Ränne on keeruline küsimus, mille kõiki tahke tuleb arvesse võtta. Peame tagama nende inimeste turvalisuse, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset või otsivad paremat elu. Samas on ELi välispiiridel asuvad riigid mures, et nad ei suuda rändesurvega toime tulla ja vajavad teiste riikide solidaarsust. Mõnele ELi liikmesriigile valmistab muret aga see, et kui välispiiridel ei järgita nõuetekohaselt menetlusi, siis suurte rändevoogude korral ei suuda nende enda varjupaiga-, integratsiooni- või tagasisaatmissüsteemid enam hakkama saada.

Tervikliku hindamise alusel teeb komisjon ettepaneku kasutada rändeküsimuste lahendamisel uut lähtepunkti:
usalduse suurendamine tõhusamate menetluste ning vastutuse
ja solidaarsuse vahel tasakaalu leidmise kaudu.

 

Usalduse suurendamine: uue tasakaalu leidmine vastutuse ja solidaarsuse vahel

 

 

Selgem vastutus, võttes kasutusele paremad ja ajakohastatud menetlused

Tõhusamad menetlused tagavad selgema vastutuse, aidates taastada ELi liikmesriikide usaldust üksteise vastu ja suurendades varjupaigataotlejate kindlustunnet. Eeskirjadega parandatakse peamiste menetluste, eelkõige varjupaiga- ja tagasisaatmismenetluste vahelist seost.

 • fingerprint icon

  Uus kohustuslik sisenemiseelne taustakontroll:

  • isikusamasuse tuvastamine
  • tervisekontroll
  • julgeolekukontroll
  • sõrmejälgede võtmine ja registreerimine Eurodaci andmebaasis
 • document icon

  Integreeritud ja kaasaegne rände- ja piirihalduse süsteem ja täiustatud Eurodaci andmebaas:

  • Varjupaigataotluse menetlemise eest vastutava liikmesriigi kindlaksmääramisel pööratakse tähelepanu varjupaigataotlejatele, mitte aga taotluste esitamisele
  • Teistesse liikmesriikidesse loata edasiliikumise tõkestamine
  • Tagasipöördujate ladusam ümberpaigutamine ja tõhusam jälgimine
  • Vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise toetamine
 • border icon

  Uus ja kiirem varjupaigamenetlus piiril, millele vajaduse korral järgneb kiire tagasisaatmismenetlus, et kiirendada otsuste tegemist ja tõhustada varjupaigamenetlusi

 • Legal confirmation icon

  Õiguslikud tagatised:

  • Sõltumatu järelevalvemehhanism, et tagada põhiõiguste austamine, kasutades selleks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti, Frontexi ja uue Euroopa Liidu Varjupaigaameti abi
  • Varjupaigataotluste individuaalne hindamine ja olulised tagatised, millega tagatakse tegelik juurdepääs varjupaigamenetlustele, õigus vabadusele, lapse õigused ning õigus tõhusale õiguskaitsevahendile

Uus püsiv solidaarsusmehhanism

Paindlikud võimalused liikmesriikidele:

 • Hiljuti saabunud isikute ümberpaigutamine
 • Tagasisaatmissponsorlus, mille kohaselt liikmesriik võtab otse teiselt liikmesriigilt üle vastutuse sellise isiku tagasisaatmise eest, kellel puudub õigus ELis viibida
 • Kohene operatiivtoetus, pikaajaline toetus varjupaigamenetluste suutlikkuse suurendamiseks, uute saabujate vastuvõtmiseks või tagasisaatmiseks või ELi riike mõjutavate konkreetsete rändesuundumustega tegelemiseks kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu

Konkreetsete stsenaariumide jaoks kohandatud solidaarsusmeetmed:

life jacket icon

Maaletoimetamine pärast otsingu- ja päästeoperatsioone merel ja haavatavad isikud

 • Selliste isikute ümberpaigutamine, kes tõenäoliselt vajavad kaitset

 • Vajaduste varajane väljaselgitamine tulevikusuundi käsitlevate iga-aastaste aruannete põhjal

 • Liikmesriikide vabatahtlikel kohustustel põhinev solidaarsusreserv

 • Korrigeerimismehhanism tõhusa toetuse tagamiseks

3 persons and handshake icon

Liikmesriigi rände haldamise süsteemi survestamise oht

 • Ümberpaigutamise laiendamine pagulaseks tunnistatud isikutele
 • Maksete õiglane jaotamine liikmesriikide vahel
 • Korrigeerimismehhanism tõhusa toetuse tagamiseks
3 persons icon

Kriisiolukorrad

 • Ümberpaigutamise laiendamine piirimenetluses olevatele isikutele, ebaseaduslikus olukorras olevatele isikutele ja kohest kaitset vajavatele isikutele
 • Kiiremad otsused toetuse andmise kohta, et tõhustada reageerimist ELi tasandil
 • Solidaarsusmehhanism, mida kohaldatakse üksnes ümberpaigutamise ja tagasisaatmise toetamise suhtes

 

Kaasav lähenemisviis

 • Intensiivne ettevalmistustöö alates 2019. aasta detsembrist
 • Kaks täielikku konsultatsioonivooru milles osalesid kõik liikmesriigid, Euroopa Parlament, riikide parlamendid, kodanikuühiskond, sotsiaalpartnerid ja ettevõtjad
 • Õige tasakaal, mille puhul arvestatakse kõigi seisukohtadega
 • Edasised sammud: läbivaatamine Euroopa Parlamendis ja nõukogus

Dokumendid

Laadi allaPDF - 939.6 KB
Laadi allaPDF - 342.8 KB
Laadi allaPDF - 330.7 KB
Laadi allaPDF - 8.5 MB