Европейската комисия изгражда силен Европейски здравен съюз, в който всички страни от ЕС се подготвят и реагират заедно на здравни кризи, осигуряват се иновативни медицински материали на достъпни цени, а държавите работят заедно за подобряване на профилактиката, лечението и последващите грижи за страдащи от заболявания, като например рак. Европейският здравен съюз ще:

 • осигури по-добра защита на здравето на нашите граждани
 • даде възможност на ЕС и неговите държави членки да се подготвят за подобряване на профилактиката и мерките при бъдещи пандемии
 • допринесе за повишаване на устойчивостта на здравните системи в Европа 

Поуки от пандемията от коронавирус

Пандемията показва колко е важна координацията между европейските държави, за да се защити здравето на хората както по време на кризата, така и след това, когато можем да обърнем внимание на други заболявания, да инвестираме в силни здравни системи и да обучаваме здравните работници. Европейският здравен съюз ще допринесе за подобряване — на равнище ЕС — на защитата, профилактиката, готовността и реакцията срещу опасностите за човешкото здраве.

Основни инициативи

Готовност за действия при криза

Регламентът относно сериозните трансгранични заплахи за здравето, приет от Съвета на 24 октомври 2022 г., гарантира, че ЕС ще разполага с:

 • стабилно планиране на подготвеността и по-интегрирана система за наблюдение
 • по-добър капацитет за точна оценка на риска и целенасочен отговор
 • стабилни механизми за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие
 • възможност за приемане на общи мерки на равнище ЕС в отговор на бъдещи трансгранични заплахи за здравето
Здравни работници в ЕС

Същевременно, един по-силен Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) не само ще издава препоръки към държавите от ЕС относно готовността за реакция при заплахи за здравето, но също така ще поддържа нова мрежа за високи постижения от референтни лаборатории на ЕС и ще създаде работна група на ЕС в областта на здравеопазването за бързи здравни интервенции при възникване на значителни епидемии.

Тези нови правила допълват Европейския здравен съюз, като изграждат силна правна рамка за подобряване на капацитета на ЕС в жизненоважните области на превенцията, готовността, надзора, оценката на риска, ранното предупреждение и реагирането.

Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) 

Новият Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) на Комисията разработва, произвежда и доставя медицински мерки за противодействие преди и по време на здравни кризи. Целите на HERA са:

HERA
 • подобряване на координацията на здравната сигурност в ЕС преди и по време на кризи
 • обединяване на усилията на държавите от ЕС, промишлеността и съответните заинтересовани лица
 • разработване, производство, възлагане на обществени поръчки, съхраняване и справедливо разпределение на медицински мерки за противодействие
 • укрепване на глобалната структура за реакция при извънредни ситуации в областта на здравеопазването

С цел ефективност и оперативност по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве в Регламента за рамката за извънредни ситуации ще бъде дадена възможност за създаване на Съвет по здравни кризи в Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации. Този съвет бързо ще координира доставката на медицински мерки за противодействие и достъпа до тях на равнище ЕС. Регламентът дава възможност също така за задействане на механизма на ЕС FAB, на плановете за научни изследвания и иновации във връзка с извънредни ситуации и достъпа до спешно финансиране.

Европейско пространство на здравни данни 

Новосъздаденото европейско пространство на здравни данни, което е един от основните елементи на Европейския здравен съюз и важен етап в цифровата трансформация на ЕС, има за цел:

image representing the human body
 • подобряване на предоставянето на здравни грижи в целия ЕС, като се дават възможности на хората да контролират своите здравни данни в родните си страни или в други държави от ЕС
 • предлагане на последователна, сигурна, надеждна и ефикасна рамка за използването на здравни данни. При строго определени условия изследователи, новатори, публични институции или прeдприятия ще имат достъп до големи масиви висококачествени здравни данни, което е решаващо за разработването на животоспасяващи лечения, ваксини или медицински изделия.
 • създаване на истински единен пазар за цифрови здравни услуги и продукти

Европейското пространство на здравни данни се основава на стриктни изисквания за поверителност на данните, оперативна съвместимост и сигурност, включително киберсигурност, което е ключ към доверието на гражданите и устойчивостта на проекта.

Въпроси и отговори за европейското пространство на здравни данни

Фармацевтичната стратегия

Целта на фармацевтичната стратегия е да се модернизира нормативната уредба и да се подпомогнат изследванията и технологиите, които са на разположение на пациентите. Стратегията има четири стълба:

Здравни работници в ЕС
 • посрещане на неудовлетворени медицински потребности
 • подкрепа за конкурентоспособна и иновативна европейска фармацевтична промишленост
 • повишаване на устойчивостта чрез диверсифициране на веригата на доставки, екологична устойчивост и готовност за действия при криза
 • насърчаване на високи стандарти за медицинските продукти в световен мащаб

Европейски план за борба с рака

Европейският план за борба с рака има за цел профилактика на рака и осигуряване на високо качество на живот на пациентите с онкологични заболявания, преживелите ракови заболявания лица, техните семейства и болногледачите. Като използва широк набор политики на ЕС, по-специално в областта на цифровизацията, научните изследвания и иновациите, планът за борба с рака помага на страните от ЕС да вземат надмощие в битката с болестта. В него са включени действия и водещи инициативи, които обхващат всички аспекти на заболяването:

woman mri scan
 • профилактика
 • ранно откриване
 • диагностициране и лечение
 • качество на живот на пациентите с онкологични заболявания и преживелите ракови заболявания лица.

На 20 септември 2022 г. Комисията представи нов подход в подкрепа на засиленото използване от държавите членки на скрининг за рак, насочен към откриване на рак в ранен стадий.

Документи