Būtina tinkamai atsižvelgti į įvairius migracijos – sudėtingo reiškinio – aspektus: asmenų, siekiančių gauti tarptautinę apsaugą arba ieškančių geresnio gyvenimo, saugumą, prie ES išorės sienų esančioms šalims kylantį susirūpinimą, kad dėl migracijos spaudimo nepakaks jų turimų pajėgumų, todėl joms būtinas kitų šalių solidarumas. Taip pat būtina atsižvelgti į kitoms ES valstybėms narėms susirūpinimą keliančius klausimus, pvz., kad prie išorės sienų nebus tinkamai vykdomos procedūros, kad jų nacionalinės prieglobsčio, integracijos arba grąžinimo sistemos nepajėgs tinkamai veikti esant dideliam migrantų srautui.

Remdamasi holistiniu vertinimu, Komisija siūlo naują migracijos politikos etapą: stiprinti
pasitikėjimą taikant veiksmingesnes procedūras ir užtikrinant naują atsakomybės
ir solidarumo pusiausvyrą.

 

Pasitikėjimo stiprinimas: nauja atsakomybės ir solidarumo pusiausvyra

 

 

Aiškios atsakomybės sritys taikant geresnes modernizuotas procedūras

Veiksmingesnės procedūros padės užtikrinti aiškesnes atsakomybės sritis ir drauge atkurti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą bei suteikti aiškumo prašymus teikiantiems asmenims. Taisyklėmis bus pagerintas pagrindinių procesų, visų pirma prieglobsčio ir grąžinimo, ryšys.

 • fingerprint icon

  Naujas privalomas patikrinimas prieš atvykstant:

  • tapatybės nustatymas,
  • sveikatos patikrinimai,
  • saugumo patikrinimai,
  • pirštų atspaudų ėmimas ir registravimas EURODAC duomenų bazėje.
 • document icon

  Integruota ir moderni migracijos ir sienų valdymo sistema su patobulinta EURODAC duomenų baze:

  • siekiant nustatyti atsakomybę už prieglobsčio prašymus, dėmesys telkiamas į prašymą teikiančius asmenis, o ne į prašymą,
  • atgrasoma nuo neteisėto judėjimo į kitas valstybes nares,
  • sudaromos palankesnės sąlygos perkėlimui Europos Sąjungoje ir geresnei grąžinamų asmenų stebėsenai,
  • užtikrinama paramos savanoriškam išvykimui ir reintegracijai priežiūra.
 • border icon

  Nauja, spartesnė prieglobsčio procedūra pasienyjeir prireikus vėliau taikoma greito grąžinimo procedūra, siekiant paspartinti sprendimų priėmimą ir užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros būtų veiksmingesnės

 • Legal confirmation icon

  Teisinės garantijos:

  • Nepriklausomos stebėsenos mechanizmas siekiant užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms, kurį remia Pagrindinių teisių agentūra, FRONTEX ir naujoji ES prieglobsčio agentūra.
  • Individualus prieglobsčio prašymų vertinimas ir esminės garantijos, siekiant užtikrinti veiksmingą galimybę gauti prieglobstį, taip pat apsaugoti teisę į laisvę, vaiko teises ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą.

Naujas nuolatinio solidarumo mechanizmas

Lanksčios valstybių narių įnašo galimybės:

 • neseniai atvykusių asmenų perkėlimas Europos Sąjungoje,
 • grąžinimo rėmimas, kai valstybė narė perima atsakomybę už asmens, neturinčio teisės pasilikti, grąžinimą kitos valstybės narės vardu,
 • neatidėliotina operatyvinė parama, ilgiau teikiama parama, skirta prieglobsčio procedūrų, naujai atvykusių asmenų priėmimo ar grąžinimo operacijų pajėgumams stiprinti, arba pagalba reaguojant į konkrečias migracijos tendencijas, turinčias įtakos valstybėms narėms, bendradarbiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis.

Konkretiems scenarijams pritaikyti solidarumo veiksmai:

life jacket icon

Išlaipinimas po paieškos ir gelbėjimo operacijų jūroje ir pažeidžiami asmenys

 • asmenų, kuriems gali reikėti apsaugos, parkėlimas Europos Sąjungoje,

 • ankstyvas poreikių nustatymas rengiant metinę prognozių ataskaitą,

 • savanoriškais įsipareigojimais grindžiamas nacionalinių įnašų solidarumo fondas,

 • koregavimo mechanizmas siekiant užtikrinti veiksmingą paramą.

3 persons and handshake icon

Spaudimo valstybės narės migracijos valdymo sistemai rizika

 • perkėlimas Europos Sąjungoje taip pat taikomas pripažintiems pabėgėliams,
 • sąžiningi valstybių narių įnašai,
 • koregavimo mechanizmas siekiant užtikrinti veiksmingą paramą.
3 persons icon

Krizinės situacijos

 • perkėlimas Europos Sąjungoje – ir asmenims, kuriems taikoma pasienio procedūra, neteisėtai esantiems asmenims ir asmenims, kuriems nedelsiant reikia apsaugos,
 • greitesnis reagavimas ES lygmeniu – greitas sprendimas dėl įnašo,
 • solidarumo mechanizmas, skirtas tik perkėlimo Europos Sąjungoje ir grąžinimo rėmimui,

 

Įtraukus požiūris

 • intensyvus parengiamasis darbas nuo 2019 m. gruodžio mėn.,
 • du išsamūs konsultacijų su visomis valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu, nacionaliniais parlamentais, pilietine visuomene, socialiniais partneriais ir įmonėmis raundai,
 • tinkama pusiausvyra – atsižvelgiama į visus požiūrius,
 • tolesni veiksmai: svarstymas Europos Parlamente ir Taryboje.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 939.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 342.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 330.7 KB
ParsisiųsdintiPDF - 8.5 MB