Акцент

Върху какво работим

 

Области на политиката

Демография

Европа преживява дълбока демографска промяна. В демографския доклад на Комисията са представени основните движещи сили на демографските промени и последиците от тях в цяла Европа.