Europos Komisija kuria stiprią Europos sveikatos sąjungą, kurioje visos ES šalys kartu rengiasi sveikatos krizėms ir į jas reaguoja, medicinos priemonės yra prieinamos, įperkamos ir novatoriškos, ir šalys bendradarbiauja siekdamos gerinti tokių ligų, kaip vėžys, prevenciją, gydymą ir vėlesnę pacientų priežiūrą. Europos sveikatos sąjunga

 • geriau apsaugos mūsų piliečių sveikatą
 • aprūpins ES ir jos valstybes nares, kad šios geriau užkirstų kelią būsimoms pandemijoms ir spręstų su jomis susijusias problemas
 • didins Europos sveikatos priežiūros sistemų atsparumą 

Koronaviruso pandemijos pamokos

Pandemija parodė, kaip svarbu koordinuoti Europos šalių veiksmus siekiant apsaugoti žmonių sveikatą tiek ištikus krizei, tiek įprastais laikais kai galime įveikti esminius sveikatos sutrikimus, investuoti į tvirtas sveikatos priežiūros sistemas ir mokyti sveikatos priežiūros darbuotojus. Europos sveikatos sąjunga pagerins ES lygmens apsaugą nuo pavojų žmonių sveikatai, jų prevenciją, pasirengimą jiems ir atsaką į juos.

Pagrindinės iniciatyvos

Pirmajame pasiūlyme dėl Europos sveikatos sąjungos Komisija daugiausia dėmesio skyrė pasirengimo krizėms ir reagavimo į jas priemonėms, tokioms kaip:

EU Health workers
 • koordinavimo ES lygmeniu stiprinimas susidūrus su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai;
 • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Europos vaistų agentūros įgaliojimų peržiūrėjimas siekiant užtikrinti griežtesnę priežiūrą, mokslines analizes ir gaires prieš krizę ir jos metu;

Komisija įsteigė naują Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas instituciją (HERA), kurios tikslas – kurti, gaminti ir įsigyti medicininių atsako priemonių prieš prasidedant sveikatos krizei ir jos metu. HERA siekia:

HERA
 • gerinti ES sveikatos saugumo koordinavimą prieš prasidedant krizėms ir jų metu
 • bendrai veiklai sutelkti ES valstybes nares, pramonės ir atitinkamus suinteresuotuosius subjektus
 • kurti, gaminti, įsigyti, kaupti ir teisingai paskirstyti medicinines atsako priemones
 • stiprinti pasaulinio reagavimo į ekstremaliąsias sveikatos situacijas struktūrą

Vaistų strategijos tikslas – modernizuoti reglamentavimo sistemą ir remti mokslinius tyrimus ir technologijas, kurios pasiekia pacientus. Ji grindžiama keturiais ramsčiais:

EU Health workers
 • nepatenkintų medicininių poreikių tenkinimas;
 • parama konkurencingai ir novatoriškai Europos vaistų pramonei;
 • atsparumo didinimas pasitelkiant diversifikuotas tiekimo grandines, tvarumą aplinkos atžvilgiu ir pasirengimą krizėms;
 • griežtų medicinos reikmenų standartų skatinimas visame pasaulyje

Europos kovos su vėžiu planu siekiama užkirsti kelią vėžiui ir užtikrinti gerą vėžiu sergančių pacientų, vėžį įveikusių asmenų, jų šeimos narių ir neformaliųjų slaugytojų gyvenimo kokybę. Pasinaudojant įvairiomis ES politikos sritimis, visų pirma skaitmeninimu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, kovos su vėžiu planas padeda ES šalims suvaldyti vėžį. Jis apima veiksmus ir pavyzdines iniciatyvas, susijusias su visais ligos etapais:

woman mri scan
 • prevencija,
 • ankstyvu nustatymu,
 • diagnoze ir gydymu,
 • vėžiu sergančių pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gyvenimo kokybe.

Dokumentai