Is ceist chasta í an imirce, a bhfuil neart gnéithe is gá a chur sa mheá ag baint léi. Sábháilteacht na ndaoine a iarrann cosaint idirnáisiúnta nó atá ag lorg saol níos fearr, an imní atá ar thíortha ag teorainneacha seachtracha an Aontais atá buartha go sáróidh brú na himirce a gcumas agus a dteastaíonn dlúthpháirtíocht ó thíortha eile uathu. Nó ábhair imní Ballstát eile den Aontas a bhfuil imní orthu nach mbeidh sé d’acmhainn ag a gcóras tearmainn náisiúnta féin maidir le tearmann, imeascadh nó filleadh sreabhadh mór a láimhseáil mura gcloífear leis na nósanna imeachta ag na teorainneacha seachtracha.

Bunaithe ar mheasúnú iomlánaíoch, tá tús nua á mholadh ag an gCoimisiún maidir leis an imirce: muinín a chothú
trí nósanna imeachta níos éifeachtaí a leagan síos agus cothromaíocht nua a aimsiú idir an fhreagracht
agus an dlúthpháirtíocht.

 

Muinín a chothú: cothromaíocht nua idir an fhreagracht agus an dlúthpháirtíocht

 

 

Freagrachtaí soiléire trí nósanna imeachta atá níos fearr agus nuachóirithe

Le nósanna imeachta níos éifeachtúla déanfar cinnte de go mbeidh freagrachtaí soiléire ann, rud a chuideoidh chun iontaoibh a chothú arís idir na Ballstáit agus a thabharfaidh soiléireacht do na iarratasóirí san am céanna. Cuirfidh na rialacha feabhas ar an nasc idir na príomhphróisis, go háirithe an tearmann agus an filleadh.

 • fingerprint icon

  Scagadh éigeantach réamhiontrála nua:

  • sainaithint
  • seiceálacha sláinte
  • seiceálacha slándála
  • méarlorgaireacht agus clárú i mbunachar sonraí Eurodac.
 • document icon

  Córas bainistithe imirce agus teorann atá comhtháite nua-aimseartha agus nasctha le bunachar sonraí Eurodac feabhsaithe:

  • An bhéim ar na hiarratasóirí seachas ar an iarratas chun an fhreagracht as iarratais ar thearmann a chinneadh
  • Stop a chur le gluaiseachtaí neamhúdaraithe chuig Ballstáit eile
  • Athlonnú agus faireachán níos fearr ar fhillithe a éascú
  • An tacaíocht d’imeachtaí deonacha agus don ath-lánpháirtiú a rianú
 • border icon

  Nós imeachta nua um thearmann atá níos tapúla agus, nuair is infheidhme, nós imeachta gasta um fhilleadh, chun dlús a chur leis an gcinnteoireacht agus chun nósanna imeachta um thearmann a dhéanamh níos éifeachtúla

 • Legal confirmation icon

  Ráthaíochtaí dlíthiúla:

  • Sásra faireacháin neamhspleách chun a chinntiú go n-urramófar cearta bunúsacha, sásra a dtacóidh an Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha, Frontex agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann leis.
  • Measúnú aonair ar iarratais ar thearmann agus ráthaíochtaí riachtanacha a chosnaíonn rochtain éifeachtach ar thearmann, an ceart chun saoirse, cearta an linbh agus an ceart chun leighis éifeachtaigh.

Sásra nua le haghaidh dlúthpháirtíocht leanúnach

Roghanna solúbtha maidir le rannchuidiú na mBallstát:

 • Daoine atá tagtha le déanaí a athlonnú
 • Urraíocht ar fhilleadh, is é sin nuair a ghlacann Ballstát freagracht thar ceann Ballstáit eile as duine nach bhfuil aon cheart aige fanacht a chur ar ais
 • Tacaíocht oibríochtúil láithreach, tacaíocht fhadtéarmach chun cur leis an gcumas maidir le nósanna imeachta um thearmann, glacadh le daoine nua nó oibríochtaí um fhilleadh, nó cúnamh chun freagairt do threochtaí imirce ar leith atá ag dul i bhfeidhm ar na Ballstáit, trí dhul i gcomhar le tíortha nach bhfuil san Aontas

Freagairtí dlúthpháirtíochta saincheaptha do chásanna sonracha:

life jacket icon

Díbhordáil tar éis oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála ar muir, agus daoine leochaileacha

 • Athlonnú daoine ar dócha go bhfuil cosaint de dhíth orthu

 • Riachtanais a shainaithint go luath trí thuarascáil réamhamhairc bhliantúil

 • Stór dlúthpháirtíochta rannchuidithe náisiúnta, bunaithe ar ghealltanais dheonacha

 • Sásra ceartúcháin chun tacaíocht éifeachtach a ráthú

3 persons and handshake icon

An baol go mbeidh brú ar chóras bainistithe imirce Ballstáit

 • Athlonnú a leathnú le go gclúdófar dídeanaithe aitheanta
 • Rannchuidithe bunaithe ar chion cothrom na mBallstát
 • Sásra ceartúcháin chun tacaíocht éifeachtach a ráthú
3 persons icon

Géarchéimeanna

 • Athlonnú a leathnú le go gclúdófar daoine atá sa nós imeachta teorann, daoine atá i gcás neamhrialta agus daoine a bhfuil cosaint de dhíth orthu láithreach
 • Freagairt níos tapúla ar leibhéal an Aontais trí chinneadh mear maidir le rannchuidiú
 • An sásra dlúthpháirtíochta a dhíriú ar an athlonnú agus ar urraíocht ar fhilleadh, agus orthu sin amháin

 

Cur chuige cuimsitheach

 • Dianobair ullmhúcháin ó bhí mí na Nollag 2019 ann
 • Dhá bhabhta iomlána comhairliúcháin leis na Ballstáit uile, Parlaimint na hEorpa, parlaimintí náisiúnta, an tsochaí shibhialta, comhpháirtithe sóisialta agus gnólachtaí
 • Cothromaíocht chúramach lena ndéantar na dearcthaí uile a chomhtháthú
 • Na chéad chéimeanna eile: breithiúnas ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 939.6 KB
ÍoslódáilPDF - 342.8 KB
ÍoslódáilPDF - 330.7 KB
ÍoslódáilPDF - 8.5 MB