Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικοδομεί μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, εντός της οποίας όλες οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται και αντιμετωπίζουν μαζί τις υγειονομικές κρίσεις, τα ιατρικά εφόδια είναι διαθέσιμα, οικονομικά προσιτά και καινοτόμα, και οι χώρες συνεργάζονται για τη βελτίωση της πρόληψης, της θεραπείας και της μέριμνας μετά τη θεραπεία για ασθένειες όπως ο καρκίνος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα:

 • προστατεύσει καλύτερα την υγεία των πολιτών μας,
 • δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν καλύτερα μελλοντικές πανδημίες,
 • βελτιώσει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας. 

Διδάγματα από την πανδημία του κορονοϊού

Η πανδημία καταδεικνύει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την προστασία της υγείας των πολιτών, τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και υπό κανονικές συνθήκες, καθώς τότε καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση υποκείμενων νοσημάτων, η επένδυση σε ισχυρά συστήματα υγείας και η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα βελτιώσει την προστασία, την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε επίπεδο ΕΕ.

Βασικές πρωτοβουλίες

Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων

Ο κανονισμός σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου 2022, διασφαλίζει ότι η ΕΕ:

 • θα διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό ετοιμότητας και πιο ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης,
 • θα διαθέτει βελτιωμένες ικανότητες ακριβούς εκτίμησης επικινδυνότητας και στοχευμένης αντίδρασης,
 • θα αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς για την από κοινού προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων,
 • θα αποκτήσει τη δυνατότητα θέσπισης κοινών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.
EU Health workers

Ταυτόχρονα, ένα ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) όχι μόνο θα εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ετοιμότητα για απειλές κατά της υγείας, αλλά θα φιλοξενήσει επίσης ένα νέο δίκτυο αριστείας εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ και θα συγκροτήσει ειδική ομάδα της ΕΕ για την υγεία για ταχείες παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας σε περίπτωση σοβαρής επιδημικής έξαρσης.

Οι νέοι αυτοί κανόνες συμπληρώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, καθώς εγκαθιδρύουν ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση των ικανοτήτων της ΕΕ στους ζωτικούς τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας, της επιτήρησης, της εκτίμησης επικινδυνότητας, της έγκαιρης προειδοποίησης και της αντίδρασης.

Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRA) 

Η νέα Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Επιτροπής αναπτύσσει, παράγει και προμηθεύει ιατρικά αντίμετρα πριν από και κατά τη διάρκεια κρίσεων στον τομέα της υγείας. Η HERA έχει ως στόχο:

HERA
 • τον καλύτερο συντονισμό της υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ πριν από και κατά τη διάρκεια κρίσεων,
 • την καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, τον κλάδο και τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς,
 • την ανάπτυξη, παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση και δίκαιη κατανομή ιατρικών αντιμέτρων,
 • την ενίσχυση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης.

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική και λειτουργική σε περιόδους έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, ο κανονισμός-πλαίσιο έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει τη σύσταση Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων εντός της HERA. Το εν λόγω συμβούλιο θα συντονίζει άμεσα την προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων και την πρόσβαση σε αυτά σε επίπεδο ΕΕ. Ο κανονισμός επιτρέπει επίσης την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων EU FAB, τα σχέδια έρευνας και καινοτομίας έκτακτης ανάγκης και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης.

Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία 

Ο νεοσύστατος ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία, ένα από τα κεντρικά δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και ορόσημο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ, έχει ως στόχο:

image representing the human body
 • τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ, μέσω της δυνατότητας που δίνεται στους πολίτες να ελέγχουν τα δεδομένα υγείας τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλες χώρες της ΕΕ,
 • την παροχή συνεκτικού, ασφαλούς, αξιόπιστου και αποτελεσματικού πλαισίου για τη χρήση των δεδομένων υγείας. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι ερευνητές/-ήτριες, οι φορείς καινοτομίας, τα δημόσια ιδρύματα ή ο κλάδος θα έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων υγείας υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη σωτήριων θεραπειών, εμβολίων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
 • την προώθηση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας.

Ο ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία βασίζεται σε αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, που είναι καίριας σημασίας για την εμπιστοσύνη των πολιτών και την ευρωστία του έργου.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία

Φαρμακευτική στρατηγική

Η φαρμακευτική στρατηγική αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου και στη στήριξη της έρευνας και των τεχνολογιών που απευθύνονται στους ασθενείς. Βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

EU Health workers
 • αντιμετώπιση μη καλυπτόμενων ιατρικών αναγκών,
 • υποστήριξη μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας,
 • ενίσχυση της ανθεκτικότητας χάρη στη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων,
 • προώθηση υψηλών προτύπων για τα ιατρικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αποσκοπεί στην πρόληψη του καρκίνου και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής για τους καρκινοπαθείς, όσους θεραπεύτηκαν από τον καρκίνο, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους. Χάρη στην αξιοποίηση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της ψηφιοποίησης, της έρευνας και της καινοτομίας, το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου βοηθά τις χώρες της ΕΕ να αναστρέψουν την κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νόσου. Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις και εμβληματικές πρωτοβουλίες που καλύπτουν όλη την πορεία της νόσου:

woman mri scan
 • πρόληψη,
 • έγκαιρη ανίχνευση,
 • διάγνωση και θεραπεία,
 • ποιότητα ζωής για τους καρκινοπαθείς και όσους θεραπεύτηκαν από τον καρκίνο.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα προσέγγιση για τη στήριξη των κρατών μελών που αυξάνουν την υιοθέτηση του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, η οποία επικεντρώνεται στην ανίχνευση του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο.

Έγγραφα