Migrācija ir sarežģīts jautājums. Ir jāņem vērā tās daudzie dažādie aspekti. Piemēram, to cilvēku drošība, kuri meklē starptautisku aizsardzību vai labāku dzīvi, un to valstu bažas, kuras atrodas pie ES ārējām robežām (tās uztraucas, ka migrācijas spiediens varētu pārsniegt to kapacitāti, un tām vajadzīga citu valstu solidaritāte). Arī citu ES dalībvalstu bažas (tās baidās, ka tad, ja netiek ievērotas procedūras pie ārējām robežām, liela cilvēku pieplūduma gadījumā tiks pārslogotas to sistēmas, ar kurām nodrošina patvērumu, integrāciju vai repatriāciju.

Pamatojoties uz visaptverošu novērtējumu, Komisija ierosina "pārstartēt” migrācijas politiku: veidot
uzticēšanos, pateicoties efektīvākām procedūrām un panākot jaunu līdzsvaru starp atbildību
un solidaritāti.

 

Uzticēšanās veidošana: jauns līdzsvars starp atbildību un solidaritāti

 

 

Skaidri formulēta atbildība, kuru panāk ar labākam, modernizētām procedūrām

Efektīvākas procedūras nodrošinās skaidrāku atbildību, palīdzēs atjaunot uzticēšanos starp dalībvalstīm, kā arī dos skaidrību lūgumu iesniedzējiem. Jaunie noteikumi uzlabos saikni starp galvenajām procedūrām (proti, patvēruma piešķiršanu un repatriāciju).

 • fingerprint icon

  Jaunas, obligātas pārbaudes pirms ieceļošanas:

  • identifikācija,
  • veselības pārbaudes,
  • drošības pārbaudes,
  • pirkstu nospiedumu noņemšana un reģistrācija datubāzē “Eurodac”.
 • document icon

  Integrēta un moderna migrācijas un robežu pārvaldības sistēma ar uzlabotu datubāzi “Eurodac”:

  • nosakot to, kura valsts atbildīga par patvēruma pieprasījumu, galveno uzmanību pievērš lūguma iesniedzējiem, nevis pašam lūgumam;
  • attur no neatļautas došanās uz citām dalībvalstīm;
  • atvieglo personu pārvietošanu un repatriējamu personu labāku novērošanu;
  • seko līdzi palīdzībai brīvprātīgi doties projām un reintegrēties.
 • border icon

  Jauna, ātrāka patvēruma robežprocedūra, kurai, ja nepieciešams, seko ātra repatriēšanas procedūra. To mērķis ir paātrināt lēmumu pieņemšanu un padarīt patvēruma procedūras efektīvākas.

 • Legal confirmation icon

  Juridiskas garantijas:

  • neatkarīgas novērošanas mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt pamattiesību ievērošanu. Mehānismu atbalsta ES Pamattiesību aģentūra, Frontex un jaunā ES Patvēruma aģentūra;
  • patvēruma lūgumu individuāla izvērtēšana un svarīgas garantijas, kas aizsargā patvēruma reālu pieejamību, tiesības uz brīvību, bērnu tiesības, kā arī tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.

Jauns nepārtrauktas solidaritātes mehānisms

Elastīgas opcijas, kā var izpausties dalībvalstu ieguldījums:

 • nesen ieceļojušu personu pārvietošana;
 • atgriešanās sponsorēšana (proti, dalībvalsts uzņemas atbildību citas dalībvalsts uzdevumā repatriēt personu, kurai nav tiesību palikt ES);
 • tūlītējs operatīvs atbalsts, ilgtermiņa atbalsts patvēruma procedūru kapacitātes uzlabošanai, jaunpienācēju uzņemšana vai repatriēšanas darbības, palīdzība reaģēt uz kādām konkrētām ES dalībvalstis ietekmējošām migrācijas tendencēm sadarbībā ar ārpussavienības valstīm.

Individuāli pielāgota reakcija konkrētās situācijās

life jacket icon

Neaizsargātu personu izsēdināšana krastā pēc meklēšanas un glābšanas operācijām jūrā

 • To cilvēku pārvietošana, kuriem droši vien vajadzīga aizsardzība

 • Laicīga vajadzību apzināšana ar ikgadēja nākotnes plānošanas ziņojuma palīdzību

 • Solidārs valstu sniegtā ieguldījuma kopums, pamatojoties uz brīvprātīgiem solījumiem

 • Korekcijas mehānisms, kas garantē reālu atbalstu

3 persons and handshake icon

Risks, ka var rasties pārmērīga slodze kādas dalībvalsts migrācijas pārvaldības sistēmai

 • Pārvietošanu piemēro arī personām, kas atzītas par bēgļiem
 • Ieguldījuma apjoms atbilst dalībvalstu taisnīgai daļai
 • Korekcijas mehānisms, kas garantē reālu atbalstu
3 persons icon

Krīzes situācijas

 • Pārvietošanu piemēro arī personām, kas iziet robežprocedūru, un tiem, kas uzturas nelikumīgi, kā arī tiem, kuriem vajadzīga tūlītēja aizsardzība
 • Ātrāka reakcija ES līmenī, ātri pieņemot lēmumu par valstu ieguldījumu
 • Solidaritātes mehānisms, kas orientēts tikai uz pārvietošanu un atgriešanās sponsorēšanu

 

Iekļaujoša pieeja

 • Intensīvs sagatavošanas darbs kopš 2019. gada decembra
 • Divas konsultāciju kārtas ar visām dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu, valstu parlamentiem, pilsonisko sabiedrību, sociālajiem partneriem un uzņēmējiem
 • Rūpīgi veidots līdzsvars, kurā ņemti vērā dažādi skatpunkti
 • Turpmākie pasākumi: notiek izskatīšana Eiropas Parlamentā un Padomē

Dokumenti

LejupielādētPDF - 939.6 KB
LejupielādētPDF - 342.8 KB
LejupielādētPDF - 330.7 KB
LejupielādētPDF - 8.5 MB