Миграцията е сложен въпрос с редица компоненти, които трябва да бъдат разгледани заедно. Безопасността на хората, търсещи международна закрила или по-добър живот, притесненията на държавите по външните граници на ЕС, които се опасяват, че миграционният натиск ще надхвърли капацитета им и се нуждаят от солидарността на останалите държави, или също загрижеността на другите държави от ЕС, които се страхуват, че ако процедурите не се спазват по външните граници, техните собствени национални системи за убежище, интеграция или връщане няма да могат да се справят в случай на прилив на хора.

Въз основа на цялостна оценка Комисията предлага ново начало в областта на миграцията: изграждане на
доверие чрез по-ефективни процедури и намиране на ново равновесие между отговорността
и солидарността.

 

Изграждане на доверие: нов баланс между отговорност и солидарност

 

 

Ясни отговорности благодарение на по-добри, модернизирани процедури

По-ефикасните процедури ще гарантират по-ясни отговорности и ще допринесат за възстановяване на доверието между държавите членки и повече яснота за подаващите заявления лица. Правилата ще подобрят връзката между основните процеси, като например предоставянето на убежище и връщането.

 • fingerprint icon

  Нова задължителна проверка преди влизане:

  • установяване на самоличността
  • здравна проверка
  • проверка за сигурност
  • снемане на пръстови отпечатъци и регистрация в базата данни Евродак
 • document icon

  Интегрирана и модерна система за управление на границите и миграцията с усъвършенстваната база данни Евродак:

  • Съсредоточаване върху заявителите вместо върху заявлението, за да се определи кой носи отговорност за него
  • Възпиране на неразрешеното движение до други държави членки
  • Улесняване на преместването и по-добро наблюдение на връщаните лица
  • Проследяване на подкрепата за доброволно напускане и реинтеграция
 • border icon

  Нова, по-бърза гранична процедура за убежище, последвана, когато е приложимо, от бърза процедура за връщане, за да се ускори вземането на решения и да се подобри ефикасността на процедурите за предоставяне на убежище

 • Legal confirmation icon

  Правни гаранции:

  • Механизъм за независим мониторинг, за да се гарантира зачитане на основните права с подкрепата на Агенцията за основните права, Frontex и новата агенция на ЕС за убежището
  • Индивидуална оценка на заявленията за убежище и основни гаранции за защита на ефективния достъп до убежище, правото на свобода, правата на детето и правото на ефективни правни средства за защита

Нов механизъм за постоянна солидарност

Гъвкави възможности за принос от страна на държавите членки:

 • Преместване на неотдавна пристигнали лица
 • Спонсориране на връщането, при което дадена държава членка поема отговорността за връщане на дадено лице, което няма право на престой, от името на друга държава членка
 • Незабавна оперативна подкрепа, подкрепа в дългосрочен план за изграждане на капацитет за процедури за убежище, приемане на новодошли или операции по връщане, или помощ при реагирането на специфични миграционни тенденции, засягащи държавите членки, чрез сътрудничество с държави извън ЕС

Адаптирани действия за солидарност при специфични сценарии:

life jacket icon

Сваляне на брега след издирвателни и спасителни операции по море и уязвими лица

 • Преместване на лицата, които вероятно се нуждаят от закрила

 • Ранно идентифициране на нуждите чрез годишен прогнозен доклад

 • Резерв за солидарност от национални вноски въз основа на доброволни ангажименти

 • Корективен механизъм за гарантиране на ефективна подкрепа

3 persons and handshake icon

Риск от натиск върху системата за управление на миграцията на дадена държава членка

 • Преместване и на признатите бежанци
 • Вноски, базирани на справедливия дял на държавите членки
 • Корективен механизъм за гарантиране на ефективна подкрепа
3 persons icon

Кризисни ситуации

 • Преместване и на лица, подлежащи на гранична процедура, лица с нередовен статут и лица, нуждаещи се от незабавна закрила
 • По-бърза реакция на равнището на ЕС чрез бързи решения за вноските
 • Механизъм за солидарност, съсредоточен само върху спонсориране на преместването и връщането

 

Приобщаващ подход

 • Интензивна подготвителна работа от декември 2019 г. насам
 • Два пълни кръга на консултации с всички държави членки, Европейския парламент, националните парламенти, гражданското общество, социалните партньори и предприятията
 • Внимателен баланс на всички гледни точки
 • Следващи стъпки: разглеждане от Европейския парламент и Съвета

Документи

СвалиPDF - 939.6 KB
СвалиPDF - 342.8 KB
СвалиPDF - 330.7 KB
СвалиPDF - 8.5 MB