Přehled počtu přistěhovalců v evropské společnosti

Ke dni 1. ledna 2021:

 • circle image 2 people with European flag

  žilo v EU 447,2 milionu obyvatel

 

 • inhibitants image icon 23,7 milionu bylo občanů ze zemí mimo EU (5,3 % všech obyvatel EU)
 • inhibitants image icon 37,5 milionu bylo osob narozených mimo EU* (8,4 % všech obyvatel EU)

* Nezahrnuje osoby narozené v jiných státech EU.

Podíl obyvatel narozených v zahraničí je v EU nižší než ve většině vysokopříjmových zemí.

Rezidenti narození v zahraničí podle zemí

Zdroj: Eurostat, UNDESA, údaje z roku 2020
Pozn.: V případě EU osoby nenarozené v EU (tj. osoby narozené v jiném členském státě se nezahrnují). Pokud by byly zahrnuty osoby mobilní v rámci EU, činil by tento podíl 12,4 %.

Proč zůstávají v Evropě

Veškerá platná povolení k pobytu na konci roku 2020 podle důvodu vydání

Zdroj: Eurostat; bez Dánska; „ostatní“ zahrnuje povolení vydaná pouze z důvodu pobytu, povolení vydaná obětem obchodování s lidmi a nezletilým osobám bez doprovodu a také povolení vydaná ze všech ostatních důvodů, z nichž lze povolení k pobytu vydat a která nespadají do ostatních kategorií.

Mezi občany ze zemí mimo EU, kteří na konci roku 2020 pobývali v Unii s platným povolením k pobytu, byla většina držitelů povolení vydaných z rodinných nebo pracovních důvodů.

Přistěhovalci a pracovní trh

V roce 2020 bylo na trhu práce EU zaměstnáno 8,6 milionu občanů ze zemí mimo EU (z 188,6 milionu osob ve věku od 20 do 64 let), což odpovídá 4,6 % z celkového počtu.

Míra zaměstnanosti populace v produktivním věku v EU byla v roce 2020 vyšší u občanů EU (73,1 %) než u občanů pocházejících ze zemí mimo EU (57,5 %).

Skutečnost, kterou je třeba vzít v úvahu: mnozí občané ze zemí mimo EU navíc spadají do kategorie tzv. kritických pracovníků

Nadměrně zastoupené sektory

V roce 2020 byli tito občané nadměrně zastoupeni v určitých hospodářských odvětvích jako například:

Odvětví Celkový podíl zaměstnanců z řad občanů zemí mimo EU Celkový podíl zaměstnanců z řad občanů EU
Ubytování, stravování a pohostinství 11,4 % 3,8 %  
Administrativní a podpůrné činnosti 7,1 % 3,7 %
Práce v domácnostech 6,5 % 0,7 %
Stavebnictví 8,6 % 6,4 %

Nadměrné zastoupení podle povolání

Občané zemí mimo EU byli nadměrně zastoupeni v těchto profesích:

Profesní skupina Celkový podíl zaměstnaných občanů zemí mimo EU Celkový podíl zaměstnaných občanů EU
Úklid a pomocné práce 11,9 %

3,1 %

Pracovníci v oblasti osobních služeb 9,0 % 4,2 %
Ošetřovatelé 5,1 % 2,9 %
Pracovníci na stavbě 5,8 % 3,6 %
Pracovníci v dolech, na stavbě, ve výrobě a dopravě 5,6 % 2,4 %
Pomocné síly při přípravě potravin 2,7 % 0,5 %
Pracovníci v zemědělství a rybářství 2,6 % 0,6 %

Nedostatečně zastoupené sektory

Občané zemí mimo EU byli naopak nedostatečně zastoupeni v některých jiných odvětvích jako například:

Odvětví Celkový podíl zaměstnaných občanů zemí mimo EU Celkový podíl zaměstnaných občanů EU
Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 1,2 % 7,5 %
Vzdělávání 3,7 % 7,6 %
Zdravotní a sociální péče 7,6 % 10,9 %
Peněžnictví a pojišťovnictví 1,1 % 2,8 %

Nedostatečné zastoupení podle povolání

Naopak nedostatečně zastoupeni byli občané ze zemí mimo EU v těchto profesích:

Profesní skupina Celkový podíl zaměstnaných občanů zemí mimo EU Celkový podíl zaměstnaných občanů EU
Pedagogičtí pracovníci 2,5 % 5,6 %
Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě 2,5 % 6,8 %
Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů 1,4 % 4,0 %
Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky 2,0 % 4,1 %
Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě 2,1 % 4,2 %
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, orientovaní na trh 1,3 % 3,1 %

Zdroj: Eurostat

Uprchlíci v Evropě

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) bylo na celém světě:

 • 26,6 milionu uprchlíků (v polovině roku 2021) a
 • 48 milionů tzv. vnitřně vysídlených osob (v důsledku konfliktu) na konci roku 2020

Skutečnost, kterou je třeba vzít v úvahu: v Evropské unii pobývalo méně než 10 % celkového počtu uprchlíků a pouze zlomek vnitřně vysídlených osob na celém světě

Podíl uprchlíků v EU ve srovnání s celkovou populací Unie tak činí 0,6 %.

Počet uprchlíků v porovnání s celkovým počtem obyvatel země

Velká část uprchlíků žije v několika zemích světa:

Zdroj: Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Pozn.: Graf znázorňuje deset zemí, které poskytují útočiště nejvíce uprchlíkům, a EU

Skutečnost, kterou je třeba vzít v úvahu: většina uprchlíků z Afriky a Asie nepřichází do Evropy, ale zůstává v sousedních zemích

Migrační toky do EU a z ní

Migrační čísla z roku 2020:


 • 1,92 milionu
  osob imigrovalo do EU

 • 0,96 milionu osob emigrovalo z EU

 • Celkový počet přistěhovalců do EU: 0,96 milionu osob

Skutečnost, kterou je třeba vzít v úvahu: Bez migrace by se evropská populace v roce 2019 zmenšila o půl milionu – daný rok se totiž v EU narodilo 4,2 milionu dětí a zemřelo 4,7 milionu osob. Počet obyvatel EU se v roce 2020 snížil přibližně o 100 tisíc osob (ze 447,3 milionu k 1. lednu 2020 na 447,2 milionu k 1. lednu 2021), a to v důsledku kombinace nižšího počtu porodů, většího počtu úmrtí a nižší migrace.

V roce 2020 bylo v EU vydáno přibližně 2,25 milionu prvních povolení k pobytu oproti téměř 3 milionům v roce 2019. Tento pokles byl způsoben cestovními omezeními zavedenými s cílem omezit šíření viru covid-19. Pandemie měla obzvláště silný negativní dopad na povolení související se vzděláváním. Jejich podíl se totiž snížil ze 14 % v roce 2019 na 11 % v roce 2020. V roce 2020 byla první povolení k pobytu vydána z těchto důvodů:

Zdroj: Eurostat; „Ostatní“ zahrnuje povolení vydaná pouze z důvodu pobytu, povolení vydaná obětem obchodování s lidmi a nezletilým osobám bez doprovodu a také povolení vydaná ze všech ostatních důvodů, z nichž lze povolení k pobytu vydat a která nespadají do ostatních kategorií.

10 národností s nejvyšším počtem prvních povolení k pobytu vydaných v členských státech EU v roce 2020

Zdroj: Eurostat; Čína včetně Hongkongu

Azyl v Evropě

Prvožadatelé o azyl podle kontinentu původu (2021)

Zdroj: Eurostat

15 státních příslušností s nejvyšším počtem prvožadatelů o azyl (2021)

Zdroj: Eurostat

V roce 2021 pocházeli žadatelé o azyl přibližně ze 140 zemí.

V Evropské unii bylo v roce 2021 podáno celkem 630 500 žádostí, z čehož bylo 535 000 podáno poprvé. Jednalo se o 33 % meziroční nárůst, nicméně ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 jde o 10% pokles.

Významný podíl žadatelů vstupuje do EU ze zemí s bezvízovým stykem, tudíž legálně (v roce 2021 to bylo 15 % prvožadatelů o azyl ve srovnání s 25 % v roce 2020 v důsledku menšího počtu žadatelů z Latinské Ameriky). Většinou šlo o tyto země:

 • Venezuela (2,8 % všech poprvé podaných žádostí)
 • Gruzie (2,3 %)
 • Kolumbie (2,2 %)
 • Albánie (1,8 %)
 • Moldavsko (1,3%)
 • asylum application icon

  Většina prvních žádostí byla podána v těchto zemích:

  • Německo (148 200)
  • Francie (103 800)
  • Španělsko (62 100)
  • Itálie (43 900)
  • Rakousko (36 700)
 •  

  asylum application icon

  V poměru k počtu obyvatel dané země byl nejvyšší počet prvních žádostí o azyl v roce 2021 podán v těchto zemích:

  • Kypr (1 480 na 100 000 obyvatel)
  • Rakousko (411)
  • Slovinsko (247)

   

Prvně podané žádosti o azyl na 100 000 obyvatel v roce 2020:

Zdroj: Eurostat

V roce 2021 bylo 183 600 osob žádajících o azyl mladších 18 let – téměř 13 % z nich (tj. 23 200) tvořily děti bez doprovodu. Většina těchto dětí pocházela z Afghánistánu, Sýrie a Bangladéše.

Přiznání statusu uprchlíka

V roce 2021 přijaly země EU 522 400 prvoinstančních rozhodnutí ohledně uprchlického statusu. 39 % z nich bylo kladných:

 • 111 700 osob získalo postavení uprchlíka
 • 63 000 osob získalo status doplňkové ochrany
 • 27 100 získalo humanitární status

Dalších 155 300 konečných rozhodnutí bylo vydáno v návaznosti na odvolání, včetně:

 • 15 900 rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka
 • 14 000 rozhodnutí o získání statusu doplňkové ochrany
 • a 24 900 rozhodnutí o udělení humanitárního statusu  

Země EU tak v roce 2021 poskytly ochranu téměř 257 000 lidí.

Efektivita azylového systému

 • Počet nevyřízených žádostí kolísá
  Na konci roku 2021 bylo 758 600 žádostí o azyl nevyřízených, což je o 1 % méně než v předchozím roce (765 700). V roce 2021 se počet nevyřízených žádostí snížil a do konce července klesl na 697 000, což je nejnižší úroveň od poloviny roku 2015, nicméně poté zase stoupl. 
 • Různá doba zpracování žádosti v členských státech
  Průměrný počet nevyřízených případů a žádostí se v jednotlivých členských státech značně liší. To je dáno rozdíly v rychlosti zpracování. Podle údajů úřadu EASO se okolo poloviny případů projednávaných v prvním stupni vyřizovalo déle než šest měsíců.

Počet nevyřízených žádostí ve srovnání s celkovým počtem žádostí v daném měsíci

Zdroj: Eurostat

 • Různá míra uznávání statusu uprchlíka v zemích EU
 • Mezi zeměmi Unie přetrvávají značné rozdíly v míře uznávání statusu uprchlíka, což narušuje soudržnost azylového systému EU. Například v roce 2021 se míra uznaných prvoinstančních žádostí u afghánských občanů pohybovala od 9 % v Bulharsku po 100 % ve Španělsku a Portugalsku (z členských států, které vydaly afghánským občanům alespoň 100 prvoinstančních rozhodnutí).
 • Dublinská pravidla v praxiV roce 2020 vykázaly členské státy 94 600 odeslaných žádostí o mezinárodní ochranu, které byly podle dublinských pravidel zaslány jiným členským státům a dalším zemím účastnícím se dublinského systému, a ty pak převzaly odpovědnost za jejich posouzení. Z 85 700 rozhodnutí o uvedených žádostech bylo 50 400 (59 %) pozitivních. Dále bylo vyřízeno 12 500 odeslaných žádostí o přenesení odpovědnosti, což odpovídá 25 % přijatých žádostí.

Přesídlení

V roce 2020 bylo z nečlenských zemí do členských států EU přesídleno přibližně 9 100 osob, které potřebují mezinárodní ochranu, což je o 59 % více než v roce 2019.

Největší podíl přesídlených osob tvořili Syřané, a to 55 %.

V rámci společných programů EU pro znovuusídlování získalo od roku 2015 v EU ochranu více než 96 000 osob. Členské státy dostávají na přesídlení finanční prostředky z rozpočtu EU.

Nedovolené překročení hranic

Přehled

Případy nedovoleného překročení hranic EU v roce 2021 podle státní příslušnosti

Zdroj: Frontex

2021
 
localisation 199 900 případů nedovoleného překročení hranic
60% nárůst ve srovnání s rokem 2020

Tyto případy zahrnovaly:

 •  

  crossing boat

  112 600 případů překročení námořní hranice (2021)

  30% nárůst oproti roku 2020

 • crossing map

  87 300 případů překročení pozemní hranice (2021)

  125% nárůst oproti roku 2020

Geografická distribuce

2021

 

 • nárůst počtu překročení hranic na trasách v západním (včetně tzv. atlantické trasy ze západní Afriky na Kanárské ostrovy) (+1 %, 40 800), centrálním (+90 %, 67 700) a východním Středomoří (+1 %, 20 600) a na trasách přes východní hranice (+1 217%, 8 100)
 • 36% nárůst počtu úmrtí na moři: v roce 2021 bylo na třech hlavních trasách nahlášeno 3 157 zemřelých nebo pohřešovaných osob, ve srovnání s 2 326 osobami v roce 2020

Přehled

 •  
  2020

  396 400 občanů nečlenských zemí bylo nařízeno území Unie opustit

  19% pokles oproti roku 2019

 •  

   
  2019

  491 200 občanů nečlenských zemí bylo nařízeno území Unie opustit

   

K hlavním zemím, jejichž státní příslušnost navrácené osoby měly, patřily:

 • Alžírsko (8,6 % z celkového počtu)
 • Maroko (8,5 %)
 • Albánie (5,8 %)
 • Ukrajina (5,4 %)
 • Pákistán (4,8 %)

Efektivita systému navracení osob

V roce 2020 bylo do příslušných třetích zemí navráceno 70 200 občanů zemí mimo EU. To odpovídá 18 % všech rozhodnutí o navrácení vydaných v průběhu roku, což je pokles o 29 % oproti roku 2019. Navracení osob v roce 2020 ztížila cestovní omezení zavedená v důsledku pandemie a omezená dostupnost letů.

K hlavním zemím, jejichž státní příslušnost osoby navrácené v roce 2020 měly, patřily:

 • Albánie (13,9 % všech navrácených osob)
 • Gruzie (8,2 %)
 • Ukrajina (7,9 %)

Vezmeme-li v úvahu národnosti, kde bylo vydáno více než 5 000 příkazů k navrácení, byla míra navracení zvláště nízká u osob z:

 • Pobřeží slonoviny (2,0 %)
 • Mali (2,1 %)
 • Guineje (2,5 %)
 • Senegalu (3,2 %)
 • Alžírska (4,8 %)

V 17 členských zemích, které v roce 2020 tyto hodnoty uvedly, se u 25 % jednalo o tzv. asistované návraty – tzn. že navracející se osoba dostala logistickou, finanční anebo jinou materiální pomoc.

Podíl asistovaných návratů byl obzvláště vysoký v těchto zemích:

 • Maďarsko (90 %)
 • Lucembursko (66 %)
 • Rakousko (62 %)

Krátkodobá víza

V roce 2020 obdrželo více než 1 700 konzulátů členských zemí EU téměř 2,9 milionu žádostí občanů zemí mimo EU o udělení krátkodobých schengenských víz, což je o 83 % méně než v roce 2019.

Celkem bylo vydáno 2,5 milionu schengenských víz a zamítnuto 0,4 milionu (celounijní míra zamítnutí činila 13,6 % oproti 9,9 % v roce 2019).

Většina žádostí byla podána v těchto zemích:

 • Rusko (654 000) 
 • Turecko (229 000)
 • Čína (209 000)
 • Maroko (180 000)
 • Indie (168 000)

Nejvíce žádostí o víza zpracovaly:

 • Francie (658 000)
 • Německo (412 000)
 • Španělsko (340 000)
 • Itálie (294 000)
 • Česko (177 000)

62 % všech vydaných víz bylo uděleno pro více vstupů. Krátkodobá víza platí na cesty v rámci všech 26 zemí schengenského prostoru po dobu až 90 dnů v jakémkoli 180denním období.

Atlas věnovaný migraci

Atlas věnovaný migraci, který vydává Znalostní centrum pro otázky migrace a demografie Evropské komise, je interaktivní zdroj harmonizovaných, aktuálních a ověřených údajů o stavu migrace a demografie ve 27 členských státech EU a 171 zemích a územích mimo EU.

Evropské statistiky o migraci a azylu

Aktualizované statistické údaje týkající se

a související informace najdete na internetových stránkách Eurostatu.

Na základě nařízení přijatých Evropským parlamentem a Radou shromažďuje Eurostat údaje od vnitrostátních statistických úřadů členských států EU a zemí ESVO. U těchto údajů a souvisejících metadat, které jsou pravidelně aktualizovány, je v souladu s Kodexem evropské statistiky zajištěna kvalita. Statistická zjištění jsou zveřejňována na platformě Statistics Explained a v dalších publikacích.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Výše uvedené údaje vycházejí z nejnovějších dostupných údajů, které jsou čtvrtletně aktualizovány. Poslední aktualizace: 25. dubna 2022