Muuttoliike on monitahoinen ilmiö, jossa monia näkökohtia on punnittava yhdessä.
Tällaisia näkökohtia ovat kansainvälistä suojelua tai parempaa elämää hakevien ihmisten turvallisuus
ja EU:n ulkorajoilla sijaitsevien maiden huoli siitä, että muuttopaineet ylittävät niiden valmiudet, ja tarve kantaa yhteisvastuuta näissä tilanteissa,
tai muiden EU:n jäsenmaiden huoli siitä, että ellei menettelyjä noudateta ulkorajoilla,
niiden omat kansalliset turvapaikka-, kotouttamis- tai palauttamisjärjestelmät eivät pysty selviytymään suurista muuttovirroista.

Komissio ehdottaa kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella muuttoliikepolitiikan uudistamista. Tavoitteena on lisätä luottamusta tehokkaampien menettelyjen avulla
ja luoda uusi tasapaino vastuunoton ja yhteisvastuun välillä.

 

Lisää luottamusta: uusi tasapaino vastuunoton ja yhteisvastuun välillä

 

 

Vastuualueiden selkeyttäminen parantamalla ja nykyaikaistamalla menettelyjä

Menettelyjen tehostaminen selventää vastuita ja parantaa EU-maiden keskinäistä luottamusta sekä selkeyttää turvapaikanhakijoiden tilannetta. Säännöillä parannetaan keskeisten prosessien, erityisesti turvapaikka- ja palauttamismenettelyjen, välistä yhteyttä.

 • fingerprint icon

  Uusi, pakollinen seulonta ennen maahantuloa:

  • henkilöllisyyden varmentaminen
  • terveystarkastukset
  • turvallisuustarkastukset
  • sormenjälkien ottaminen ja rekisteröinti Eurodac-tietokantaan.
 • document icon

  Yhdennetty, nykyaikainen muuttoliikkeen ja rajaturvallisuuden hallintajärjestelmä parannetun Eurodac-tietokannan tuella:

  • Keskitytään hakijoihin hakemusten sijaan turvapaikkahakemuksen käsittelyvastuun määrittämiseksi
  • Estetään luvaton liikkuminen muihin jäsenmaihin
  • Helpotetaan sisäisiä siirtoja ja parannetaan palautettavien henkilöiden seurantaa
  • Seurataan vapaaehtoiselle paluulle ja uudelleenkotouttamiselle annettavaa tukea
 • border icon

  Uusi, nopeampi turvapaikkaa koskeva rajamenettely ja tarvittaessa nopea palauttamismenettely päätöksenteon nopeuttamiseksi ja turvapaikkamenettelyjen tehostamiseksi

 • Legal confirmation icon

  Oikeudelliset takeet:

  • Riippumaton seurantamekanismi perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi – tukena EU:n perusoikeusvirasto, Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex ja EU:n uusi turvapaikkavirasto.
  • Turvapaikkahakemusten yksilöllinen arviointi ja olennaiset takeet, joilla turvataan tosiasiallinen pääsy turvapaikkamenettelyihin, oikeus vapauteen, lapsen oikeudet sekä oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

Uusi jatkuvan yhteisvastuun mekanismi

Joustavat vaihtoehdot jäsenmaiden toimille:

 • Maahantulijoiden siirrot
 • Palauttamisen tukijärjestelmä: jäsenmaa ottaa toiselta jäsenmaalta vastuun ilman oleskeluoikeutta olevan henkilön palauttamisesta
 • Välitön operatiivinen tuki, pitkän aikavälin tuki turvapaikkamenettelyihin liittyvien valmiuksien kehittämiseksi, maahantulijoiden vastaanotto tai palauttamisoperaatiot tai osallistuminen toimenpiteisiin, joilla pyritään vastaamaan muuttoliikesuuntauksiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla

Räätälöidyt yhteisvastuutoimet eri skenaarioita varten:

life jacket icon

Mereltä pelastetut maahantulijat ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat henkilöt

 • Todennäköisesti suojelun tarpeessa olevien henkilöiden siirrot

 • Tarpeiden varhainen kartoittaminen vuotuisen ennakointiraportin avulla

 • Vapaaehtoisiin vastaanottolupauksiin perustuva kansallisten yhteisvastuuosuuksien kartoitus

 • Korjausmekanismi tehokkaan tuen takaamiseksi

3 persons and handshake icon

Yhden jäsenmaan muuttoliikkeen hallintajärjestelmään kohdistuvan paineen riski

 • Sisäisten siirtojen ulottaminen koskemaan pakolaisaseman saaneita henkilöitä
 • Kustannusten oikeudenmukainen jako jäsenmaiden kesken
 • Korjausmekanismi tehokkaan tuen takaamiseksi
3 persons icon

Kriisitilanteet

 • Sisäiset siirrot ulotetaan koskemaan rajamenettelyssä olevia henkilöitä, laittomassa tilanteessa olevia henkilöitä ja välitöntä suojelua tarvitsevia henkilöitä
 • Nopeampi reagointi EU:n tasolla: jäsenmaiden vastuuosuuksista päätetään nopeasti
 • Yhteisvastuumekanismi, jossa keskitytään ainoastaan sisäisiin siirtoihin ja palauttamisen tukemiseen

 

Osallistava lähestymistapa

 • Intensiivinen valmistelutyö alkoi joulukuussa 2019
 • Kaksi täyttä kuulemiskierrosta kaikkien jäsenmaiden, Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien sekä kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten ja liike-elämän edustajien kanssa
 • Pyrkimyksenä kaikkien näkemykset huomioon ottava tasapaino
 • Seuraavat vaiheet: käsittely Euroopan parlamentissa ja neuvostossa

Ajankohtaista

Asiakirjat

LataaPDF - 8.5 MB