående år. 46 % af disse afgørelser var positive med 56 000 afgørelser om tildeling af flygtningestatus, 21 000 afgørelser om tildeling af subsidiær beskyttelsesstatus og 31 000 afgørelser om tildeling af humanitær status.

Genbosætning

I 2019 blev ca. 21 200 personer genbosat fra tredjelande til EU-medlemsstaterne, hvilket er 12 % flere end i 2018. 73 % af dem blev modtaget af tre medlemsstater: Frankrig, Sverige og Tyskland. Langt de fleste personer var syrere, og de tegnede sig for 60 % af de genbosatte personer.

Siden 2015 har over 70 000 sårbare flygtninge fundet beskyttelse i EU takket være den fælles EU-ordning for genbosætning. Medlemsstaterne modtager støtte fra EU's budget for disse genbosætninger.

Ulovlige grænsepassager

Samlede tal

 

Ulovlige grænsepassager i EU i 2019 efter nationalitet

Kilde: Frontex

2019
 
localistation icon

141 700 ulovlige grænsepassager

Et fald på 5 % sammenlignet med 2018, hvilket er det laveste i seks år

Tallet omfatter

 •  

  boat icon

  106 200 grænsepassager ad søvejen i 2019

  Et fald på 7 % sammenlignet med 2018.

 • map icon

  35 500 grænsepassager ad landvejen i 2019

  Omtrent samme niveau som i 2018. 

2020
 
localistation icon

61 500 ulovlige grænsepassager (januar-august 2020)

13 % færre end i samme periode i 2019.

Geografisk fordeling

2019

 

Antallet af passager langs den vestlige Middelhavsrute (-57 %, 26 700) og den centrale Middelhavsrute (-40 %, 14 000) faldt betydeligt i 2019, men dette blev opvejet af en kraftig stigning langs den østlige Middelhavsrute (+47 %, 83 300).

Ulovlige grænsepassager langs den østlige grænserute (via Hvideruslands, Moldovas, Ruslands og Ukraines landegrænser) er faldet med 38 % på årsbasis, men omfanget var meget mindre end på de tre hovedruter (640).

For så vidt angår antallet af dødsfald på havet blev der indberettet 1 885 døde eller savnede i 2019 på de tre hovedruter sammenlignet med 2 299 i 2018 (et fald på 18 %).

2020
Fra januar til august 2020 var der en årlig stigning i antallet af passager langs den centrale Middelhavsrute (+201 %, 21 100), som dog blev opvejet af et fald langs den østlige Middelhavsrute (-63 %, 14 600) og langs den vestlige Middelhavsrute (-21 %, 12 700).

Tilbagesendelser

Samlede tal

 • Returns in 2019 icon
  2019

  491 000 ikke-EU-borgere fik besked på at forlade EU

  En stigning på 8 % sammenlignet med 2018.

 •  

  Returns in 2018 icon
  2018

  457 000 ikke-EU-borgere fik besked på at forlade EU

Navnlig statsborgere fra følgende lande fik besked på at forlade EU

 • Ukraine 
 • Marokko 
 • Albanien
 • Afghanistan
 • Algeriet

Tilbagesendelsessystemets effektivitet

I 2019 blev 142 000 ikke-EU-borgere sendt tilbage til et tredjeland. Det svarer til en reel tilbagesendelsesrate på 29 %, et fald fra 32 % i 2018.

Navnlig personer med følgende oprindelseslande blev sendt tilbage til lande uden for EU i 2019:

 • Ukraine (19 % af alle tilbagesendelser)
 • Albanien (11 %)
 • Marokko (7,2 %)

Blandt nationaliteterne med mindst 5 000 afgørelser om tilbagesendelse var tilbagesendelsesraten særlig lav for personer fra følgende lande:

 • Den Demokratiske Republik Congo (2,5 %)
 • Syrien (2,5 %)
 • Mali (2,8 %)
 • Guinea (2,8 %)
 • Elfenbenskysten (3,4 %)
 • Somalia (4,0 %)

Blandt de 15 medlemsstater, der berettede om denne opdeling i 2019, var 19 % af tilbagesendelserne støttede tilbagesendelser, hvilket vil sige, at de personer, der blev sendt tilbage, modtog logistisk, økonomisk og/eller anden materiel bistand. 81 % var tilbagesendelser uden støtte. Andelen af støttede tilbagesendelser var særlig høj i:

 • Østrig (83 %)
 • Ungarn (82 %)
 • Luxembourg (81 %)

Næsten 16 000 tredjelandsstatsborgere blev sendt tilbage gennem tilbagesendelsesoperationer bistået af Frontex i 2019, hvilket er 15 % mere end i 2018.

Visum til kortvarigt ophold

I 2019 behandlede mere end 1 800 af medlemsstaternes konsulater næsten 17 millioner Schengenvisumansøgninger til kortvarigt ophold indgivet af ikke-EU-borgere.

Der blev samlet set udstedt 15,0 millioner Schengenvisa, og der blev givet afslag på 1,7 millioner, hvilket svarer til en afslagsprocent på 9,9 % i hele EU.

Der blev indgivet flest ansøgninger i

 • Rusland (4,1 millioner) 
 • Kina (3,0 millioner)
 • Kina (1,1 millioner).

Der blev behandlet flest visumansøgninger i

 • Frankrig (4,0 millioner)
 • Tyskland (2,2 millioner)
 • Italien (2,1 millioner)
 • Spanien (1,9 millioner)

59 % af alle visa blev udstedt til flere indrejser. Kortvarige Schengenvisa omfatter rejser i de 26 Schengenlande i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage.

JRC-atlas om migration

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående data er baseret på de seneste tilgængelige oplysninger, ajourført kvartalsvis.