De Europese Commissie werkt aan een sterke Europese gezondheidsunie, waarin alle EU-landen zich samen voorbereiden en samen reageren op gezondheidscrisissen, waarin medische benodigdheden beschikbaar, betaalbaar en innovatief zijn, en waarin landen samenwerken om de preventie, behandeling en nazorg voor ziekten zoals kanker te verbeteren. De Europese gezondheidsunie zal:

 • de gezondheid van alle burgers beter beschermen
 • ervoor zorgen dat de EU en haar lidstaten toekomstige pandemieën beter kunnen voorkomen en aanpakken
 • de veerkracht van de Europese gezondheidsstelsels verbeteren 

Leren van de coronapandemie

De pandemie toont aan hoe belangrijk coördinatie tussen de Europese landen is om de menselijke gezondheid te beschermen, niet alleen in crisissituaties, maar ook in normale tijden wanneer we onderliggende gezondheidsproblemen kunnen aanpakken, in goede zorgstelsels kunnen investeren en gezondheidswerkers kunnen opleiden. De Europese gezondheidsunie zal de bescherming, preventie, paraatheid en reactie tegen bedreigingen voor de menselijke gezondheid op EU-niveau verbeteren.

Voornaamste initiatieven

In haar eerste voorstel voor een Europese gezondheidsunie richtte de Commissie zich op crisisparaatheids- en -responsmaatregelen zoals:

EU-gezondheidswerkers
 • betere coördinatie op EU-niveau van de aanpak van grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen
 • een ruimer mandaat voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en voor het Europees Geneesmiddelenbureau om voor en tijdens een crisis het toezicht, de wetenschappelijke analyse en de begeleiding te verbeteren

De Commissie heeft een nieuwe Europese autoriteit voor paraatheid en respons op gezondheidscrises (Health Emergency Preparedness and Response Authority — HERA) opgericht om medische remedies te ontwikkelen, te produceren en aan te schaffen voor en tijdens een gezondheidscrisis. HERA heeft tot doel:

HERA
 • de coördinatie van de gezondheidsbeveiliging in de EU voor en tijdens crises verbeteren
 • de EU-lidstaten, de sector en relevante belanghebbenden samenbrengen
 • medische remedies ontwikkelen, produceren, aankopen, opslaan en eerlijk verdelen
 • de mondiale architectuur voor respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied versterken

De farmaceutische strategie heeft tot doel het regelgevingskader te moderniseren en onderzoek en technologieën te ondersteunen waar de patiënt direct baat bij heeft. De strategie steunt op vier pijlers:

EU-gezondheidswerkers
 • voorzien in onvervulde medische behoeften
 • de concurrentie en innovatie in de Europese farmaceutische industrie ondersteunen
 • de veerkracht vergroten door diversificatie van toeleveringsketens, milieuduurzaamheid en crisisparaatheid
 • strenge, wereldwijde normen voor medische producten bevorderen

Het Europees kankerbestrijdingsplan is erop gericht kanker te voorkomen en kankerpatiënten en -overlevenden en hun gezinnen en verzorgers een hoge levenskwaliteit te bieden. Door allerlei EU-beleidsinstrumenten in te zetten, vooral in de sfeer van digitalisering, onderzoek en innovatie, helpt het kankerbestrijdingsplan de EU-landen het tij te keren. Het gaat om acties en vlaggenschipinitiatieven in alle fasen van de ziekte:

MRI-scan van een vrouw
 • preventie
 • vroegtijdige opsporing
 • diagnose en behandeling
 • levenskwaliteit van kankerpatiënten en -overlevenden

Documenten