Бързите, интегрирани процедури ще гарантират по-ясни отговорности и ще допринесат за възстановяване на доверието между
държавите членки.

Ползи от доброто управление на миграцията и процедурите за предоставяне на убежище

Сигурност и закрила за мигрантите и бежанците
Ефикасно функциониране на системата
Надеждно прилагане на правилата

Нова интегрирана процедура на границата

Нова процедура за проверка

Незаконно пристигане — Задържане на територията

 • Идентифициране
 • Здравна проверка и проверка за сигурност
 • Индивидуална оценка
 • Контрол на правата на човека

Гъвкаво местоположение (може да се провежда и на други места)

Вероятност от отрицателно решение
(Риск за сигурността)

Вероятност от положително решение
(непридружени деца и семейства)

Процедура за убежище на границата Нормална процедура за убежище
Неуспешно заявление за международна закрила Успешно заявление за международна закрила
Връщане Интеграция

 • Нова система за проверка за всички пристигащи незаконно лица, с цел насочването им към подходящата процедура
 • безпрепятствено функционираща система
  Безпрепятствено функционираща система за връщане или интеграция
 • реформа на законите за убежището
  Правни гаранции и система за мониторинг за гарантиране на пълно зачитане на правата от началото до края на процеса

Инвестиране в добри процедури за предоставяне на убежище и в ефективни връщания

реформа на законите за убежището Реформи на закона за убежището, предложени през 2016 г., които предстои да бъдат приети: по-силни права, повече ефикасност
Нова агенция на ЕС за убежището за мониторинг и насоки

Усъвършенствана информационна система (Евродак) за подпомагане на процесите по проверка, предоставяне на убежище и връщане

Набор от нови инструменти за връщане:

 • повече подкрепа от Frontex
 • новоназначен координатор на ЕС по връщанията и мрежа на високо равнище за координиране на националните действия
 • устойчива стратегия за връщане и реинтеграция в помощ на държавите по произход

Коригирани правила за отговорността за заявленията за убежище

 • Коригирани правила за това коя държава членка отговаря за всяко търсещо убежище лице:
  • Лицата с диплома от дадена държава членка остават в нея
  • Братята и сестрите се събират в една и съща държава
  • Отстраняване на пропуските, насърчаващи бягството по време на процедурата
 • Признатите бежанци се ползват с право на свободно движение след 3 години (понастоящем 5)

Доверие в правилата на ЕС: мониторинг и подкрепа за националните органи

 • Европейски мониторинг на националните системи с цел гарантиране на последователност на действията по места: Комисия, партньорски проверки от други държави членки, оценки на уязвимостта на Frontex, нова агенция на ЕС за мониторинг на убежището
 • Специално наблюдение на ефективния достъп до убежище и зачитането на основните права от държавите членки и Агенцията за основните права
 • Напълно оперативна агенция на ЕС за убежището, предлагаща по-силна подкрепа, повече подкрепа от Frontex

Документи

СвалиPDF - 8.5 MB