Migrácia je zložitá otázka s mnohými aspektmi, ktoré treba posudzovať spoločne. Patrí sem bezpečnosť ľudí, ktorí hľadajú medzinárodnú ochranu alebo lepší život, ale aj znepokojenie krajín na vonkajších hraniciach EÚ, ktoré majú obavy, že migračné tlaky prekročia ich kapacity a ktoré potrebujú solidaritu od iných. Alebo obavy ostatných členských štátov EÚ, ktoré sa boja, že ak by sa nerešpektovali postupy na vonkajších hraniciach, ich vlastné vnútroštátne systémy pre azyl, integráciu alebo návrat by nedokázali zvládať prípadný rozsiahly prílev prichádzajúcich osôb.

Na základe holistického posúdenia Komisia navrhuje nový začiatok v oblasti migrácie: budovanie
dôvery pomocou účinnejších postupov a dosiahnutie novej rovnováhy medzi zodpovednosťou
a solidaritou.

 

Budovanie dôvery: nová rovnováha medzi zodpovednosťou a solidaritou

 

 

Jasné povinnosti opierajúce sa o lepšie, modernizované postupy

Účinnejšie postupy zabezpečia jasnejšie rozdelenie zodpovednosti, pomôžu obnoviť dôveru medzi členskými štátmi a zároveň žiadateľom poskytnú jednoznačnosť. Pravidlá zlepšia prepojenie medzi kľúčovými procesmi, najmä v oblasti azylu a návratov.

 • fingerprint icon

  Nový povinný skríning pred vstupom:

  • identifikácia,
  • zdravotné kontroly,
  • bezpečnostné kontroly,
  • odber odtlačkov prstov a registrácia v databáze Eurodac.
 • document icon

  Integrovaný a moderný systém riadenia migrácie a hraníc so zlepšenou databázou Eurodac:

  • zameriavanie sa na žiadateľov, a nie len na žiadosti s cieľom určiť, kto zodpovedá za žiadosť o azyl,
  • snaha zabrániť neoprávnenému pohybu do iných členských štátov,
  • uľahčenie premiestňovania a lepšie monitorovanie navrátilcov,
  • priebežná podpora pri dobrovoľnom odchode a reintegrácii.
 • border icon

  Nové dynamickejšie konanie o azyle na hraniciach a v prípade potreby následné rýchle konanie o návrate v záujme promptnejšieho rozhodovania a efektívnejších azylových postupov

 • Legal confirmation icon

  Právne záruky:

  • Nezávislý monitorovací mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania základných práv podporovaný Agentúrou pre základné práva, agentúrou Frontex a novou Agentúrou EÚ pre azyl.
  • Individuálne posudzovanie žiadostí o azyl a základných záruk chrániacich účinný prístup k azylu, právo na slobodu, práva dieťaťa, ako aj právo na účinný prostriedok nápravy.

Nový mechanizmus pre trvalú solidaritu

Flexibilné možnosti v súvislosti s príspevkami členských štátov:

 • premiestňovanie novoprišelcov,
 • podpora návratu, pri ktorej členský štát preberá zodpovednosť za návrat osoby, ktorá nemá právo zdržiavať sa na jeho území, v mene iného členského štátu,
 • okamžitá operačná podpora, dlhodobá podpora budovania kapacít na konania o azyle, prijímanie novoprišelcov alebo návratové operácie či pomoc pri reagovaní na konkrétne migračné trendy, ktoré spôsobujú ťažkosti členským štátom, vďaka spolupráci s tretími štátmi.

Cielená solidárna reakcia prispôsobená konkrétnym scenárom:

life jacket icon

Vyloďovanie po pátracích a záchranných operáciách na mori a zraniteľné osoby

 • premiestnenie tých osôb, ktoré pravdepodobne potrebujú ochranu,

 • včasná identifikácia potrieb v každoročnej výhľadovej správe,

 • súbor solidárnych príspevkov členských štátov na základe dobrovoľných prísľubov,

 • korekčný mechanizmus na zaručenie účinnej podpory.

3 persons and handshake icon

Riziko tlaku na systém riadenia migrácie členského štátu

 • premiestnenie rozšírené na uznaných utečencov,
 • príspevky založené na spravodlivom podiele členských štátov,
 • korekčný mechanizmus na zaručenie účinnej podpory.
3 persons icon

Krízové situácie

 • premiestnenie rozšírené na osoby v konaní na hraniciach, osoby v neregulárnej situácii a osoby, ktoré potrebujú okamžitú ochranu,
 • rýchlejšia reakcia na úrovni EÚ vďaka rýchlemu rozhodovaniu o príspevku,
 • mechanizmus solidarity zameraný len na podporu premiestňovania a návratov.

 

Inkluzívny prístup

 • intenzívne prípravné práce od decembra 2019,
 • dve celé kolá konzultácií so všetkými členskými štátmi, Európskym parlamentom, národnými parlamentmi, občianskou spoločnosťou, sociálnymi partnermi a podnikmi,
 • citlivá rovnováha zahŕňajúca všetky perspektívy,
 • ďalšie kroky: posúdenie Európskym parlamentom a Radou.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 711.4 KB
StiahnuťPDF - 342.9 KB
StiahnuťPDF - 939.6 KB
StiahnuťPDF - 342.8 KB
StiahnuťPDF - 330.7 KB
StiahnuťPDF - 8.5 MB