Migrace je složitá problematika s mnoha aspekty, které je třeba zohlednit. Bezpečnost lidí, kteří hledají mezinárodní ochranu nebo lepší životní podmínky, obavy zemí ležících na vnějších hranicích EU, jež mají strach, že migrační tlak bude nad jejich síly a kapacity, a tudíž potřebují solidaritu ostatních. nebo obavy jiných členských států EU, že nebudou-li postupy na vnějších hranicích dodržovány, budou se v případě silných migračních toků jejich vnitrostátní systémy pro azyl, integraci nebo navracení hroutit.

Na základě holistického posouzení všech aspektů navrhuje Komise nový začátek v oblasti migrace: vybudování
důvěry prostřednictvím účinných řízení a vytvořením nové rovnováhy mezi odpovědností
a solidaritou.

 

Budování důvěry: nová rovnováha mezi odpovědností a solidaritou

 

 

Jasně stanovená odpovědnost na základě lepších, modernizovaných řízení

Zefektivněním řízení se zajistí, že bude jasně stanovena odpovědnost aktérů, pomůže se znovu nastolit důvěra mezi členskými státy v této oblasti a ujasní se situace pro žadatele. Tato pravidla usnadní propojení mezi klíčovými řízeními: azylovým a návratovým.

 • fingerprint icon

  Nové povinné předvstupní prověřování:

  • ověření totožnosti
  • zdravotní kontroly
  • bezpečnostní kontroly
  • sejmutí otisků prstů a registrace do databáze Eurodac
 • document icon

  Integrovaný, moderní systém řízení migrace a správy hranic s vylepšenou databází Eurodac:

  • Zaměřit se na žadatele spíše než na proces podávání žádosti při určování odpovědnosti za žádosti o azyl
  • Zabránit neoprávněnému pohybu do ostatních členských zemí
  • Usnadnit relokaci a lepší monitoring navracených osob
  • Sledovat podporu dobrovolného odchodu z území Unie a reintegrace
 • border icon

  Nové, rychlejší azylové řízení na hranicích a poté případně rychlé návratové řízení v zájmu urychlení rozhodování a zefektivnění azylových řízení

 • Legal confirmation icon

  Právní záruky:

  • Nezávislý mechanismus monitorování, jímž by se zajistilo dodržování základních práv a který by byl podporován Agenturou Evropské unie pro základní práva, agenturou Frontex a novou Agenturou Evropské unie pro azyl.
  • Individuální posuzování žádostí o azyl a nezbytné záruky chránící účinný přístup k azylovému řízení, právo na svobodu, práva dítěte a právo na účinnou právní ochranu.

Nový mechanismus konstantní solidarity

Flexibilní možnosti přispění členských zemí:

 • Relokace nově příchozích osob
 • Převzetí patronátu nad návraty osob, kdy jeden členský stát se ujme odpovědnosti za návrat dané osoby, která nemá právo v EU zůstat, jménem jiného státu EU
 • Bezprostřední operativní podpora, dlouhodobá podpora budování kapacit v oblasti azylového řízení, přijímání nově příchozích osob nebo návratových operací, případně podpora při reakci na konkrétní migrační trendy, které mají na členské státy dopad, a to prostřednictvím spolupráce s nečlenskými zeměmi

Individuální solidární akce ve specifických situacích:

life jacket icon

Vylodění po pátrací a záchranné operaci na moři a zranitelné osoby

 • Relokace osob, u nichž je pravděpodobné, že budou potřebovat pomoc

 • Včasné určení potřeb prostřednictvím každoroční prognostické zprávy

 • Vytvoření „fondu solidarity“ s vnitrostátními příspěvky, který bude založen na dobrovolných závazcích

 • Opravný mechanismus zajišťující efektivní podporu

3 persons and handshake icon

Riziko tlaku na vnitrostátní systémy řízení migrace

 • Relokace rozšířená na osoby, kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka
 • Příspěvky založené na spravedlivém podílu členských zemí
 • Opravný mechanismus zajišťující efektivní podporu
3 persons icon

Krizové situace

 • Relokace rozšířené na osoby v řízení na hranicích, osoby neoprávněně pobývající v EU a osoby, které bezprostředně potřebují ochranu
 • Rychlejší reakce na úrovni EU na základě rychlého rozhodování o příspěvcích
 • Mechanismus solidarity zaměřený jen na relokaci a přebírání patronátu nad návraty

 

Inkluzivní přístup

 • Intenzivní přípravné práce od prosince 2019
 • Dvě plná kola konzultací se všemi členskými státy, Evropským parlamentem, parlamenty členských zemí, občanskou společností, sociálními partnery a podniky
 • Pečlivě zvolená rovnováha s ohledem na všechny aspekty
 • Další kroky: Projednávání v Evropském parlamentu a Radě

Dokumenty

StáhnoutPDF - 939.6 KB
StáhnoutPDF - 342.8 KB
StáhnoutPDF - 330.7 KB
StáhnoutPDF - 8.5 MB