Migration är en komplex fråga och det finns många aspekter som måste vägas in. Vi måste värna säkerheten för dem som söker internationellt skydd eller ett bättre liv. Samtidigt oroar sig länderna vid EU:s yttre gränser för att inte kunna hantera migrationstrycket och behöver andra länders solidaritet. Och andra EU-länder oroar sig för att deras system för asyl, integration eller återvändande inte klarar att hantera stora flöden om inte kontrollerna och mottagandet vid de yttre gränserna fungerar ordentligt.

Kommissionen har gjort en helhetsbedömning och föreslår nu en nystart för migrationspolitiken. Målet är att skapa förtroende genom effektivare förfaranden och hitta en bra balans mellan ansvar och solidaritet.

 

Skapa förtroende: en ny balans mellan ansvar och solidaritet

 

 

Tydligare ansvar genom bättre och modernare förfaranden

Effektivare förfaranden ska leda till en tydligare ansvarsfördelning, bidra till att återställa EU-ländernas förtroende för varandra och öka vissheten för de asylsökande. Reglerna kommer att förtydliga sambanden mellan de olika förfarandena, särskilt för asyl och återvändande.

 • fingerprint icon

  Ny obligatorisk screening före inresa:

  • Identifiering
  • Hälsokontroller
  • Säkerhetskontroller
  • Fingeravtryckstagning och registrering i Eurodacdatabasen
 • document icon

  Integrerat och modernt migrations- och gränsförvaltningssystem med den förbättrade Eurodacdatabasen:

  • Fokusera på de asylsökande snarare än på ansökan för att fastställa ansvaret för asylansökningar
  • Avskräcka från otillåtna förflyttningar till andra EU-länder
  • Underlätta omplacering och bättre övervakning av återvändande personer
  • Följa upp stöd för frivillig avresa och återintegrering
 • border icon

  Nytt, snabbare asylförfarande vid gränsen, följt av snabba insatser för återvändande vid behov, för att påskynda besluten och effektivisera asylprocessen

 • Legal confirmation icon

  Rättsliga garantier:

  • Oberoende övervakningsmekanism för att se till att de grundläggande rättigheterna respekteras, med hjälp av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Frontex och EU:s nya asylbyrå.
  • Individuell bedömning av asylansökningar och väsentliga garantier för asylrätten, rätten till frihet, barnets rättigheter och rätten till ett effektivt rättsmedel.

En ny mekanism för ständig solidaritet

Flexibla alternativ för EU-ländernas bidrag:

 • Omplacering av nyanlända personer
 • Sponsrade insatser för återvändande, där ett EU-land tar över ansvaret från ett annat land och skickar tillbaka en person som inte har rätt att stanna
 • Omedelbart operativt stöd, långsiktigt stöd för att bygga upp kapacitet för asylhantering, mottagande av nyanlända eller återvändandeinsatser, eller hjälp att hantera specifika migrationstendenser som påverkar EU-länderna genom samarbete med länder utanför EU

Skräddarsydda solidaritetsåtgärder för specifika scenarier:

life jacket icon

Mottagande av utsatta personer och landsättning efter sök- och räddningsinsatser till sjöss

 • Omplacering av dem som sannolikt behöver skydd

 • Tidig identifiering av behov genom en årlig prognosrapport

 • Solidaritetspool av nationella bidrag, baserad på frivilliga utfästelser

 • Korrigeringsmekanism för att garantera effektivt stöd

3 persons and handshake icon

Risk för påfrestning på ett EU-lands system för migrationshantering

 • Omplacering utökas till erkända flyktingar
 • Bidrag baserade på EU-ländernas skäliga andel
 • Korrigeringsmekanism för att garantera effektivt stöd
3 persons icon

Krissituationer

 • Omplacering utökas till personer som omfattas av ett gränsförfarande, är i en irreguljär situation eller behöver omedelbart skydd
 • Snabbare insatser på EU-nivå genom snabba beslut om bidrag
 • Solidaritetsmekanismen ska bara gälla omplacering och sponsrade insatser för återvändande

 

Ett inkluderande arbetssätt

 • Intensivt arbete sedan december 2019
 • Två samrådsomgångar med EU-länderna, Europaparlamentet, de nationella parlamenten, civilsamhället, arbetsmarknadens parter och näringslivet
 • Noga avvägning där man tar in alla perspektiv
 • Nästa steg: behandling i Europaparlamentet och rådet

Dokument

Ladda nerPDF - 939.6 KB
Ladda nerPDF - 342.8 KB
Ladda nerPDF - 330.7 KB
Ladda nerPDF - 8.5 MB