Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας έχει ως στόχο

  • να διασφαλίσει ότι η πολιτική ασφάλειας της ΕΕ αντικατοπτρίζει το μεταβαλλόμενο τοπίο των απειλών
  • να οικοδομήσει μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανθεκτικότητα
  • να εξασφαλίσει τη συνεργασία των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών σε μια προσέγγιση που καλύπτει το σύνολο της κοινωνίας
  • να συνενώσει τους πολυάριθμους τομείς πολιτικής που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια.

Σημαντικότερα γεγονότα

Η Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαράξει μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειαςμε σκοπό την προστασία όλων των πολιτών της ΕΕ και την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας. Η στρατηγική καλύπτει την περίοδο από το 2020 έως το 2025 και επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας στους οποίους η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ασφάλεια για όλους όσοι ζουν στην Ευρώπη, σεβόμενη παράλληλα τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει τακτικά εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας:

 

Οι 4 πυλώνες της στρατηγικής

Η στρατηγική καθορίζει τα εργαλεία και τα μέτρα που πρέπει να αναπτυχθούν την επόμενη πενταετία για την κατοχύρωση ασφάλειας στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον μας. Αποτελείται από τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες δράσης σε επίπεδο ΕΕ και θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο έργο των οργανισμών της ΕΕ.

 

""

Ιστορικό

Η έννοια της Ένωσης Ασφάλειας εισήχθη για πρώτη φορά στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 «Ανοίγοντας τον δρόμο προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας».

Η έννοια αυτή βασίστηκε στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο του 2015 για την ασφάλεια. Πρότεινε μια νέα προσέγγιση βασισμένη στην κοινή ευθύνη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΕΕ. Με σκοπό την καθοδήγηση της διαδικασίας, τον Σεπτέμβριο του 2026 ορίστηκε επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας επικουρούμενος από ειδική ομάδα η οποία αξιοποίησε την εμπειρογνωμοσύνη ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το 2019, το χαρτοφυλάκιο αυτό ανατέθηκε στον αντιπρόεδρο της Επιτροπής που έχει την αρμοδιότητα για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας.