Европейската комисия изгражда силен Европейски здравен съюз, в който всички страни от ЕС се подготвят и реагират заедно на здравни кризи, осигуряват се иновативни медицински материали на достъпни цени, а държавите работят заедно за подобряване на профилактиката, лечението и последващите грижи за страдащи от заболявания, като например рак. Европейският здравен съюз ще:

 • осигури по-добра защита на здравето на нашите граждани
 • даде възможност на ЕС и неговите държави членки да се подготвят за подобряване на профилактиката и мерките при бъдещи пандемии
 • допринесе за повишаване на устойчивостта на здравните системи в Европа 

Поуки от пандемията от коронавирус

Пандемията показва колко е важна координацията между европейските държави, за да се защити здравето на хората както по време на кризата, така и след това, когато можем да обърнем внимание на други заболявания, да инвестираме в силни здравни системи и да обучаваме здравните работници. Европейският здравен съюз ще допринесе за подобряване — на равнище ЕС — на защитата, профилактиката, готовността и реакцията срещу опасностите за човешкото здраве.

Основни инициативи

В първото си предложение за Европейски здравен съюз Комисията насочи своето внимание към мерки за реакция и готовност за действие при кризи, като например:

Здравни работници в ЕС
 • укрепване на координацията на равнище ЕС в случай на трансгранични заплахи за здравето
 • преразглеждане на мандатите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската агенция по лекарствата с цел осигуряване на по-силен надзор, научен анализ и насоки преди и по време на криза

Комисията създаде нов Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) с цел разработване, производство и доставка на медицински мерки за противодействие преди и по време на здравни кризи. Целите на HERA са:

HERA
 • подобряване на координацията на здравната сигурност в ЕС преди и по време на кризи
 • обединяване на усилията на държавите от ЕС, промишлеността и съответните заинтересовани лица
 • разработване, производство, възлагане на обществени поръчки, съхраняване и справедливо разпределение на медицински мерки за противодействие
 • укрепване на глобалната структура за реакция при извънредни ситуации в областта на здравеопазването

Целта на фармацевтичната стратегия е да се модернизира нормативната уредба и да се подпомогнат изследванията и технологиите, които са на разположение на пациентите. Стратегията има четири стълба:

Здравни работници в ЕС
 • посрещане на неудовлетворени медицински потребности
 • подкрепа за конкурентоспособна и иновативна европейска фармацевтична промишленост
 • повишаване на устойчивостта чрез диверсифициране на веригата на доставки, екологична устойчивост и готовност за действия при криза
 • насърчаване на високи стандарти за медицинските продукти в световен мащаб.

Европейският план за борба с рака има за цел профилактика на рака и осигуряване на високо качество на живот на пациентите с онкологични заболявания, преживелите ракови заболявания лица, техните семейства и болногледачите. Като използва широк набор политики на ЕС, по-специално в областта на цифровизацията, научните изследвания и иновациите, планът за борба с рака помага на страните от ЕС да вземат надмощие в битката с болестта. В него са включени действия и водещи инициативи, които обхващат всички аспекти на заболяването:

жена в апарат за ЯМР
 • профилактика
 • ранно откриване
 • диагностициране и лечение
 • качество на живот на пациентите с онкологични заболявания и преживелите ракови заболявания лица.

Документи