Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικοδομεί μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, εντός της οποίας όλες οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται και αντιμετωπίζουν μαζί τις υγειονομικές κρίσεις, τα ιατρικά εφόδια είναι διαθέσιμα, οικονομικά προσιτά και καινοτόμα, και οι χώρες συνεργάζονται για τη βελτίωση της πρόληψης, της θεραπείας και της μέριμνας μετά τη θεραπεία για ασθένειες όπως ο καρκίνος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα

 • προστατεύσει καλύτερα την υγεία των πολιτών μας
 • εξοπλίσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ώστε να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν καλύτερα μελλοντικές πανδημίες
 • βελτιώσει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας 

Διδάγματα από την πανδημία του κορονοϊού

Η πανδημία καταδεικνύει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την προστασία της υγείας των πολιτών, τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και υπό κανονικές συνθήκες, όταν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις υποκείμενες νόσους, να επενδύουμε σε ισχυρά συστήματα υγείας και να εκπαιδεύουμε το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα βελτιώσει την προστασία, την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε επίπεδο ΕΕ.

Βασικές πρωτοβουλίες

Στην πρώτη της πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Επιτροπή επικεντρώθηκε σε μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων όπως:

EU Health workers
 • ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ κατά την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας·
 • αναθεώρηση της εντολής τόσο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων με στόχο την παροχή ισχυρότερης επιτήρησης, επιστημονικής ανάλυσης και καθοδήγησης πριν και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης·
 • σύσταση ενός νέου οργανισμού της ΕΕ για τη βιοϊατρική ετοιμότητα.

Η φαρμακευτική στρατηγική αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου και στη στήριξη της έρευνας και των τεχνολογιών που απευθύνονται στους ασθενείς. Βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

EU Health workers
 • αντιμετώπιση μη καλυπτόμενων ιατρικών αναγκών
 • υποστήριξη μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας
 • ενίσχυση της ανθεκτικότητας χάρη στη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων
 • προώθηση υψηλών προτύπων για τα ιατρικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αποσκοπεί στην πρόληψη του καρκίνου και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής για τους καρκινοπαθείς, όσους θεραπεύτηκαν από τον καρκίνο, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους. Χάρη στην αξιοποίηση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της ψηφιοποίησης, της έρευνας και της καινοτομίας, το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου βοηθά τις χώρες της ΕΕ να αναστρέψουν την κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νόσου. Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις και εμβληματικές πρωτοβουλίες που καλύπτουν όλη την πορεία της νόσου:

woman mri scan
 • πρόληψη
 • έγκαιρη ανίχνευση
 • διάγνωση και θεραπεία
 • ποιότητα ζωής για τους καρκινοπαθείς και όσους θεραπεύτηκαν από τον καρκίνο

Εκδήλωση

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.2 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 983.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1 MB